Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Система навчання

Бізнес не може існувати і відтворюватись без системи безперерв­ної підготовки кадрів для власних потреб. У минулому в Україні такі кадри не готували, оскільки потреби в кваліфікованих економістах, бізнесменах не було, економікою управляли, використовуючи поза­економічні методи. До того ж деформація розвитку суспільства позна­чилась і на процесах навчання та підготовки кадрів. А, як відомо, без потреб немає виробництва, нерозвинені ж потреби породжують лише нерозвинене виробництво. Отже, стагнація виробництва в нашій краї­ні - об'єктивний процес.

Сьогодні Україні як незалежній державі потрібні грамотні, творчі, кваліфіковані кадри в галузі економіки, бізнесу. Підготовка кадрів має відігравати надзвичайно важливу роль в усій системі бізнесу. В краї­нах з ринковою економікою бізнесменів, по суті, починають готувати з раннього дитинства Уже в початковій школі діти вивчають ази еко­номіки та бізнесу. У США, наприклад, є спеціальна громадська орга­нізація „Бізнес кіде" („Ділові діти"), мета якої - навчання юних аме­риканців премудрості „робити гроші" (організація видає свій спеціалі­зований журнал для юних підприємців „Бізнес кіде"). Підготовка під­приємців здійснюється у спеціалізованих коледжах, університетах та у вищих школах бізнесу і менеджменту при університетах.

Після встановлення демократичного суспільного та господарсько­го життя в Україні почалося формування підприємницького середо­вища, в якому з'являється потреба професійних знань. Тому відбу­вається інтенсивний пошук можливостей придбання їх, тобто процес злиття виробництва та свідомості. Отже, необхідні знання, що форму­ють потребу до одержання професійних знань, інакше кажучи потріб­на нова теорія навчання, в основі якої лежав би процес формування та задоволення професійної потреби, оскільки передавання знань без потреби в їх оволодінні є насильством, аномалією.

Адже зрозуміло, коли в людини є потреба у певних знаннях, то вона не тільки оволодіватиме ними, а й готова платити за це навчан­ня, залишаючи за собою право вимагати від викладача тих знань, які необхідні для створення та успішного функціонування її справи, біз­несу. Проте процес цей складний. Виникають суперечності між новим і старим, вирішення яких можливе з появою нових альтернативних навчальних закладів, націлених на задоволення професійних потреб.

 Звичайно, таких навчальних закладів в Україні поки що небагато. Це Міжнародний інститут менеджменту у м. Києві, Український віль­ний інститут менеджменту та бізнесу у м. Чернівцях, Слов'янський університет у Донецькій області, Християнський університет і Вища школа підприємництва при Київському державному економічному уні­верситеті та ряд інших. Практично в кожному обласному центрі Ук­раїни є такі навчальні заклади. Свої послуги підприємцям пропонують приватні бізнес-коледжі, школи бізнесу, комерційні школи, різноманіт­ні навчальні центри, спеціалізовані семінари та ін.

Починають з'являтися навчальні заклади для дітей - спеціалізовані економічні гімназії, ліцеї, школи юних бізнесменів, менеджерів, під­приємців. Однак переважна більшість всіх цих освітніх структур має слабку матеріально-технічну базу, часом недостатньо кваліфікований викладацький склад не в змозі забезпечити якісну підготовку слуха­чів, та й викладання в них все ще здійснюється в основному росій­ською, а не національною мовою. Але це все „хвороби зростання". Основне те, що під впливом цих процесів змінюється діяльність і дер­жавних навчальних закладів, де переглядаються навчальні програми і плани, створюються нові кафедри, факультети, наукові структури, відділення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, вводять­ся нові спеціальності, в тому числі з присудженням наукових ступе­нів бакалавра та магістра, освоюються нові форми навчання (екстер­нат, платна). Навчальні заклади проходять акредитацію і добиваються одержання різноманітних внутрішніх та міжнародних сертифікатів з підготовки кадрів. Цьому сприяє і Закон України „Про освіту", що регулює суспільні відносини, пов'язані з вихованням, навчанням, про­фесійною та науковою підготовкою громадян України,

Отже, утворюється двоступінчаста система навчання, де на першо­му рівні знаходяться державні навчальні заклади, на другому - при­ватні, комерційні. І важливо те, що економічним відносинам, відносинам бізнесу приділяється дедалі більше уваги. А якщо виділити із си­стеми навчання сегмент, що кас цікавить, то ми з впевненістю може­мо сказати, що в Україні створюється нова система навчання, яка забезпечує функціонування бізнесу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+