Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 7.1. Основні поняття та джерела інформації

Платіжний баланс (ПБ, balance of payments) являє собою кількісне та якісне відображення масштабів структури та характеру взаємо­відносин країни із зовнішнім світом. Він підсумовує і, отже, дає змогу аналізувати результати міжнародних економічних операцій між вітчизняними резидентами та резидентами інших країн світу.

Платіжний баланс — це статистичний систематизований за­пис усіх економічних угод чи зобов'язань між резидентами даної країни та резидентами інших країн світу, які здійснюються протя­гом певного періоду (року, кварталу, місяця).

Резидентом (resident) даної країни вважається будь-яка фізич­на чи юридична особа (незалежно від юридичного громадянства), яка перебуває у цій країні понад рік та мае в ній центр свого еконо­мічного інтересу.

Право володіння власністю (землею, спорудами) дає підстави вважа­ти, що ця особа має центр економічного інтересу у даній країні. Рези­дентами є: особи, які постійно проживають у даній країні; робітни-ки-мігранти, які проживають у даній країні понад рік; урядові орга­ни, включно з їх представництвами за кордоном; підприємства, які здійснюють свою економічну діяльність у даній країні, навіть якщо вони частково чи повністю належать іноземному капіталу.

Економічна угода (economic transaction) — це будь-який акт обміну, в якому право власності на матеріальні або фінансові акти

передається від резидента однієї країни до резидента іншої країни або надаються послуги резидентом однієї країни резиденту іншої.

Більш докладно економічну угоду визначено в останньому п'я­тому Пораднику МВФ зі складання ПБ (1993 p.): "Економічна уго­да — це економічний потік, який відображає створення, перетворен­ня, обмін, передачу або знищення економічної цінності, а також зміни у власності на товари та фінансові активи, у наданні послуг або наданні робочої сили та капіталу".

Оскільки будь-яка економічна угода — це, так чи інакше, обмін економічних цінностей на валюту, ПБ у дуже спрощеному вигляді складається з двох потоків:

1)  потоків реальних ресурсів — експорту та імпорту товарів та
послуг;

2)  потоків фінансових ресурсів, які є оплатою за придбання то­
варів та надання послуг або платежем за продаж відповідних фінан­
сових ресурсів.

ПБ складається за бухгалтерським принципом подвійного за­пису (double entry) кожної економічної угоди. Цей принцип перед­бачає, що будь-яка економічна угода автоматично враховується у ПБ двома записами, які повинні мати однакове вартісне виражен­ня: один запис позначається як кредит зі знаком плюс, а другий — як дебет зі знаком мінус.

Кредит (credit) — це відплив за кордон вартостей, за які має надійти зустрічний платіж від нерезидентів; він формується за ра­хунок експорту товарів та послуг, іноземних інвестицій в економі­ку даної країни, грошових коштів, які розміщені на рахунках у банках даної країни нерезидентами, а також різноманітних кре­дитів, наданих країні з-за кордону.

У кредиті відображається надходження іноземної валюти до країни, доходи, і тому цифри, що зараховуються у нього, або мають знак "плюс" (+), або не мають ніякого знака.

Наприклад, країна А експортує товари загальною вартістю 100 млн дол. США у країну В (це зменшення активів у їх матеріаль­ному значенні) в обмін на іноземну валюту, зараховану на корес­пондентський рахунок банку країни А на користь клієнта цього банку — резидента країни А. У ПБ країни А буде зроблено такий запис цієї економічної угоди:

Поточний рахунок

експорт товарів                                        100

Рахунок операцій з капіталом      Кредит       Дебет

та фінансових операцій

Інші інвестиції, активи ''вн ітлюшаи    100


Дебет (debet) — це приплив вартостей з-за кордону, за які має платити резидент даної країни за кордон; він формується за раху­нок імпорту, закордонних інвестицій, репатріації прибутків, отри­маних від іноземних інвестицій у даній країні, грошових коштів, які розміщені за кордоном резидентами даної країни, кредитів, що надані нерезидентами, а також за рахунок коштів, що йдуть на по­гашення кредитів за кордон.

У дебеті відображається відплив іноземної валюти з країни, ви­трати, платежі, І тому цифри, що зараховуються у ньому, супроводжу­ються знаком "мінус" (-).

Продовжимо попередній приклад. Запис економічної угоди у ПБ країни В, яка імпортує товари (матеріальні активи зростають) та переказує за це гроші в банк країни А, буде виглядати так:

Поточний рахунок

Імпорт товарів                                                                100

Рахунок операцій з капітале* ' Кредит      Дебет та фінансових операцій

Інші Інвестиції, активи             100

Згідно з прийнятими у міжнародній практиці принципами діло­вої бухгалтерії будь-яке збільшення активів або зменшення зобов'я­зань відображається у дебеті, а зменшення активів або збільшення пасивів — у кредиті ПБ.

Кожна операція у ПБ має бути представлена двома записами, обидва ці записи в ідеалі мають бути зроблені одночасно, в момент, коли економічні цінності утворюються, перетворюються, обмінюють­ся, передаються чи ліквідуються. Виникнення фінансових зобов'я­зань та вимог пов'язано зазвичай з переходом права власності на які-небудь матеріальні цінності від одного учасника угоди до іншо­го. Якщо момент переходу права власності неочевидний, то ним вважається момент відповідного бухгалтерського запису в обліку покупця та продавця.

Для реєстрації операцій у ПБ використовуються ринкові ціни, тобто ціни, за якими укладаються реальні угоди між незалежними покупцями та незалежними продавцями.

При підготовці ПБ зазвичай використовується національна розрахункова одиниця. Для перерахунку даних в долари США ре­комендується використовувати курс національної валюти до дола­ра, який фактично діяв на ринку на дату складання ПБ. Якщо для розрахунків з зовнішньоекономічними операціями використовується декілька валютних курсів, то перерахунок даних ПБ здійснюється

за середньозваженим курсом. Для перерахунку кожного компо­нента ПБ має використовуватись один і той самий валютний курс. Джерелами інформації про ПВ є:

1) митна статистика — угоди про товари, зареєстровані митними
органами;

2) статистика грошового сектору — дані про іноземні активи та
пасиви банківської системи (центрального банку (ЦБ) та комерцій­
них банків);

3) статистика зовнішнього боргу — дані про запаси, потоки та
виплати за державним та приватним зовнішнім боргом резидентів
нерезидентам. Ці дані надають міністерство фінансів або ЦБ, а для
перевірки цих даних використовують статистику інших країн-кре-
диторів або статистику Світового банку, ОЕСР, БМР тощо;

4) статистичні огляди — дані про міжнародну торгівлю послуга­
ми, трудові доходи, перекази мігрантів, які збирають шляхом опи­
тування відповідних структур (турбюро, готелів, міграційних бюро);
дані про прямі та портфельні інвестиції, інвестиційні доходи та
обслуговування боргу приватним сектором, які отримують шля­
хом вибіркового опитування підприємств;

5) статистика операцій з іноземною валютою — для тих країн,
де за законом експортери повинні обмінювати виручену від екс­
порту іноземну валюту на національну — в ЦБ або в уповноваже­
них на це банках.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+