Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції

Припустимо, що якась фірма, зорієнтована на мо­нополістичну конкуренцію, виробляє та постачає на ринок певний вид продукції, що відрізняється від ін­ших товарів цієї групи. Який вигляд матиме крива попиту (крива продажу) на цей товар?

З одного боку, якщо крива попиту і буде абсолютно еластичною, то тільки у певних межах, бо частка фірми не така вже й мала, щоб збільшення нею обсягів про­дажу взагалі не впливало на ціни. Найчастіше вона має похилий характер, оскільки: а) фірма в умовах монопо­лістичної конкуренції має меншу кількість конкурен­тів, ніж на конкурентному ринку; б) продукти цих кон­курентів є близькими, але не ідеальними замінниками.

З іншого боку, крива попиту матиме більшу елас­тичність, ніж на монопольному ринку. Тут є можли­вість за рахунок позитивної диференціації продукту добиватися ефекту заміщення, коли попит з інших товарів цієї групи переноситься на товар даної фірми.

Таким чином, еластичність кривої попиту буде за­лежати від кількості конкурентів, з якою стикається фірма, та ступеня диференціації продукту в галузі. Чим численніша група конкурентів та слабкіша ди ференціація продукту, тим більш еластичною буде крива попиту для кожного з них. У цьому випадку монополістична конкуренція наближатиметься до до­сконалої. Якщо кількість конкурентів буде обмеже­на, а глибина диференціації продукту значна, то крива попиту матиме менш еластичний вигляд, що наближатиме становище фірми на монопольному ринку до чистої монополії.

Розглянемо механізм вибору обсягів виробництва та ціни у короткотерміновому та довготерміновому періодах.

Оскільки крива попиту, що характеризує можливі співвідношення "ціна—продукт", для ринку монополіс­тичної конкуренції матиме спадний характер (хоча і при незначному куті нахилу), то подібно до монопольного ринку крива граничного доходу завжди лежатиме нижче від неї. Таким чином, фірма на ринку монопо­лістичної конкуренції у короткотерміновому періо­ді буде максимізувати свої прибутки або мінімізу­вати збитки, виробляючи такий обсяг продукції, що відповідає координатам точки перетину кривих гра­ничних витрат і граничного доходу.

Оскільки фірма виробляє продукт, який не має аб­солютного замінника, то зменшення його пропозиції на ринку призведе до деякого підвищення цін. За ра­хунок цього у короткотерміновому періоді фірма на монополістичному ринку може отримувати економіч­ний прибуток, розмір якого відповідає площі заштри­хованої фігури на рис. 9.1.

Однак фірма не застрахована від збитків. Умовою отримання економічного прибутку є такий характер попиту на продукт фірми, при якому крива попиту пе­ретинає криву середніх витрат. Якщо вона розташована нижче, ніж крива середніх витрат, але перетинає криву середніх змінних витрат, то фірма буде вирішувати за­вдання мінімізації збитків (рис. 9.2).

Якщо крива попиту пройде нижче від кривої сере­дніх змінних витрат, то фірма змушена буде припи­нити виробництво, оскільки при будь-якому його об­сязі збитки перевищуватимуть постійні витрати.


Таким чином, у короткотерміновому періоді фірма в умовах монополістичної конкуренції може отриму­вати економічний прибуток, зазнавати збитків або вирішувати проблему закриття. Що ж відбуватиметь­ся у довготерміновому періоді?

Однозначно відповісти на це запитання неможли­во. Можна говорити лише про загальну тенденцію, яка полягає у прагненні фірми отримати нормальний прибуток, беззбитковість, тобто встановити ціни на рівні середніх витрат.

Економічний прибуток, який отримує типова фір­ма в умовах монополістичної конкуренції, приваблює нові фірми вступити у галузь. Збільшується кількість конкурентів і зростає кількість продуктів, що здатна досить ефективно замінити продукт типової фірми. Це призводить до того, що крива попиту стає більш еластичною, наближаючи умови монополістичної конкуренції до умов конкурентного ринку. Відстань між кривими попиту та середніх витрат зменшується,, ліквідовуючи економічний прибуток.

Навпаки, якщо типова фірма має збитки, то спосте-j рігається відтік виробників із галузі, кількість конку-1 рентів зменшується, диференціація товарів поглиблює-1 ться, крива попиту стає крутішою (менш еластичною). Як результат, вона може перетнути криву середніх ви­трат, ліквідувавши таким чином збитки фірми.

Рівновага буде тоді, коли криві попиту та середніх витрат матимуть лише одну спільну точку — точку дотику, тобто коли ціна встановиться на рівні серед­ніх витрат для певного обсягу виробництва, а фірма не отримуватиме економічного прибутку та не зазна­ватиме збитків (рис. 9.3):

Разом з тим, потрібно усвідомлювати, що для ринку монополістичної конкуренції встановлення ці­ни на рівні середніх витрат є лише тенденцією. Існу­ють фактори, що ускладнюють прогнозування резуль­татів монополістичної конкуренції у довготерміново­му періоді. До них належать такі обставини:

1. Існують певні бар'єри для вступу у галузь при монополістичній конкуренції. Так, для проведення ко­мерційних та комісійних операцій на фондовому ринку України необхідно отримати дозвіл від Державної комі­сії з цінних паперів та фондового ринку (ліцензію). Ця процедура потребує багато часу і значних коштів фірми. Тому, якщо торговець цінними паперами зумів надати своїм послугам властивостей, що приваблюють клієнтів, то він досить довго може бути захищеним від появи но­вих конкурентів та отримувати економічний прибуток.

2. Диференціація продукту чи послуги може грун­туватися на таких обставинах, які важко, а може, на­віть неможливо відтворити конкурентам. Скажімо, рекламній фірмі вдалося залучити до співпраці талано-


витого художника, що позитивно позначилося на її продукції та дало змогу виділити свій товар серед продуктів аналогічних фірм. Поглиблення диференціа­ції продукту, яке відбулося при цьому, не зможе бути ліквідовано за рахунок нових конкурентів, а тому фірма отримуватиме економічний прибуток протягом довготривалого періоду.

Подібних прикладів можна навести чимало, що дає підстави оцінювати досягнення рівності ціни се­реднім витратам на ринку монополістичної конкурен­ції лише як досить імовірний результат у довготрива­лому періоді.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+