Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Інформаційно-технологічні системи

Зародившись у 60-ті роки, інформаційно-технологічні системи перетворилися на величезні багатогалузеві комплекси, які охопили практично всі сфери бізнесу і входять в інфраструктуру всієї системи підприємницької діяльності поряд з банками, біржами, аудиторськими компаніями та ін. Разом з тим інформаційно-технологічні системи є са­мостійною сферою діяльності і являють собою інформаційний бізнес.

Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в індустріальне розви­нених країнах (США, Японія, Німеччина) сьогодні такі, що він стабільно випереджає традиційні галузі за темпами зростання, зайнятості та ін­шими економічними показниками.

Розглядаючи інформаційно-технологічні системи, необхідно зазна­чити, що в різних країнах фахівці по-різному трактують і описують їх. Розширена схема розвитку інформаційного бізнесу включає такі блоки:

змістовна інформація - кінофільми; газети; журнали; .мікрофільми; інформаційні бюлетені; окремі релізи; довідкові покажчики; книги, до­повіді, публікації, записки; відеодиски, плівки;

допоміжні послуги - ризиковий капітал, банки; системи штучного інтелекту, проектування систем; розподіл часу роботи систем; про­грамування; електронне передавання документів; введення даних; досліджувачі ринку і умов бізнесу, рекламні агентства; біржові мак­лери, бюро послуг;

Інформаційна технологія - комп'ютери, термінали; конторське об­ладнання, оптична апаратура; мікрофільми, лазерні диски; друкарське обладнання, бланки обліку; ксерокопіювання;

 інтегруюча технологія - термінали; персональні комутатори; мовні системи, факсиміле; цифрові дані;

 засоби зв'язку- радіо, телебачення, телефон; системи передаван­ня; відеодиски, волосяна оптика; засоби поштового зв'язку, комута­тори;

канапи зв'язку - доставка посильним, пошта; телеграф, телефон, міжнародні засоби зв'язку, супутниковий зв'язок, комерційні засоби зв'язку; кабельне телебачення; пересувна і блочна апаратура;

канали теле- і радіомовлення - радіомережа, регіональні мережі; телемережа, телефакс, телекс; короткохвильовий зв'язок;

змістовні послуги - служба новин; вихідна інформація для елек­тронних та неелектронних банків даних; інформація про фондову бір­жу, інформаційні маклери; бібліотеки і відеотеки; статистичні індекси; власники банків даних; мовні системи.

Навіть візуальне сприйняття цієї схеми свідчить про нереальність розгляду в одному параграфі кожного блоку окремо. Тому спинимося на інформаційній технології, що є основою сучасного інформаційного бізнесу.

Інформаційна технологія (ІТ) - використання обчислювальної тех­ніки та систем зв'язку для створення, збирання, передавання, збері­гання, обробки інформації для всіх сфер бізнесу. Американські фахів­ці спрогнозували подальший прогрес в 90-ті роки у цій галузі. Рушій­ною силою його є такі інформаційні тенденції: зростання ролі інформа­ційного продукту; розвиток здатності до взаємодії (поєднаності); лік­відація проміжних ланок (безпосередність); глобалізація; конверген­ція (об'єднання).

Зростання ролі інформаційного продукту. Інформаційний продукт (ІП) - це програмні засоби баз даних і служб експортного забезпе­чення, інформаційний продукт у формі різного роду інформації є дже­релом знань. Діяльність бізнесменів, ведення ділових операцій зале­жать від змісту, точності та своєчасності отримуваної інформації. Саме в цій сфері особливо сильна інформаційна технологія: довести інформацію до місця створення і використання знань споживача. Звід­си зростаюче значення інформаційного продукту, причому в різних площинах. Інформаційна частина розширює світогляд, розважальна -забезпечує дозвілля. Якість і доступність впливає на ведення справи і самопочуття бізнесмена.

Створення інформаційного продукту включає у себе три стадії: роз­робку, синтез і розповсюдження. Через ці стадії проходять основні типи інформаційного продукту, інформаційні новини, документальні програми, знання та думки, дані та факти, протоколи, ігри, художні та драматичні твори, музика і гумор та ін.

Здатність до взаємодії між усіма фізичними і логічними елемента­ми системи також є тенденцією розвитку інформаційних технологій. Одним з найважливіших факторів для забезпечення взаємодії є поява нових стандартів на програмні та апаратні засоби, дисплеї, бази да­них і мережі, що зумовило процеси стандартизації.

Нові технології є основною рушійною силою розвитку світового ринку. Мікропроцесори, локальні мережі, робототехніка, спеціалізо­вані АРМ, датчики, програмуючі контролери перетворили у реальність концепцію автоматизованого підприємства Проте в сучасних умовах технологія може стати і стримуючим фактором: відсутність взаємодії засобів автоматизації робить нераціональною її реалізацію. Напри­клад, виконання програми створення комп'ютерів п'ятого покоління, що фінансується японськими фірмами, стримується тим, що нова ар­хітектура програмного забезпечення поки що не поєднується з іс­нуючими центрами штучного інтелекту, нові протоколи не можуть бути використані у старих системах зв'язку, а нові машинні мови не придатні для старих систем та ін.

 У міру того як інформаційна технологія дедалі глибше проникає у різні сфери бізнесу, вона змінює різні вартісні показники, на яких грунтується конкуренція. Це спричинило фундаментальні структурні зміни в інших галузях економіки.

Ліквідація проміжних ланок означає усунення тих стадій, які вклю­чають посередників між споживачами і виробниками. Інформаційна технологія вже тепер забезпечує можливості для ліквідації проміжних функцій усередині компаній та між ними. Телемаркетинг і система замовлень „комп'ютер-комп'ютер" усувають, наприклад, проміжні торговельні організації. Покупці, що мають доступ до терміналів за­гального користування (так званих „електронних кіосків"), замовля­ють товари, які є у продажу, і отримують електронні купони.

Глобалізація інформаційного бізнесу - це тенденція інформаційних технологій, що полягає в тому, що теоретично будь-яка людина (або фірма) є сьогодні споживачем інформації. Тому можливості інформа­ційного ринку, як і раніше, є безмежними, хоча й існує досить жорстка конкуренція між основними виробниками. До традиційно сильних ви­робників, таких як США, Японія, Франція, Великобританія, Німеччина додалися фірми Австралії, Південної Кореї, Тайваню, Сінгапура та ін.

Конвергенція (об'єднання) - процес, який у нас перебуває на по­чатковій стадії. Конвергенція пов'язана з глобалізацією.

Раніше сферу виробництва та сферу послуг можна було легко ви­значити і диференціювати. Наприклад, друкарські машини та кальку­лятори - це продукція; телекс і радіомовлення - послуги. Складніше, коли деякі системи можуть поєднувати у собі різні пристрої Напри­клад, системи котирування брокерських операцій, банківські апарати, системи енергоконтролю.

Конвергенція формує сьогодні так званий потенційний ринок інфор­маційних технологій, основними сегментами якого є:

споживчий сегмент, що включає передавання інформації розважальних програм та їх споживання;

забезпечення бізнесу - споживання продукції та послуг інформаційних технологій у процесі реалізації різних видів ділової діяльності;

інтелектуальна праця - споживання і передавання інфор­мації серед менеджерів та інших фахівців.

Усі зазначені вище сегменти потенційного ринку інформаційних технологій стосуються бізнесу, оскільки він є основним споживачем інформаційних технологій. Тому, в свою чергу, інформаційні техноло­гії спрямовані на забезпечення функціонування бізнесу. На жаль, ін­формаційний голод заважає розвитку бізнесу, який сьогодні на Заході конкурує з промисловістю, а в майбутньому може бути одним з ос­новних видів економічної діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+