Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 4.2. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин

У другій половині XX ст. міжнародні економічні відносини у світовому господарстві набули надзвичайного значення. Цьому сприя­ло розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, окремими фірмами та організаціями. Посилюється міжнародний поділ праці, інтернаціоналізація господарського жит­тя, збільшується відкритість національних економік, розвиваються та укріплюються регіональні міжнародні структури. Міжнародні зв язки пронизують більшість національних економік, спричиняю­чи значний вплив на світову економіку. Базуючись на економіці окремих держав та світовій економіці, міжнародні економічні відно-

сини залежать від них. Але вони є самостійним явищем, формою існування і розвитку світового господарства, його внутрішнім ме­ханізмом.

МЕВ відображають господарські зв'язки між державами, регіо­нальними об'єднаннями, підприємствами, фірмами, установами, юридичними та фізичними особами для виробництва та обміну то­варів і послуг, матеріальних і фінансових ресурсів. Основою їх є ринкові системи і механізми.

Міжнародні економічні відносини проявляються на різних рівнях економіки — на макрорівкі, мікрорівні, наднаціональному рівні. На кожному з рівнів діють різні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності: на мікрорівні — окремі громадяни, підприємства і фірми, які проводять зовнішньоекономічні операції; на макрорівні — на­ціональні господарства, які безпосередньо здійснюють і регулюють зовнішньоекономічну діяльність; на наднаціональному рівні — міжнародні організації та наднаціональні інститути,

У світовому господарстві розвиваються усі найважливіші фор­ми міжнародних економічних відносин:

1)  міжнародна торгівля товарами та послугами;

2)  міжнародна міграція капіталу;

3)  міжнародна міграція робочої сили;

4)  міжнародна передача технології;

5)  міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини;

6)  міжнародна економічна інтеграція;

7)  міжнародні зусилля у вирішенні глобальних економічних
проблем.

Усі форми міжнародних економічних відносин взаємопов'язані й взаємозалежні. Для них на сучасному етапі характерне:

1) зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної
міжнародної торгівлі готовою продукцією — із суто комерційної
вона значною мірою перетворилась у засіб безпосереднього обслу­
говування національних виробничих процесів;

2) інтенсифікація міграції капіталу в різних формах;

3) зростання масштабів міграції робочої сили;

4) прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів;

5) швидкий обмін науково-технічними знаннями;

6) розвиток сфери послуг;

7)  об*«днання зусиль у вирішенні глобальних економічних
проблем.

Наведені вище характерні особливості різних форм міжнарод­них економічних відносин є узагальненими. Детальніше вони роз­глянуті у наступних розділах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+