Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.4. Консалтингові та аудиторські компанії

Консалтингові та аудиторські компанії - це підприємства, які на-! дають послуги бізнесменам з питань бізнесу, методів ведення бан-! ківської справи, фінансів, бухгалтерського обліку та ін. Як правило, [ в таких компаніях є грамотні фахівці в сфері теорії та практики біз-1 несу. Ці компанії працюють на контрактній основі за рахунок замов* < лень підприємницьких фірм. Фірмам вигідніше звертатися за допомо- і гою в спеціалізовані компанії, ніж тримати високооплачуваних фахів- [ ців, хоча на кожній великій і середній фірмі обов'язково є аналітична | та економіко-юридична служби. Ці компанії звичайно спеціалізуються і або на консультаціях, або на перевірках стану фінансово-господар­ської діяльності.

  Консалтингові компанії - це установи, організації, що надають кон­сультаційні послуги,- юридичні, фінансові, економічні, в тому числі в різних галузях господарського права, митного законодавства, до­слідженні і прогнозуванні ринку, оцінюванні торговельно-політичних умов, експортно-імпортних операціях, розробці техніко-економічних обгрунтувань на об'єкти міжнародного співробітництва та створення спільних підприємств, розробці експортної стратегії, проведенні комп­лексу маркетингових досліджень та ін.

 В індустріальне розвинених країнах консалтингові компанії спе­ціалізуються на регіональних ринках, товарних групах або мають га­лузеву спеціалізацію.

 В Україні консалтинг повинен у найближчі роки стати одним з най­більш перспективних видів бізнесу. Пояснюється це тим, що підпри-ємці-початківці, як правило, не мають не тільки досвіду роботи в умо­вах ринку, а й необхідних знань з менеджменту, управління іннова­ціями, оцінки конкурентоспроможності товарів і потенціалу підприєм­ства, реклами і маркетингу. Багато ділових людей досить поверхово розбираються навіть у законодавстві. Цим пояснюється інтерес зару­біжних консалтингових фірм, які прагнуть в Україну, вбачаючи вели­чезне поле для своєї діяльності. Стримує їх сьогодні нестабільна си­туація та повільні темпи переходу до ринку.

 Аудиторські компанії - це незалежні підприємницькі установи та організації, які займаються перевіркою стану фінансово-господар­ської діяльності. Вони здійснюють, як правило, комплексну ревізію фірми, що дає змогу оцінити її можливості у сфері бізнесу. Результати перевірки є професійною таємницею і не підлягають розголошенню.

 Аудиторські перевірки проводяться як за рішенням органів влади і управління, так і з ініціативи самої фірми (її керівництва), а також за

 бажанням засновників фірми. В усіх випадках така перевірка має ха­рактер незалежної експертизи. Дані перевірки використовуються як важливий фактологічний матеріал (у тому числі докази, „компромат") для з'ясування взаємних відносин між різними суб'єктами ділових стосунків.

 В Україні в 1994 р. функціонувало 250 аудиторських компаній, екс­пертиза яких є обов'язковою умовою для фірм при одержанні дозволу на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, відкриття спільних підприємств, одержання ліцензій та здійснення інших дій, що потребу­ють спеціального дозволу, тому говорити про незалежну експертизу не можна, але аудит повинен бути вільним і незалежним.

 На Заході найбільші аудиторські компанії створюються не за нака­зом керівництва Вони заробляють авторитет в умовах найгострішої конкуренції Проте й оцінки таких компаній дають „гарантію якості". Невипадково деякі українські фірми згодні витрачати валютні кошти на організацію перевірок своєї діяльності відомими та авторитетними іноземними аудиторами, оскільки їх висновок є відмінною візитною карткою на зовнішньому ринку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+