Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 7.2. Структура платіжного балансу

Згідно із останнім п'ятим Порадником зі складання платіжно­го балансу, який був випущений МВФ у 1993 p., усі статті стандарт­ного ПБ поділяються на 2 групи залежно від економічної природи угод:

1)  рахунок поточних операцій (current account balance), який
відображає міжнародний рух реальних матеріальних міжнародних
цінностей (передусім товарів та послуг);

2)  рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій (capital
account balance), який показує джерела фінансування руху реаль­
них матеріальних цінностей (табл. 1.7.1).

В аналітичних цілях усі статті ПВ поділяться на такі, які запи­суються:

1)  "над рискою" ("above the line"), які показують рух матеріаль­
них цінностей і рух капіталу, за винятком зміни міжнародних ре­
зервів;

2)  "під рискою" ("below the line"), які показують зміни запасів
міжнародних резервів уряду та ЦБ.

 

 

Таблиця 1.7.1. Платіжний баланс: стандартні компоненти


1. РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

А. Товари і послуги а)товари

1.   Експорт/Імпорт товарів

2.   Товари для подальшої обробки

3.   Ремонт товарів

4.   Товари, що купуються в портах транспортними
організаціями

5.   Немонетарне золото

 

5.1.   Золото як засіб нагромадяивм

5.2.   Інше
Ь) послуги

I.  Транспортні послуги

1.1.   Морський транспорт

1.2.   Повітряний транспорт

1.3.   Інші види транспорту
2« Поїздки

 

2.1.   Ділові

2.2.   Особисті

 

3.   Послуги зв'язку

4.   Будівельні послуги

5.   Страхові послуги

6.   Фінансові послуги

7.   Комп'ютерні та інформаційні послуги

8.   Роялті та ліцензійні платежі

9.   Інші ділові послуги

 

9.1.   Перепродаж товарів за кордоном
та інші послуги

9.2.   Операційний лізинг

9.3.   Різні ділові, професійні та технічні
послуги

10.  Послуги приватним особам і послуги
у сфері культури та відпочинку

10.1.  Аудіовізуальні і пов'язані з ними послуги

10.2.  Інші послуги у сфері культури

 

 

В. Доходи 1. Оплата праці 2. Доходи від інвестицій 2.1. Прямі інвестиції 2.1.1. Доходи на участь у капіталі

2.1.1.1. Дивіденди і розподілений прибуток

2.1.1.2. Реінвестовані доходи і нерозподілений прибуток

2.1.2. Доходи за борговими зобов'язавнямЯЫ 2.2. Портфельні інвестиції 2.2.1. Доходи на капітал (дивіденди)

2.2.2. Доходи за борговими зобов'язаннями (проценти)

2.2.2.1. Облігації та Інші боргові зобов'язання

2.2.2.2. Інструменти грошового ринку

і фінансові деривати

2.3. Інші інвестиції

 

 

С. Поточні трансферти 1, Сектор державного управління 2. Інші сектори

2.1. Грошові перекази тих, хто працює 2.2. Інші трансферти

 

 

2. РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ І ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Кредит

Дебет

А. Рахунок операцій з капіталом 1. Капітальні трансферти

1.1. Сектор державного управління 1.1.1. Анулювання боргу кредитором 1.1.2. Інше 1.2. Інші сектори 1.2.1. Трансферти мігрантів 1,2.2. Анулювання боргу кредитором 1.2.3. Інше

2. Купівля/продаж невиробничих нефінансових активів

 

 


 

В. Фінансовий рахунок

1. Прямі інвестиції 1.1. За кордон 1.1.1. В акціонерний капітал 1.1.2. РеІквестовані доходи 1.1.3. Інший капітал 1.1.3.1. Вимоги до закордонних філій

1.1.3.2. Зобов'язання перед закордонними

філіями

1.2. У внутрішню економіку 1.2.1. В акціонерний капітал 1.2.2. Реінвестовані доходи 1.2.3. Інший капітал 2. Портфельні інвестиції 2,1. Активи

2.1.1. Цінні папери, що забезпечують участь у

капіталі

2.1.2. Боргові цінні папери

2.1.2.1. Облігації та інші боргові зобов'язання

2.1.2.2. Інструменти грошового ринку 2.1.2.3. Фінансові деривати 2.2. Зобов'язання

2.2.1. Цінні папери, що забезпечують участь у

капіталі

2.2.1.1. Банки

2.2.1.2, Інші сектори 2.2.2. Боргові цінні папери

2.2.2.1. Облігації та інші боргові зобов'язання

2.2.2.2. Інструменти грошового ринку 2.2,2,3. Фінансові деривати


 

3. Інші інвестиції 3.1. Активи 3.1.1. Комерційні кредити 3.1.2. Позики 3.1.3. Готівка та депозити 3.1.4. Інші активи 3.2. Зобов'язання 3.2.1. Торговельні кредити 3.2.2. Позики 3.2.3. Готівка та депозити 3.2.4. Інші активи 4. Резервні активи 4.1. Монетарне золото 4.2. Спеціальні права запозичення                                              ' 4.3. Резервна позиція МВФ 4.4. Іноземна валюта 4.4.1. Готівка та депозцти 4.4.1.1. В органах грошового регулювання 4.4.1.2. В банках 4.4.2. Цінні папери 4.4.2.1. Акції

4.4.2.2. Облігації т^ інші боргові

зобов'язання

4.4.2.3. Інструментуй грошового ринку та фінансові деривати:

4.5. Інші вимоги

Джерело: Balance of Payments Manual. — Filth ed., IMF, 1993; Порадник платіж­ного балансу. — П'яте видання / ІМВФ, 1993.

Окремою специфічною статтею ПБ є чисті помилки та пропуски.

Чисті помилки то пропуски (referrers and omissions) — це стаття ПБ, яка показує помилки, зроблені у записах окремих пла­тежів та пропуски платежі^ в інших статтях ПБ; вона необхідна для вирівнювання дебету та кредиту, для зведення до нуля різниці між активами та пасивами.

Наприклад, торгові кредити записані у короткостроковий капі­тал, але відстежяти їх використання, тобто визначити, який саме імпорт було куплено за їх рахунок, не є можливим. У такому випад­ку в ПБ кредит за даною угодою записано, а дебетового запису не­має, він пропущений.

Або інший приклад: отримання торгових кредитів записується за даними кредитора, а їх використання на імпорт товарів — за національною митною статистикою. У даному випадку дебет і кре­дит за одним і тим самим записом отримано з різних джерел, які відрізняються методологією складання, отже, або дебет, або кредит такого запису ПБ оцінено з помилкою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+