Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Останнім часом застосовується термін неомеркантилізм (neomercantilism). Його використовують стосовно тих країн, які намагаються мати активне сальдо торгового балансу для досягнен­я якої-небудь соціальної або політичної мети. Країна може, на-гриклад, намагатися добитися повної зайнятості, збільшуючи мае-итаби виробництва понад те, що диктує попит у країні, та експорту-эчи надлишок за кордон. Або, наприклад, країна прагне зберегти юлітичний вплив у якій-небудь країні, експортуючи туди більше •оварів, ніж імпортуючи звідти.

Частина термінології меркантилізму використовується у наш іас: термін "активний торговий баланс" (favorable balance of trade) ізначає, що^країні експорт перебільшує імпорт; термін "пасивний "орговий баланс" (unfavorable balance of trade) вказує на дефіцит 'оргового балансу. Ці терміни часто вживаються неправильно: "ак­тивний" (сприятливий) — коли йдеться про вигоду, а "пасивний" несприятливий) свідчить про збитки. Проте не обов'язково є збит­ковим дефіцит торгового балансу, а активний торговий баланс може їути невигідним для країни. Наприклад, якщо країна має активне ;альдо, тобто імпортує товарів та послуг на меншу суму, ніж експор­тує, то якщо у часи панування меркантилізму різниця між експор­том та імпортом відшкодовувалась за рахунок золота, то сьогодні їона компенсується наданням кредиту країні з дефіцитним балан-;ом. Якщо кредит не погашається повністю, то активний торговий 5аланс буде невигідним для країни-кредитора.

Висновки

1.  Меркантилісти вперше запропонували струнку теорію міжна­
родної торгівлі. Вони вважали, що багатство країни полягає у во­
лодінні золотом та сріблом і для досягнення цієї мети держави
повинні: експортувати товарів та послуг більше, ніж імпортувати;
регулювати зовнішню торгівлю для збільшення експорту і змен­
шення імпорту; заборонити або обмежити експорт сировини і доз­
волити безмитний імпорт сировини; заборонити будь-яку торгівлю
своїх колоній з іншими країнами, крім метрополії.

2.  Провісники класичної школи економіки показали прямий
зв'язок зовнішньої торгівлі з внутрішньоекономічним розвитком
країни.

3.  Неомеркантиліети пояснюють прагнення деяких країн мати
активний торговий баланс їх соціальними або політичними потре­
бами.

4.  Частина термінології часів меркантилізму збереглася до на­
ших днів і часто вживається, за суттю, неправильно: пасивний тор­
говий баланс (несприятливий) не обов'язково є збитковим; актив­
ний торговий баланс (сприятливий) може бути невигідним.