Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Організація роздрібної торгівлі

8.3. Організація роздрібної торгівлі

Для здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної торгівлі формується роздрібна торговельна мережа. Вона включає сукупність стаціонарних пунктів роздрібного продажу, так звану магазинну торгівлю та дрібнороздрібну торговельну мережу.

Дрібнороздрібна торговельна мережа складається із наметів, кіосків, інших нестаціонарних торгових одиниць, які не мають торговельної зали для покупців, та пересувної мережі — спеціально обладнаних різних пристосувань для дрібної торгівлі: автомагазини, ятки, розвозки тощо.

Для характеристики форм організації магазинної роздрібної торгівлі використовують класифікацію роздрібних магазинів, в основу якої покладено низку ознак, що характеризують різні аспекти діяльності торгового підприємства. До цих ознак належать: обсяг послуг, що надаються, асортимент пропонованих товарів, товарна спеціалізація, відносний рівень цін, форма тор­гівлі.

Класифікацію магазинів роздрібної торгівлі за цими ознаками містить табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Класифікація магазинів роздрібної торгівлі

Класифікаційна ознака

Тип магазина

Характеристика

Обсяг послуг

Самообслуговування

Універсами, супер- та мегамаркети, про­понують товари широкого асортименту, задовольняють потреби людей у продовольчих та непродовольчих товарах

Обмежене обслу­говування

Відносно невеликі магазини, пропону­ють товари повсякденного попиту

Повне обслугову­вання

Фешенебельні універмаги, спеціалізовані магазини елітних товарів

Асортимент пропонованих товарів

Спеціалізовані

Пропонують обмежену групу товарів зі значною глибиною асортименту: магазини одягу, спортивних товарів, будівельних матеріалів

Вузькоспеціалізовані

Магазини з обмеженим асортиментом однотипної продукції, наприклад чоловічого одягу, електроінструментів тощо

Універсальні, тор­говельні центри (комплекси)

Пропонують широкий асортимент різноманітних товарів, поєднують функції універсаму та магазину, який торгує зі знижками

Товарна
спеціалізація

Продовольчих товарів

Обслуговують мешканців мікрорайону, в якому розташований магазин

Непродовольчих товарів

Як правило, невеликі магазини, пропонують широкий асортимент непродовольчих товарів

Змішані

Комбіновані магазини, які пропонують дуже широкий асортимент товарів

Рівень цін

Елітні товари з ви­сокими цінами

Магазини, які пропонують товари високої якості з повним набором послуг

Магазини звичай­них цін

Торгують стандартними товарами за нижчими цінами завдяки меншим націнкам та більшому товарообігу

Магазини, які тор­гують за заниженими цінами

Магазини уцінених товарів, пропонують широку номенклатуру товарів. Це вироби, що вийшли з моди, некондиційні або залежалі товари.

Роздрібна торгівля товарами типу «секонд хенд», тобто товарами, які були у вжитку та пропонуються для повторного використання

Закінчення табл. 8.1

Класифікаційна ознака

Тип магазина

Характеристика

Форма
торгівлі

Магазини звичай­ного типу

Обслуговують покупців з прилавку

Магазини самообс­луговування

Вільний доступ покупців до товару, самостійний вибір товарів

Магазини торгівлі за зразками

У торговельній (демонстраційній) залі вис­тавлені зразки товарів у повному асор­тименті, після придбання покупець отримує товар, якій відповідає зразку

Торгівля за поперед­німи замовленнями

Товари описуються в каталогах, на підс­таві яких покупець здійснює попереднє замовлення й отримує товар, що відповідає опису

Дрібнооптові магазини

Відпускають товари дитячим закладам, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим розрахунком

Фірмові магазини

Створюються товаровиробниками з ме­тою просування на ринок нових товарів, вивчення попиту, проведення маркетингових досліджень

Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання, що здійс­нюють роздрібний продаж, досить різноманітні. До них належать:

господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства роздрібної торгівлі;

громадяни, які здійснюють господарсько-торговельну діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення торговельної діяльності без статусу юридичної особи.

Господарські організації охоплюють різні види підприємств і господарських товариств.

Торговельне підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, який систематично здійснює торговельну діяльність для задоволення суспільних та особистих потреб громадян та інших кінцевих споживачів і є юридичною особою. Торговельне підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Господарськими товариствами визнаються торговельні підприємства та інші суб’єкти господарювання, створені юридичними осо­бами та/або громадянами, шляхом об’єднання їхнього майна та участі в торговельній діяльності товариства з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Найпоширенішою організаційною формою господарювання в роздрібній торгівлі є підприємство. Залежно від форм власності, передбачених законодавством України, діють такі види підприємств роздрібної торгівлі:

приватне торговельне підприємство, що діє на засадах приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

торговельне підприємство, що діє на засадах колективної власності (підприємство колективної власності);

державне торговельне підприємство, що діє на засадах державної власності;

торговельне підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності).

Якщо в статутному фонді підприємства не менше десяти відсотків становить іноземна інвестиція, воно називається підприємством із іноземними інвестиціями. Торговельне підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством. Структуру підприємств розд­рібної торгівлі України за формами власності наведено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Структура підприємства роздрібної торгівлі
України за формами власності (на початок 2001 року)

Форма власності

Кількість одиниць

Структура, %

Усього підприємств роздрібної торгівлі, які надали фінансову звітність

33 758

100

У тому числі:

 

 

державний сектор

1559

4,6

із них: державних

207

13,3

комунальних

1352

86,7

колективних

22 765

67,4

із них: спільних

203

0,9

орендних

111

0,5

акціонерних

1433

6,3

змішаних

21 018

92,3

приватних

9357

27,7

інших форм власності

77

0,3

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють унітарні та корпоративні торговельні підприємства.

Унітарне торговельне підприємство створюється одним заснов­ником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), зат­верджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реор­ганізації та ліквідації підприємства.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками на підставі спільного рішення (договору), діє на засадах об’єднання майна та/або торговельної чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, зокрема через створювані ними органи участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є корпоративні торговельні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарських товариств, а також інші підприємства, зокрема й засновані на приватній власності двох чи більше осіб.

Підприємства, залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації товарів, можуть бути віднесені до малих, середніх або великих підприємств. Згідно із Господарським Кодексом України, малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятиде­сяти (в роздрібній торгівлі — п’ятнадцяти) осіб, а обсяг валового доходу від реалізації товарів (послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації товарів (послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Решта підприємств визнаються середніми (ст. 63 п. 7).

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розклад. Існує кілька типів побудови організаційної структури підприємств роздрібної торгівлі (рис. 8.4). Разом із тим, незалежно від типу організаційної структури, підприємство роздрібної торгівлі складається із торговельних структурних підрозділів (відділів, цехів, дільниць тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансовий, кадрів тощо).

Рис. 8.4. Типи організаційних структур
підприємств роздрібної торгівлі

Підприємства роздрібної торгівлі мають забезпечити:

відповідність виробничого приміщення (місця) чи будівлі для здійснення торговельної діяльності необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умовам, а технічного стану приміщення, будівлі та устаткування торговельно-технологічного обладнання, які будуть використані для торговельної діяльності — вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів та охорони праці;

постійний розвиток матеріально-технічної бази підприємст­ва, оснащення його сучасною технікою і обладнанням;

застосування прогресивних форм торговельного обслуговування населення;

наявність на видному місці в торговельному приміщенні асортиментного переліку товарів, чинних санітарних і ветеринар­них правил, правил продажу товарів та іншої необхідної нормативно-технічної документації й дотримання встановлених у них вимог;

продаж товарів громадянам чистою вагою і повною мірою;

наявність державного повірочного тавра та проведення в установленому порядку повірки засобів вимірювання, що використовуються в торговельній діяльності для розрахунків із покуп­цями;

наявність правильно оформлених цінників товарів, що надійшли для продажу; на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виготовлювача, основні споживчі якості товару і його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування.

На фасаді торговельного приміщення підприємства роздрібної торгівлі має бути вивіска із зазначенням його назви та власника або уповноваженого ним органу. Біля входу до цього приміщення на видному місці розміщують інформацію про режим роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів із використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюють табличку із зазначенням наз­ви, місця розташування і номера телефону суб’єкта господарювання, що організував торгівлю, а також прізвища, імені та по батькові продавця. На робочому місці громадянина-підприємця встановлюється табличка із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та наз­ви органу, що здійснив реєстрацію.

Роздрібний торговець до початку роботи має поповнити товар­ні запаси у місці продажу, обновити викладку товарів (оформлення вітрин), перевірити наявність правильно оформлених і завірених цінників, а також відповідного інвентаря та пакувальних матеріалів, виконати інші роботи для забезпечення належного обслуговування покупців.

Усі товари у суб’єкта господарювання мають бути із відповідними документами, наявність яких передбачена чинним законодавством (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або копія зазначеного сертифіката, завірена суб’єктом господарювання, що відпустив товар, який підлягає обов’язковій сертифікації, тощо).

Підприємство роздрібної торгівлі реалізує товари лише за наявності документів, які засвідчують їхню якість.

У пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі на товари, одержані для продажу, в обов’язковому порядку мають бути:

товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові нак­ладні, приймальні акти, заборні листи тощо із зазначенням назви, гатунку, кількості, ціни та загальної вартості товару;

копії сертифіката відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифіката в державній системі сертифікації, завірені печаткою суб’єкта господарювання, від якого одержані товари, що підлягають обов’язковій сертифікації;

копії гігієнічних висновків, завірені печаткою суб’єкта господарювання, від якого одержані ці товари, стосовно товарів, що не підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до зат­вердженого Міністерством охорони здоров’я України переліку;

документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів.

Перед початком торгівлі товари, що надійшли до продажу, розпаковують і розкладають на прилавках і полицях стаціонарних пунктів дрібнороздрібної мережі, а також у розвозках і розносках.

Перевіряється справність ваговимірювальних приладів, електронних контрольно-касових апаратів та інвентаря.

Зразки товарів ярликами цін (цінниками), що є у продажу, треба виставити у видному для покупців місці.

Товари мають відпускатися покупцям повною мірою і вагою за готівку.

Покупці мають право вільно оборати товар, перевіряти його якість, міру, вагу й ціну. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі зобов’язані надати покупцям повну можливість відібрати товар, ознайомитися з його особливістю, якістю та правилами користування.

Сучасна організація роздрібної торгівлі вимагає ретельної підготовки торговельного персоналу, постійного вдосконалення діяльності торговельних працівників на всіх етапах обслуговування покупців.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+