Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4.3. Організаційна структура S.W.I.F.T.

Законодавча влада S.W.I.F.T. належить Генеральній Асамблеї

- загальним зборам представників усіх банків, що придбали акції. Асамблея засідає один раз на рік в другу середу червня. Вона обговорює і затверджує бюджет, розглядає спірні питання Ради директорів. Вирішення приймаються більшістю голосів з обліком акцій, розподілених серед членів Співтовариства за принципом: одна акція - один голос. Рішення набувають чинності за умови представлення не менше 50% голосів у капіталі Співтовариства.

Виконавчим органом S.W.I.F.T. с Рада директорів чисельністю від 11 до 25 чоловік. Рада директорів переобирається щорічно на Генеральній Асамблеї без обмеження кількості переобрань. Оперативне керівництво Радою директорів здійснює Голова Ради директорів, що не менше чотирьох разів у році проводить засідання Ради. Кворум складає дві третини загального числа членів, не менше 50% повинні бути в наявності особисто. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. Виконавчий директор відповідає за виконання рішень Ради директорів. До складу Ради директорів входять представники країн (або групи країн). Для висунення кандидатури в Раду директорів країна (група країн) повинна мати не менше 1,5% трафіка S.W.I.F.T. Якщо сумарний трафік перевищує 5%, то можна запропонувати в Раду ще одну кандидатуру.

Рада директорів має широкі права і повноваження в межах статуту і затвердженого бюджету, представляє інтереси Співтовариства і приймає рішення з питань, що входять у її компетенцію. Апарат Ради директорів включає відділи: адміністративний, фінансовий, відділ експлуатації засобів обчислювальної техніки і зв'язку, відділ обслуговування та інші. Кожний із відділів очолює директор. Відношення з клієнтами (банками) підтримуються, головним чином, через відділ обслуговування, директор якого очолює групу регіональних менеджерів, що, у свою чергу, відповідають за стан справ у своєму регіоні, включаючи:

<=> перевірку готовності країни (країн) до введення її банків до складу S. W.I.F. Т. і контроль за виконанням банками графіка робіт із реалізації етапів підключення до системи;

•=> координацію діяльності S.W.I.F.T. у регіоні, включаючи і оперативне вирішення питань при аварійних ситуаціях у системі;

*=> маркетинг програмно-технічних засобів в системі і т.п.

Практичну допомогу регіональним менеджерам робить група під­тримки (інструктивні, учбово-методичні і маркетингові матеріали, здійснюють інструктаж та підготовку фахівців). Крім того, для координації діяльності в рамках S.W.I.F.T. у кожній країні є Національна група користувачів (National User Group) з представників банків - членів S.W.I.F.T.

Акції Співтовариства розподіляються тільки між банками-членами S.W.I.F.T. пропорційно об'єму операцій, проведених за допомогою телекомунікаційної мережі. Якщо член Співтовариства представляє країну, банки якої ще не користуються послугами S.W.I.F.T., йому виділяється одна акція, а інші акції- після того, як банки приступлять до експлуатації мережі. Якщо країна володіє більш ніж 20% акцій -кількість її голосів обмежується 20% усіх голосів. При вибутті зі Співтовариства вартість акцій повертається. По закінченні фінансового року (31 грудня) - один раз на три роки - банкам, трафіки яких за минулий рік перевищили визначений об'єм, дається право на придбання додаткових акцій.

Джерелами фінансування є: вступні внески, позики, платежі за послуги, надані банкам - членам Співтовариства. Наприклад, у 1981 р. за пере­дачу звичайного повідомлення користувач платив 18 BEF, а за термінове - 36 BEF. У1990 р. вартість одного стандартного повідомлення об'ємом біля 400 символів складала 17 BEF. Розмір плати змінюється в залежності від об'єму, тривалості, типу і терміновості повідомлення. Вартість повідомлень постійно знижується. Сьогодні вартість передачі одного складає біля 13 BEF.

Половина всіх оплат, розрахована за оборотами попереднього року, виплачується банками в якості авансу на початку кожного року. S.W.I.F.T. не ставить своєю метою одержання прибутку (за Статутом Співтовариство є некомерційною організацією). І якщо за підсумками року утвориться кредитовий залишок, то він не розподіляється між країнами - членами S.W.I.F.T., а йде на збільшення резервного капіталу, фінансування діяльності Спільноти або, за рішенням Генеральної Асамблеї, на добродійні цілі. За рахунок прибутку банкам також даються значні знижки при оплаті за трафік у першому кварталі після закінчення фінансового року.

Порядок вступу в S.W.I.F.T. Процедура вступу в S.W.I.F.T., на протязі багатьох років функціонування цього кооперативного Співтовариства, формалізована і регламентована. Членом S.W.I.F.T. може стати будь-який державний, комерційний або кооперативний банк, якщо він має ліцензію на право відкриття прямих коррахунків у закордонних банках, залучений у міжнародний обмін фінансовою інформацією і приймає "правила гри" S.W.I.F.T. Рішення про прийом нових членів до складу Співтовариства приймається більшістю голосів Ради директорів. Перед цим банк повинний одержати схвалення від Національної групи користувачів S.W.I.F.T. Для України це означає, що банк повинний вступити в групу користувачів S.W.I.F.T. України, причому голосування приймається абсолютною більшістю голосів. Якщо Рада відхиляє прохання заявника, то питання про членство виноситься на розгляд Генеральної Асамблеї.

Перше, що повинен зробити банк, що вирішив стати членом S.W.I.F.T., це заповнити англійською мовою три форми і відправити їх на адресу S.W.I.F.T.:

Форма 1 (Undertaking) - зобов'язання банку виконувати статут S.W.I.F.T. і забезпечувати оплату всіх витрат, зв'язаних із вступом і роботою в середовищі S.W.I.F.T.

Форма 2 (Bank Contact Address) - містить офіційну адресу банку, телефони, телекс, факс та іншу інформацію, що необхідна для зв'язку S.W.I.F.T. з банком.

Форма 3 (Certification) - засвідчує, що організація, яка вступає в S.W.I.F.T. є банком (або фінансовим інститутом), уповноваженим виконувати міжнародні банківські операції.

Після розгляду всіх цих документів на засіданні Ради директорів, у випадку позитивного рішення про прийняття банку в Співтовариство, банку надається статус кандидата. Банк-кандидат одержує письмове повідомлення про прийняття в S.W.I.F.T. разом із рахунком на оплату одноразового внеску на придбання однієї акції Співтовариства. Тільки після оплати банком внеску й акції на Раді директорів банку замість колишнього статусу "кандидата" присвоюється статус "член" і "власник акцій". Після цього банк стає фактичним членом S.W.I.F.T. і має всі права, визначені Статутом. Кожний новий член S.W.I.F.T. проходить період підготовки реального підключення до системи. Цей період складається з трьох стадій: планування, підготовка і тестування. Під час підготовки банк повинний виконати в обов'язковому порядку ряд вимог відповідно до наявних рекомендацій та інструкцій. Усю цю інформацію банк одержує від S.W.I.F.T. у вигляді спеціального керівництва - S.W.I.F.T. Implementation Guidelines.

На стадії "Планування" банк повинний сформувати групу, що протягом усього періоду імплементації відповідає за успішне виконання всіх запланованих заходів. Чисельність і склад цієї групи визначається самим банком. Члени групи повинні мати досвід в галузі телекомунікації, банківських операцій, кореспондентських відношень, банківської безпеки і контролю. Керівник групи повинний мати достатні повноваження для забезпечення проекту необхідними ресурсами, у тому числі мати можливість залучення консультантів із усіх підрозділів банку. На цій стадії визначається вибір необхідного устаткування для підключення до S.W.I.F.T., місця розташування цього устаткування, виробляється політика у відношенні обміну ключами аутентификации з банками-корреспондентами.

Під час стадії "Підготовка", кожний банк на свій розсуд, проводить підготовчі заходи щодо укладання інструкцій для банківських користувачів, розробки процедури "backup", порядку дій при виході устаткування з ладу або основного каналу зв'язку, призначає відповідальних осіб тощо.

Метою стадії "Тестування" є повна й остаточна перевірка готовності банку до роботи з S. W.I.F.T., включаючи аналіз підготовленої внутрішньої банківської документації. На цей час повинний бути вироблений порядок роботи банку із системою, відпрацьована необхідна документація, встановлено устаткування, що забезпечує інтерфейс із мережею і необхідним захистом інформації при передачі каналами зв'язку, навчені оператори, що обслуговують термінали S.W.I.F.T., визначений порядок роботи зі смарт-карточками (ICC-card), виконано розмежування доступу. "Тестування" завершується роботою з іншими банками, зазначеними S.W.I.F.T., у режимі "Test & Training". Вони також підключені до мережі S.W.I.F.T. для проведення тестування і тренінгу. Усі повідомлення, що посилаються в цьому режимі, цілком ізольовані від трафіка справжніх повідомлень. S.W.I.F.T. контролює всі тестові повідомлення. Протягом дня користувачі посилають передбачуваний і встановлений у результаті аналізу руху для кожного банку об'єм повідомлень, розрахований на реальний банківський день. S.W.I.F.T. має право відкласти підключення до мережі, якщо робота банку на цьому етапі не відповідає встановленим вимогам.

Найбільш ефективний і простий метод організації робіт на цьому етапі -скористатися конкретною, реальною угодою, що вже була проведена наявними способами (наприклад, телексом) і обробити її знову, використавши мережу S.W.I.F.T. Така рівнобіжна обробка дозволить персоналу контролювати всі етапи обробки трансакції з використанням мережі S.W.I.F.T. і переконатися, що і повідомлення S.W.I.F.T., і інші повідомлення можуть оброблятися в такий самий час. Як вхідні, так і вихідні повідомлення повинні бути зареєстровані. Варто точно знати, що ні ті, ні інші повідомлення не дублювалися і що на усі вихідні повідомлення отримані позитивні квитанції (АСК). Цей період є також гарною можливістю перевірити правильність обраного порядку роботи і коректності внутрішньої документації. На цьому етапі ще є час внести деякі зміни, якщо виникнуть проблеми.

Особливу увагу варто звернути на так звані "трейлери" (одне або декілька останніх полів повідомлення, переданого по мережі S.W.I. F.T.) кожного банківського повідомлення. Трейлери мають величезне значення при реєстрації, тому що вони можуть використовуватися для визначення відсутніх або продублированных повідомлень.

Крім повних членів S.W.I.F.T., деякі фінансові організації можуть одержати статус "неповного" члена (sub-member) і "учасника". Неповні члени S.W.I.F.T. як мінімум на 90% належать членам або ж є їх філіями. Серед учасників S. W.I.F.T. сьогодні можна зустріти брокерські і ділерські контори, клірингові і страхові компанії, біржі, що оперують цінними паперами. S.W.I.F.T. забезпечує їм прямі зв'язки з кореспондентами і контрагентами в усьому світі. Однак неповні члени й учасники не мають частки в капіталі Співтовариства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+