Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 8. Проблемно-орієнтовані віртуальні співтовариства

З огляду на опис віртуальних співтовариств, яке запропо­новане Хогінеом у роботі «Бачення майбутнього», і функціональне навантаження віртуальних співтовариств за­пропонуємо таку їхню класифікацію:

-   постійні (проблемно-орієнтовані) — віртуальні лабора­
торії, дискусійні групи, співтовариства, що підтриму­
ють розвиток інформаційних просторів;

-   динамічні,   з  періодично  змінюваним  складом   —
освітні співтовариства, співтовариства зі спеціальни­
ми інтересами;

-   тимчасові — проектні групи, що з'являються і розчиня­
ються в міру виникнення і виконання проектних завдань.

В даний час віртуальні співтовариства переживають зміну фази розвитку: спостерігається їхня еволюція від най­простіших форм, що використовують елементарні мережеві технології і копіюють традиційні моделі інформаційних взаємодій, до більш складних форм, заснованих на Інтернет-технологіях останнього покоління, і реалізують моделі взаємодій, що не могли б бути колись реалізовані. Наявні наукові розробки в цій області поки не пропонують ком­плексної операціональної моделі онлайнової спільноти, що може бути використана для комп'ютерного моделювання і дослідження. Однак є досить велика кількість суміжних досліджень і програмних розробок (розробка інтелектуаль­них веб-роботів, активних софтверних агентів, програмних мультиагентних середовищ, що відповідають інструменталь­ним засобам і т. п.).

Функціонування проблемно-орієнтованого віртуального співтовариства має такий вигляд. Безупинно обмінюючись між собою інформацією, індивідууми беруть участь у колек­тивному формуванні інформаційного образа (моделі) їх мож­ливої спільної діяльності. Дана інформаційна модель вико­ристовується учасниками співтовариства для програвання різних варіантів своєї діяльності. При цьому відбувається уточнення й узгодження їхніх поглядів на зміст спільної діяльності, а також визначається місце кожного в системі поділу праці між ними. На визначеному етапі погоджень і уточнень поточний стан інформаційного образа (знань) спільної діяльності починає вважатися індивідуумами прий­нятним для практичної реалізації. Після чого, вони можуть зробити між собою відповідну переконфігурацію зв'язків, а також скорегувати вид своєї діяльності для одержання нових знань і їх застосування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+