Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.10. Приклади віртуальних співтовариств

Віртуальні лабораторії

http://www.unesco.org/webworld/build_info/lab_kazak.html — лабораторія,   створена   за   підтримкою   ЮНЕСКО,   для дослідників центральної Азії і США в галузі ядерної фізики. http://www.rc.nsu.ru/ — наукова лабораторія школярів.

Освітні співтовариства

http://www.bbc.co.uk/learnmg/index.shtml (BBC Education Online) — надає особисті входи і траєкторії різним групам ко­ристувачів — студентам, батькам, педагогам.

Проблемно-орієнтовакі співтовариства

http://repec.org/) (Research PapersinEconomics) — віртуа­льна інтеграція наукових ресурсів в галузі економіки.

http://socionet.ru/ — Соционет — інформаційний прос­тір з суспільних наук, (онлайнові засоби горизонтальної интеграції членів наукових професійних спільнот), пла­нується розробка публічних інтерактивних онлайнових сервісів, що дозволяють групам наукових організацій і окре­мим вченим із близькими науковими інтересами створювати свої професійні інформаційні простори.

Приблизна схема роботи такого простору наступна:

а) на базі засобів системи Соционет організації створюють
і    поповнюють    колекції    своїх    електронних    ресурсів
(публікації дослідницьких матеріалів, зміст журналів, ката­
логи бібліотек і видавництв, потік наукових новин і т. п.);

б) за допомогою засобів «особистої зони» Соционет ство­
рюється спеціалізований сайт, на якому зібрані колекції, що
належать даній групі організацій або вчених;

в) співробітники даних організацій (у загальному випад­
ку — будь-які користувачі) можуть підписатися на автома-

тичне інформування про появу нової інформації у даній підмножині колекцій.

В результаті у даному професійному співтоваристві ство­рюється сучасна система інформаційного кругообігу: резуль­тати досліджень розміщуються в електронні колекції, через електронне інформування вчені протягом доби довідуються про нові дослідження, можуть негайно одержати їх до себе на комп'ютер для використання в створенні нових наукових ре­зультатів і т. д. і т. п.

Співтовариства зі спеціальними інтересами http://www.familyplace.com.my/ — (Малайзія) — співто­вариство для батьків з перевагою освітньої функції, як для дітей так і для батьків.

http://velopiter.spb.ru/rep/russia02/ — віртуальний ве­лосипедний клуб.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+