Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 6. Віртуальні співтовариства

Результатом впровадження інформаційних і ко­мунікаційних технологій з'явилося виникнення нових видів суспільних відносин і організаційних структур, таких як ме­режеве суспільство4 й віртуальна спільнота (співтовариство).

Класик віртуального співтовариства Говард Рейнгольд на додаток до характеристик віртуальних співтовариств як ме­режевої структури вводить фактор спільності інтересів і взаємної турботи один за одного членів спільноти.

Мадсен, Салливан, Свидлер і Типтон (у книзі «Habits of the Heart» ) визначають спільноту в такий спосіб: співтова­риство — група соціальне взаємозалежних людей, котрі бе­руть участь у спільних обговореннях і ухваленнях рішень і обмінюються практичними результатами, що визначають спільноту і породжені нею.

Віртуальне співтовариство є група осіб, які, знаходя­чись в стані взаємозалежності один від одного, координують і погоджують свою спільну діяльність за допомогою Інтер-нет-технологій.

Можна привести і багато інших визначень. Неважко по­бачити в цій послідовності пропонованих критеріїв спільно­ти прояву одного — спільної діяльності. Очевидно, що саме, спільна діяльність є основним організуючим джерелом спільноти, його системоутворюючим фактором.

Термін он-лайнове або віртуальне співтовариство ви­ник у процесі розвитку Інтернету і означає новий тип співто­вариства, що функціонує в електронному просторі і пред­ставляє об'єднання користувачів мережі в групи з загальни­ми інтересами для роботи в електронному просторі, викорис­товуючи при цьому Інтернет технології.

4 Мережеве суспільство — суспільство, у якому значна частина інфор­маційних взаємодій здійснюється за допомогою Інтернет технологій. Еле­ментами мережевого суспільства є проблемно-орієнтовані онлайнові співтовариства.

Принципова особливість віртуальних співтовариств поля­гає в тому, що використання Інтернет-технологій в процесі спільної діяльності людей дозволяє більшою мірою, ніж раніше, здійснювати її регулювання на основі прямих інфор­маційних обмінів і взаємодій між всіма членами співтовари­ства. Ці нові можливості дозволяють членам віртуальних співтовариств конструювати нозі правила соціальної по­ведінки і відповідні регулятивні інституційні механізми. На­явність прямих рівноправних зв'язків всіх зі всіма є визна­чальною якістю віртуального співтовариства, дає всім осо­бам, які беруть участь в них, значне підвищення дієздатності.

Дослідження показали, що інституційні принципи ор­ганізації віртуальних співтовариств мають істотні відмінно­сті, як від ринкових, так і від ієрархічних форм організації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+