Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 6.3. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю

Теорії міжнародної торгівлі базуються на багатьох припущен­нях, одним з яких є відсутність транспортних витрат з перевезення товару з однієї країни до іншої. Проте транспортні витрати завжди є, більше того, вони можуть значно знизити ефективність експорту чи імпорту.

Транспортні витрати — це всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, які включають вартість фрахту (перевезен­ня), страхування, навантаження /розвантаження, упакування/роз­пакування та інші супутні витрати.

Проведемо простий аналіз попиту та пропозиції для визначення впливу транспортних витрат та міжнародну торгівлю. Розглянемо три стадії моделі часткової рівноваги (рис. 1.6.1):

1) до початку міжнародної торгівлі, коли товар X продукується
та споживається всередині кожної з двох країн: А та В;

2)  за умови міжнародної торгівлі, коли транспортні витрати
відсутні;

3) за умови міжнародної торгівлі, коли транспортні витрати вра­
ховуються.

I стадія — до початку міжнародної торгівлі. Країна А продукує
та споживає товар X у т. Ел у кількості Q's за ціною РА; лінії DA та
SA — внутрішній попит та пропозиція. Країна В продукує та спо­
живає товар X у т, Ев у кількості Q'\ за ціною Рв. РА< Рв, з цього
випливає, що країна А має відносну перевагу з товару X.

II стадія — в умовах міжнародної торгівлі, але транспортні ви­
трати дорівнюють нулю (Т = 0). Оскільки РА< Рв, країна А буде
експортувати товар X у розмірі <?',Ф'5 (= а^,), а країна В імпортувала
б його у розмірі <?'!<?",;<= й2&г) за світовою ціною Рк. Визначення Pw
розглядається у розділі 1.2.3: Q\Q\ = Q'\Q'\ (оД = а2Ьг).

У країні .А виробництво зросте до Q'5, а споживання скоротиться до Qj. У країні В виробництво впаде до Q'\, а споживання зросте до Q'\~ 


Ill стадія — в умовах міжнародної торгівлі з урахуванням транс­
портних витрат. Припустимо, транспортні витрати на кожну оди­
ницю товару дорівнюють Т - PAPV і тому світова вартість товару
(Р ) зросте на їх величину. Розподіл транспортних витрат між краї­
нами Л та В залежить від еластичності попиту та пропозиції това­
ру за цінами: чим нижча еластичність попиту в країні В, тим більшу
частку транспортних витрат вона платить; чим менша еластичність
пропозиції товару в країні А, тим більшу частку транспортних ви­
трат вона платить.                                                                        „

В результаті зростання вартості одиниці експорту країни А його обсяг скоротиться до Q'2Q\(= cfij, & імпорт товару країни В впаде до: Q"2Q'\ (- c2b2) Q'2Q\ = Q"2Q"4 (сД = с2Ь2).

У країні Л виробництво впаде до Q\, а споживання зросте до У,. У країні В виробництво зросте до Q"rа споживання впаде до Q t.

Таким чином, транспортні витрати мають такі наслідки:

1)   скорочують обсяги торгівлі, рівень спеціалізації країни, розмір

виграшу від торгівлі;                                                         ,

2)   перешкоджають повному вирівнюванню вартості факторів
виробництва між країнами, які торгують, згідно з теорією Хекше-
ра — Оліна — Самуельсона;

3)   зумовлюють зсуви у територіальному поділі праці — У роз­
міщенні підприємств галузі; виділяються такі галузі: орієнтовані
на ресурси, на ринок та вільно орієнтовані;

4)   розподіл транспортних витрат залежить від еластичності по­
питу та пропозиції товару за цінами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+