Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Рекламні агентства і засоби масової інформації

Рекламне агентство - це підприємство (фірма), яке надає клієнтам послуги в галузі реклами та маркетингу і отримує за це компенсацію у вигляді комісійних від засобів розповсюдження реклами або гоно­рару від рекламодавця у наперед обумовленому розмірі.

 Засоби масової інформації- газети, журнали, бюлетені та інші дру­ковані видання; радіо, телебачення, кіно, фото, звукозапис тощо.

Рекламні агентства можуть функціонувати як незалежні підприєм-;
кицькі структури, що мають статус юридичної особи, або як структур­
ні підрозділи засобів масової інформації. Залежно від форм функціону- і
вання вони бувають:   

багатопрофільні - забезпечують бізнесменів не тільки розробкою >> та розміщенням реклами, а й здійснюють її виготовлення через свої -або сторонні підприємства, забезпечують інформацією, яку мають;

 спеціалізовані - займаються певним видом діяльності, наприклад, тільки знімають рекламні ролики або видають буклети, каталоги, проспекти, анотації, довідники;

 універсальні - здійснюють усі види рекламної продукції, але, як правило, інформацією не забезпечують.

 Бізнес не може існувати без реклами. Реклама - його рушійна сила Проте сучасні українські підприємці ще не освоїли азбуку рек­лами, тому часто реклама має нав'язливий характер, стомлює, на­бридає, дратує споживача, і в цьому випадку діє негативно. І це зро­зуміло, оскільки інформаційний ринок в Україні тільки формується. Ще немає розгалуженої, взаємопов'язаної мережі. Немає знань, досвіду рекламної роботи, розвинених конкурентних відносин. Альтернативні служби тільки зароджуються, вони ще не міцні, не мають необхідної техніки, нових технологій, професійних кадрів. Тому сьогодні знайти, добути достовірну інформацію практично неможливо. Особливо від цього страждають представники бізнесу, які постійноперебувають у пошуку партнерів, потрібної сировини, що позначається на ефектив­ності виробництва, а в кінцевому підсумку - на споживачеві.

 Враховуючи становище, що склалося в Україні, прийнято Закон „Про інформацію", який сприятиме прискоренню розвитку цього виду діяльності, а також Закон „Про рекламу".

 В цих умовах одним із способів одержання інформації, що забез­печує повною мірою функціонування бізнесу, є знову ж таки реклама, і, незважаючи на й недосконалість, сьогодні без неї не обійтися. Вплив реклами різнобічний і багатогранний. Вона інформує про товари, по­слуги, ідеї, створює престиж фірми, довіру до неї; виділяє потрібний об'єкт з маси повідомлень, що передаються і циркулюють у сфері ко­мунікації; наділяє його „додатковими" споживчими якостями, дифе­ренціює товари на ринку, сприяє збільшенню попиту, спонукає спо­живача до виконання дій; „вилучає" споживача з пасивного стану, пе­ретворює його у потенційного покупця, змушуючи до активності та вступу в контакт з продавцем; стимулює збут товару.

 Реклама являє собою сукупність різноманітних інформаційних про­цесів, комплекс контактів та спонукань, що змінюють і доповнюють один одного. Це цикл технічної, технологічної та творчої праці. Вона супроводжує товар на всіх стадіях - від його виникнення, розробки і появи на ринку до періоду, коли він починає витіснятися новим то­варом. При цьому реклама виконує різні функції - ознайомлення, пе­реконання, нагадування, пояснення.

Різноманітні форми реклами:

зовнішня - щити, світлові табло, вітрини;

 на транспорті - всередині і зовні;

на місці продажу - всередині торговельного приміщення або по­близу від нього;

планшети - на прилавку, стойці, стіні;

малюнки, фотографії, листи для розсилання;

каталоги ~ для ознайомлення та вибору замовлень;

підручники та інші матеріали (довідники, настанови, рекомендації);

прес-рел/з - інформація про новий товар або іншу важливу для фір­ми подію, що поширюється серед органів друку;

виставки, презентації; фільми, комп'ютерна реклама;

сувеніри;

 демонстрація продукції, упаковка товарів та ін.

Реклама повинна бути розрахована на професіоналів або на спо­живачів.

Реклама - складна організаційно-економічна система, справжнє господарство. Вона має свою техніку і технологію, інструментарій та методику, принципи організації та функціонування.

Здійснюється реклама через два основних канали - рекламні агентства та засоби масової інформації. В цих організаціях, як пра­вило, працюють фахівці за різними напрямами реклами. Це журналі­сти, художники, економісти, філологи, оператори, фотографи, полігра­фісти, редактори, композитори, музиканти, актори, режисери, дикто­ри, менеджери, продюсери та інші фахівці за галузями суспільного виробництва. До того ж рекламні агентства можуть залучати до сво­го виробництва сторонні організації і через них здійснювати необхідну роботу для клієнта Працівники рекламного агентства займаються прийомом та розміщенням реклами, її виготовленням і ротацією, на­дають консультативні послуги. На практиці саме вони від імені рек­ламного агентства виступають рекламодавцями. Не можна ризику-

вати і займатися справою, якою не володієш. Уклавши договір з ре­кламним агентством, підприємство (фірма) або приватний підпри­ємець залишає за собою право розглядати і затверджувати ескізи, тексти, проекти, макети, сценарії і дає дозвіл на випуск реклами, пе­редовіряти творчу роботу тому, хто зробить краще, грамотніше, на­дійніше, професійніше.

Вибираючи види та форми подання реклами, необхідно, поряд з від­бором основних каналів розповсюдження інформації, передбачити також широту охоплення майбутніх споживачів, частоту появи та си­лу впливу реклами, пам'ятаючи, що вона одночасно представляє різ­ну інформацію - економічну, фінансову, комерційну, виробничу, зов­нішньоекономічну і є виразником інтересів суб'єктів бізнесу, носієм реквізитної бази потенційних контрагентів, допомагає знайти партне­рів по бізнесу.

Отже, як специфічний вид діяльності, який здійснюють рекламні агентства та засоби масової інформації, реклама є елементом систе­ми забезпечення функціонування бізнесу. Проте вона не лише вид діяльності, а й мистецтво. Не кожний може займатися нею. Як пока­зує світовий досвід, для кожного виду діяльності, категорії товарів є певні, найбільш ефективні методи реклами. У рекламі все добре, що дає позитивний ефект: колір, смак, запах, звук, світло, тінь, новизна, оригінальність, цікавість, форма, зміст, простота, таємничість. Але найкраща реклама - це стабільна якість продукту, що приносить ав­торитет фірмі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+