Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1.4. Форми орендної плати

8.1.4. Форми орендної плати

Орендна плата може виплачуватися в таких формах:

У грошовій — сума орендної плати, зазначена в договорі орен­ди, виплачується грошима. Ця форма досить широко викорис­товується у світовій практиці. Зважаючи на теперішній фінансовий стан вітчизняних сільськогосподарських підприємств, така форма в більшості випадків буде винятком. Якщо договір оренди передбачає виплату орендної плати грошима, то кожному орендодавцю залежно від його частки в орендованому майні виплачується орендна плата у встановлений термін за платіжною відоміс­тю. Копія платіжної відомості передається уповноваженій особі орендодавця.

У натуральній — на суму орендної плати, зазначену в договорі оренди, видається продукція, вироблена, перероблена або придбана орендарем. У договорі повинні бути вказані види продукції, якими орендар сплачуватиме орендну плату, а також мають бути погоджені обсяги та зафіксовані ціни (наприклад, ціна аграр-
ної біржі на день платежу або поточна ринкова ціна чи собівартість). Кожна видача продукції в рахунок орендної плати оформляється накладною внутрігосподарського призначення, яка підписується керівником і головним бухгалтером підприємства.

У відробітковій — на суму орендної плати згідно з договором оренди орендар надає різні послуги (наприклад, обробіток присадибних ділянок, збір на ній урожаю, доставка кормів). Перелік послуг може бути визначений у договорі або в процесі дії договору. В першому випадку в договорі фіксуються сам перелік послуг, які надаються орендарем як орендна плата, та їхня кількість. У другому — погоджуються ціни на послуги (за собівар­тістю, за ринковою вартістю тощо) і орендар повинен надати на суму орендної плати, вказану в договорі оренди, послуги відповід­но до заздалегідь погодженого переліку. Надання послуг офор-
мляється накладною внутрігосподарського призначення.

У змішаній — орендна плата визначається поєднанням трьох попередніх форм. На суму, зазначену в договорі оренди, за погодженими між сторонами цінами частково надаються послуги і видається продукція або грошова компенсація.

Як показує світова практика, найпоширенішими є дві основні форми орендної плати ¾ грошові платежі та плата виробленою продукцією. Оренда у формі грошових платежів має свої переваги і недоліки як для землевласника, так і для орендаря. Виступаючи статтею постійних виробничих витрат, вона не залежить від одержаного врожаю, цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, прибутків орендаря. Таким чином, якщо врожайність сільськогосподарських культур знизиться, ціни на продукцію промисловості зростуть більше, ніж на сільськогосподарську продукцію, прибуток зменшиться, то орендна плата все одно залишиться без змін. Водночас в умовах грошової орендної плати орендар може і виграти, збільшивши обсяги виробництва й змен­шивши виробничі витрати, весь приріст прибутку залишаючи
собі.

Існує кілька підходів при визначенні грошової орендної плати:

орендна плата, що визначається ринком ¾ попитом і пропозицією на землю;

орендна плата, яка ґрунтується на витратах землевласника, пов’язаних з утриманням землі;

орендна плата, що визначається платоспроможністю орендаря;

гнучка орендна плата.

Орендна плата, що визначається ринком, залежить від попиту та пропозиції на землю у певному регіоні (районі, області). Якщо пропозиція перевищує попит, то орендна плата буде низькою, і навпаки, в умовах, коли охочих орендувати землю багато, а такої землі мало, орендна плата буде високою.

Орендна плата, що ґрунтується на витратах землевласника, пов’язаних з утриманням земельної ділянки, розраховується на основі таких витрат, як податок на землю, процент на вкладений у землю капітал, амортизаційні відрахування на споруди, які знаходяться на земельній ділянці (дренажні системи, огорожі тощо), ремонт цих споруд, податок на майно, страхування. Сума цих витрат і становитиме орендну плату за гектар землі.

Орендну плату, визначену платоспроможністю орендаря, розраховують як залишок прибутку, що є різницею між виручкою від реалізації продукції та експлуатаційними витратами орендаря. До цих витрат входять амортизаційні відрахування на сільськогос­подарську техніку, мінеральні й органічні добрива, садивний
матеріал, оплата праці найманої робочої сили, оплата праці самого орендаря, витрати на транспорт і т. ін.

Гнучка орендна плата пов’язана з установленням ставки оренд-
ної плати, що коливається залежно від змін урожайності культур та цін на сільськогосподарську продукцію. Обчислюють базову орендну ставку, яка щороку коригується залежно від змін урожайності і цін. У формалізованому вигляді визначення цього виду орендної плати можна записати так:

СО = БСО ´´ Kц,          (8.1)

де СО ¾ ставка орендної плати; БСО ¾ базова ставка орендної плати; Kу ¾ коефіцієнт коригування врожайності; Kц ¾ коефіцієнт коригування ціни.

Перевагою орендної плати у вигляді частини виробленої продукції є менший ризик для орендаря порівняно з грошовою орендою, оскільки на рівень орендної плати не впливатимуть зміни цін на сільськогосподарську продукцію і коливання її врожайності. За цієї системи орендної плати розмір її визначають пропорційно виробничим витратам землевласника й орендаря. Так, якщо в структурі виробничих витрат питома вага орендаря становить 63,7 %, то він повинен віддавати землевласнику як орендну плату 36,3 % одержаної продукції, тому що питома вага землевласника у структурі виробничих витрат також становить 36,3 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+