Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Завдання міжцехового та внутріцехового оперативно-календарного планування

Оперативне планування здійснюється в масштабі всього підприємства по цехах (міжцехове) та окремих цехів – по дільницях і робочих місцях (внутрішньоцехове).

Міжцехове оперативне планування має за мету забезпечити скоординовану діяльність та необхідні виробничі пропорції між цехами підприємства у відповідності з послідовністю технологічних процесів (заготовчих, обробних, складальних) та з урахуванням їх функцій – основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи. Але головним завданням міжцехового оперативного планування має бути погодження номенклатури заготовок, деталей, вузлів та строків їх пересування між цехами.

Внутрішньоцехове оперативне планування включає в себе розробку календарних планів виробництва для дільниць та контроль їх виконання, розподіл робіт по дільницях, доведення до робочих місць, оперативне регулювання виробничих процесів.

Міжцехове оперативно-кадендарне планування — це взаємоузгодження планів і виконання завдань, сприяння їх виконанню шляхом взаємодії всіх задіяних підрозділів.

Завдання міжцехового планування:

- встановлення вихідних даних для розрахунку завдань;

- складання місячних завдань та календарних планів (графіків) виробництва для, цехів і підприємства в цілому

- складання внутрімісячних завдань.                                                   

При складанні оперативних (календарних) виробничих програм використовуються наступні дані:

-         річна й квартальна програма (якщо є);

-         портфель замовлень і контракти на постачання продукції;

-         прогноз збуту;                          

-         календарно-планові нормативи (розмір партій і періодичність їх запуску, тривалість виробничого циклу, розміри заділів);

-         норми трудомісткості;  

-         результати розрахунку завантаження та продуктивності обладнання і вироб­ничих площ; 

-         результати техніко-економічного аналізу роботи цехів за попередній період.

У системі оперативно-виробничого календарного планування важливу роль віді­грає розрахунок найбільш раціонального завантаження обладнання й виробни­чих площ. При цьому слід зауважити, що дана проблема часто висвітлюється у спрощеному вигляді: перевіряється відповід­ність оперативного завдання, потужності цеху. Друга, більш цікава задача — обгрунтування найкращого завантаження обладнання — потребує багатоваріант­них розрахунків. Тому її досить важко розв'язати без використання обчислю­вальної техніки.

До функцій внутріцехового ОКП і регулювання процесу виробництва вхо­дить організація поточного виконання виробничих завдань, які встановлені в цеху, через їх деталізацію, доведення й виконання на окремих робочих місцях та ви­робничих дільницях. У ході оперативно-календарного планування і регулювання поточного руху виробничого процесу постійно ведуть оперативний облік, конт­роль та оперативне, регулювання ходу виробництва, тобто координується взає­модія підрозділів та окремих виконавців для запобігання та усунення можливих відхилень від календарних і добових графіків; забезпечується комплексне обслу­говування дільниць та кожного робочого місця всім необхідним для виконання завдань і виробничих програм.       

У процесі внутріцехового ОКП складаються оперативні місячні плани дільниць, змін та робочих бригад; завдання й календарні плани-графіки дільниць, змін, ро­бочих бригад на більш короткі періоди часу (декаду, тиждень, добу тощо); добові змінні завдання для дільниць, змін, бригад і робочих місць.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+