Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 5.7. 3. Неомеркантилізм

Останнім часом застосовується термін неомеркантилізм (neomercantilism). Його використовують стосовно тих країн, які намагаються мати активне сальдо торгового балансу для досягнен­я якої-небудь соціальної або політичної мети. Країна може, на-гриклад, намагатися добитися повної зайнятості, збільшуючи мае-итаби виробництва понад те, що диктує попит у країні, та експорту-эчи надлишок за кордон. Або, наприклад, країна прагне зберегти юлітичний вплив у якій-небудь країні, експортуючи туди більше •оварів, ніж імпортуючи звідти.

Частина термінології меркантилізму використовується у наш іас: термін "активний торговий баланс" (favorable balance of trade) ізначає, що^країні експорт перебільшує імпорт; термін "пасивний "орговий баланс" (unfavorable balance of trade) вказує на дефіцит 'оргового балансу. Ці терміни часто вживаються неправильно: "ак­тивний" (сприятливий) — коли йдеться про вигоду, а "пасивний" несприятливий) свідчить про збитки. Проте не обов'язково є збит­ковим дефіцит торгового балансу, а активний торговий баланс може їути невигідним для країни. Наприклад, якщо країна має активне ;альдо, тобто імпортує товарів та послуг на меншу суму, ніж експор­тує, то якщо у часи панування меркантилізму різниця між експор­том та імпортом відшкодовувалась за рахунок золота, то сьогодні їона компенсується наданням кредиту країні з дефіцитним балан-;ом. Якщо кредит не погашається повністю, то активний торговий 5аланс буде невигідним для країни-кредитора.

Висновки

1.  Меркантилісти вперше запропонували струнку теорію міжна­
родної торгівлі. Вони вважали, що багатство країни полягає у во­
лодінні золотом та сріблом і для досягнення цієї мети держави
повинні: експортувати товарів та послуг більше, ніж імпортувати;
регулювати зовнішню торгівлю для збільшення експорту і змен­
шення імпорту; заборонити або обмежити експорт сировини і доз­
волити безмитний імпорт сировини; заборонити будь-яку торгівлю
своїх колоній з іншими країнами, крім метрополії.

2.  Провісники класичної школи економіки показали прямий
зв'язок зовнішньої торгівлі з внутрішньоекономічним розвитком
країни.

3.  Неомеркантиліети пояснюють прагнення деяких країн мати
активний торговий баланс їх соціальними або політичними потре­
бами.

4.  Частина термінології часів меркантилізму збереглася до на­
ших днів і часто вживається, за суттю, неправильно: пасивний тор­
говий баланс (несприятливий) не обов'язково є збитковим; актив­
ний торговий баланс (сприятливий) може бути невигідним.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+