Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 4.3. Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства

Як уже зазначалось, усі форми МЕВ взаємозв'язані й взаємо­залежні. Метою їх є не лише вирішення проблем окремих країн, а й проблем, які впливають на розвиток всього світового господар­ства- Це глобальні економічні проблеми, які зачіпають інтереси людства та прямо загрожують цивілізації.

ҐВиділяють такі критерії віднесення тих чи інших проблем до глобальних [36, с. 15]:

— планетарний характер проблеми, її вплив на всі групи країн,
усі народи світу;

— виявлення проблеми як фактора розвитку суспільства в усіх
регіонах світу;

— загрожуючий характер проблеми: її невирішеність може озна­
чати регрес виробничих сил та умов життя усього суспільства;

 

— необхідність докладання комплексних зусиль усіх держав.
За цими критеріями до глобальних відносять такі проблеми:

— демографічну;

 

— забезпечення людства енергетичними, сировинними та продо­
вольчими ресурсами;

— екологічну;

— освоєння світового океану та космосу;

—     роззброєння та конверсію військового виробництва.)
Демографічна проблема викликана швидким збільшенням кіль­
кості населення Землі. Так, якщо у 1950 р. населення планети ста­
новило 2,5 млрд чол., в 1991 р. — 5,3 млрд чол,, то в 2000 р. його
кількість перебільшила 6,1 млрд чол. За прогнозами вчених,
кількість населення стабілізується лише близько 2100 р. на рівні
приблизно 10 млрд чол., причому частка населення Азії, Африки і
Латинської Америки становитиме майже 95 % його чисельності.
Швидке збільшення населення перешкоджає раціональному госпо­
дарюванню, посилює міграцію населення в міста та міграційні про­
цеси загалом, викликає нерівномірність розподілу людей відносно
ресурсів, що, зрештою, впливає на зниження рівня їх життя.

Тісно пов'язана з першою друга проблема — продовольча. За Даними ООН, кількість тих, хто голодує, у світі в 1990 р. становила близько 550 млн чол., і може досягнути 600—650 млн чол. у 2000 р. Особливо важким є становище народів країн, що розвиваються. Власне на ці країни припадає майже 100 % загальної кількості тих, хто голодує.

Проблема забезпечення людства енергетичними ресурсами ви­никла у зв'язку із закриттям у деяких країнах атомних електро­станцій, на яких використовувались атомні реактори чорнобиль­ського типу (РБМК). Наприклад, у 2000 р. зупинено останній енерго­блок на Чорнобильській АЕС в Україні, у 2004 р. планується закрити Литовську АЕС. Ці кроки викликають у країнах численні пробле­ми: де взяти гроші на закриття, що робити з людьми, які працюва­ли на АЕС, де зберігати ядерне паливо і, звичайно, як покрити не­стачу електроенергії.

Екологічна проблема породжена господарською діяльністю лю­дей. Природа втрачає здатність до самовідновлення. Забруднюються у значних масштабах повітряний басейн (виникають озонові діри), вода, змінюються кліматичні умови. Тому природі необхідний захист.

Прямого удару по світовій економіці завдає загроза ядерної, бак­теріологічної та хімічної війни. Останніми роками у цьому пи­танні відбулися значні зрушення. Знищується частина ядерних ар­сеналів колишніх соціалістичних країн, 3 іншого боку, окремі країни (Індія, Пакистан, Іран) докладають значних зусиль для оволодіння ядерною зброєю. Зважаючи на це, на приготування до війни та на запобігання їй витрачаються величезні кошти. Гонка озброєнь галь­мує зростання випуску продукції для потреб людей, негативно впливає на їхній добробут.

(Для вирішення глобальних проблем необхідне створення ново­го типу всесвітнього господарства, побудованого на якісно нових принципах співробітництва та взаємодопомоги.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+