Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 6.2. Особливості міжнародної торгівлі послугами

Послуги — товар специфічний. їх особливість як товару полягає в:

—  невидимості;

—  нерозривності процесу виробництва і реалізації;

—  розриві у часі між фактом купівлі-продажу та фактом її спо­
живання;

—  як правило, неможливості накопичення, зберігання і транс­
портування;

— невідчутності на дотик;

— високому ступені індивідуалізації залежно від вимог спожрі
вача;

— територіальній розрізненості їх виробника та споживача;

— отриманні мультиплікаційного ефекту.

У зв'язку з цим, міжнародна торгівля послугами порівняно з торгівлею товарами має такі особливості:

— торгівля переважно здійснюється на прямих контактах між
виробниками послуг і їх споживачами;

— її* регулювання здійснюється не на кордоні, а всередині краї­
ни відповідними положеннями внутрішнього законодавства;

— велика залежність обсягу послуг і їх вартості від складності
та наукомісткості товарів;

— значно більша захищеність державою виробництва і реалі­
зації послуг, ніж сфери матеріального виробництва і торгівлі;

— послуги, що надходять в особисте споживання (туризм, освіта,
культура тощо), не можуть бути задіяні у господарському обороті.

Специфічність послуг як товару та загальні особливості торгівлі послугами обумовлюють особливості торгівлі окремими послугами.

Угоди купівлі-продажу послуг туризму здійснюються на турис­тичному ринку. Причому угода може бути складена без прямого залучення продавця і покупця послуги туризму, а з допомогою те­лефонного дзвінка, телеграми, факсу тощо. Тобто туристичний ри­нок не обмежений специфічним місцем чи географічною зоною. На туристичному ринку зустрічається попит послуг туризму з боку туристів та пропозиція на послуги туризму з боку туристичної фірми.

Необхідними складовими пропозиції на ринку послуг туризму є: наявність виробників послуг — туристичних фірм, які працюють для задоволення потреб туристів і отримують прибуток; розвинута туристична індустрія — готелі та інші місця розміщення туристів, засоби транспорту, об'єкти громадського харчування, організації з екскурсійних послуг та турагентської діяльності тощо; туристичні ресурси — природні, історичні, соціально-культурні об'єкти а та­кож інші об'єкти, що можуть зацікавити туристів. У таблиці 1.6.1 наведено фактори зростання привабливості для туристів окремих регіонів світу, опубліковані Комісією €С [37, с. 19—20].

В організації та реалізації туристичних послуг беруть участь туроператори та турагенти. Туроператор — це фірма (організація) або індивідуальний підприємець, які розробляють туристичні мар­шрути, забезпечують їх функціонування, організовують рекламу, встановлюють ціни на тури турагентам для випуску путівок та їх Реалізацію. Турагент — це фірма або індивідуальний підприємець,

 


Таблиця 1.6.1. Фактори зростання привабливості для окремих регіонів світу

 

Найпопулярніші країни регіону

Фактори зростання привабливості

Південноамериканський регіон

Бразилія

Широкий розвиток екологічних турів по Амазонії Екзотична природа Сучасна архітектура

Європейський регіон

Франція

Англія Німеччина Фінляндія Швеція

Висока концентрація історичних та культурних цінностей

Спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних турів)

Середземноморський регіон

Кіпр

1. Вигідна система оподаткування 2. Сучасна банківська мережа 3. Добре налагоджена структура телекому ні каці й

4. Спрощена процедура створення офшорних компаній (10 днів)

5. Забезпечена державою повна конфіденційність з усіх питань, що стосуються засновників компанії та її банківських рахунків

Ізраїль

1. Збільшення прочанського туризму 2. Наявність широкого спектра оздоровчих центрів 3. Тури по чотирьох морях 4. Наявність молодіжних таборів 5. Зростання ділових зв'язків

Регіон в цілому

1. Розвинута інфраструктура туризму 2. Високий рівень обслуговування 3. Комфортний клімат 4. Велика тривалість туристичного сезону

5. Поєднання відпочинку біля моря з оглядом визначних пам'яток


Азійський регіон

Об'єднані Арабські Емірати

1. Низькі ціни на електроніку та побутову техніку високої якості

2. Високий рівень сервісу 3. Мінімальні податки. Практика системи "TAX FREE" 4. Великий досвід каргоперевезень 5. Спрощена система візового режиму

Регіон в цілому

1. Екзотична природа і культура 2. Політична стабільність

3. Зручний транзитний шлях для туристів, що летять в Австралію та Океанію

4. Головний напрямок "пляжного" відпочинку взимку

які купують тури (комплекс послуг з розміщення, перевезення, екс­курсійні послуги, харчування туристів тощо) за туристичними мар­шрутами, розробленими туроператором, випускають путівки та реа­лізують їх. Туристична путівка є документом, що підтверджує факт передачі туристу туристичного продукту (право на тур). Докумен­том, який встановлює право туриста на послуги, що входять у тур та підтверджує факт їх надання, є ваучер. Послуги, що не вказані у ваучері, оплачуються туристом окремо (як правило, готівкою).

Реалізація туристичного продукту здійснюється за складеною у письмовій формі угодою.

Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами базується на контракті між замовником та зарубіжною інжиніринговою фірмою. Контракт містить низку специфічних зобов'язань та умов, серед яких: перелік зобов'язань та робіт з термінами їх виконання; стро­ки і графіки виконання робіт; чисельність персоналу інжиніринго­вої фірми для виконання роботи на місці та умови його проживан­ня; особливі умови та ступінь відповідальності сторін за порушен­ня зобов'язань; умови переведення частки робіт за контрактом на субпідряд; оплата навчання персоналу.

Купівля та продаж міжнародних транспортних послуг здійсню­ється на міжнародних транспортних ринках. Умови надання транс­портних послуг та їх вартість визначає перевізник або визначають­ся на переговорах. Транспортні витрати охоплюють усі витрати на перевезення вантажу (товару) від продавця до покупця і містять

вартість фрахту, страхування, завантаження та розвантаження, упа­кування та розпакування, інші супутні витрати. Відносини про­давців і покупців з перевізником регламентуються укладеними між ними угодами, умови яких залежать насамперед від виду транспор­ту. Договір на перевезення вантажів морськими чартерними (трам-повими) рейсами укладаються у вигляді чартеру, а на перевезення морськими лінійними рейсами — у вигляді коносамента. Договори на перевезення літаками, залізничним та автомобільним транспор­том оформляються відповідними накладними на перевезення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+