Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 7.3. Рахунок поточних операцій

Підрозділи, або статті, цього розділу ПБ узагальнюють дані про зовнішньоекономічні операції, які здійснювались на умовах плате­жу готівкою, без відстрочування, тобто які не передбачали надання або залучення коштів у кредитній формі.

Рахунок поточних операцій (current account balance) складаєть­ся з трьох розділів (див. табл. 1.7.1):

A. Торговий баланс (експорт-імпорт товарів) та баланс послуг;

B. Поточні доходи (оплата праці робітників та переказ прибутків
від інвестицій);

С Поточні трансферти (безвідплатний переказ грошей та інших активів)

Розділ А "Товари та послуги" (goods and services) ПБ містить два підрозділи: а) товари; Ь) послуги.

Основа рахунка поточних операцій — торговий баланс (а), який являє собою чисту вартість експорту товарів за вирахуванням їх імпорту, розраховується за даними митної статистики і регулярно публікується.

Підрозділ (а) "Товари" (goods), (див. табл. 1.7.1) складається зі статей ПБ, що підсумовують на базі ФОБ (FOB) за ринковими ціна­ми експорт та імпорт звичайних товарів у матеріально-речовій формі, товарів для подальшої обробки, ремонт товарів, придбання товарів у портах транспортними організаціями та немонетарного золота.

Перша стаття у підрозділі (а) — "Експорт/імпорт товарів". Ключовим елементом для визнання продажу товару — експортом, а придбання — імпортом є перехід права власності на товар від резидента (експортера) до нерезидента (імпортера), навіть якщо товар і не перетинав кордону країни резидента. Товари, що перети­нають кордон, але не змінюють власника, за винятком внутріфірмо-

вої "торгівлі, фінансового лізингу, а також надання товарів в обробку без передачі права власності, не вважаються експортом або імпортом з погляду статистики ПБ. Серед них, наприклад, товари прямої тран­зитної торгівлі, повернення імпортних або експортних товарів, товари для дипломатичних представництв, виставкові експонати, не призна­чені для продажу, зразки товарів, які не мають комерційної цінності.

Другою у підрозділі (а) є стаття "Товари для подальшої оброб­ки", яка охоплює товари, що експортуються для обробки за кордо­ном, а потім реімпортуються у вигляді готового до споживання виробу. Наприклад, експорт сировини і наступний реімпорт виробу з цієї сировини.

Третя стаття підрозділу (а) — "Ремонт товарів", яка відобра­жає вартість ремонту резидентом, наприклад, транспортних засобів нерезидента та навпаки.

Стаття "Товари, що купуються в портах транспортними організаціями" охоплює товари (пальне, продукти харчування), які купують екіпажі суден (вони залишаються резидентами) в портах у нерезидентів.

Остання, п'ята стаття у підрозділі (а) — це стаття "Немонетар-не золото", яка стосується переважно золота промислового при­значення та ювелірних виробів.

Експорт товарів за цією групою статей приводить до припливу грошових коштів, отже, він утворює статтю кредиту; імпорт — до їх відпливу і формує статтю дебету.

Товарний експорт та імпорт записуються у ПБ за наступною схемою:

Наприклад, Україна купує російський газ на суму 100 тис. дол. США. Записи в українському ПБ:

Залежно від того, як эдрдиться торговий, або видимий, баланс, країна може мати актиздр сальдо або дефіцит (пасивне сальдо)-


Спрощений погляд на торговий баланс полягає у тому, що його до­датне сальдо завжди свідчить про здоровий стан економіки країни, а від'ємне сальдо — навпаки. Але це не зовсім так. Наприклад, Канада тривалий час після Другої світової війни мала стале від'ємне сальдо торговельного балансу, що було наслідком стабільного по­питу на імпортне обладнання в результаті інвестиційного буму та значних темпів зростання канадської економіки. Росія у 1992— 1997 pp. мала постійно зростаюче додатне сальдо торгового балансу, але 'й ВВП зменшився у 2 рази і ще більше скоротились інвестиції.

Наступний підрозділ розділу А "Товари та послуги" — підрозділ (Ь) "Послуги." (services) — містить групу статей рахунка поточних операцій ПБ, які підсумовують транспортні послуги, поїздки та інші послуги (зв'язок, будівництво, страхування, фінансові, комп'ютерні, інформаційні, ліцензійні, особисті та інші), які резиденти надають нерезидентам І навпаки. Статті кредиту утворює "невидимий" ек­спорт, статті дебету — "невидимий" імпорт.

Першою і найбільш вагомою у підрозділі (Ь) є стаття "Транс­портні послуги"', яка показує вартість перевезення всіма видами транспорту (морським, залізничним, автомобільним, трубопровідним, повітряним, річковим, космічним), яке здійснюється резидентами однієї країни для резидентів іншої. У цю ж статтю включають оренду транспортного засобу разом з екіпажем, а також супутні послуги зі зберігання та пакування товарів, послуги з буксируван­ня та прибирання транспортних засобів. Імпорт транспортних по­слуг, які надаються фірмою-нерезидентом, відображають в дебеті, як платіж за послуги; експорт транспортних послуг, які надаються фірмою-резидентом іноземному споживачу, — в кредиті, тобто як отримання платежу за надані послуги.

Наприклад, вартість партії вантажу на базі СІФ (CIF) (Incoterms 90) становить 100 тис. дол. США, з яких 10 %, тобто 10 тис. дол. США — вартість фрахту та страхування. Послуги з фрахту та стра­хування надаються нерезидентом. Записи у ПБ:

Якщо ж транспортні послуги (фрахт) та страхування надаються резидентом, то записи у ПБ інші:


Друга стаття у підрозділі (b) — стаття "Поїздки", яка іноді називається "Туризм". Вона містить дані про товари та послуги, придбані у даній країні приїжджими нерезидентами, які перебували на її території менше року. Стаття "Поїздки" поділяється на статті:

1)  "Ділові поїздки", яка охоплює поїздки осіб, які їдуть за кор­
дон для здійснення господарської діяльності;

2)  "Особисті поїздки", яка містить дані про поїздки за кордон
осіб, які не мають на меті бізнесу, а їдуть з метою навчання, лікуван­
ня, релігійного паломництва, участі у спортивних змаганнях, відпо­
чинку тощо. Наприклад, якщо резиденти Росії їдуть на відпочинок
в Крим і витрачають там 50 тис, дол. США на проживання в готе­
лях, харчування в ресторанах, покупку білетів на розважальні про­
грами, придбання подарунків, сувенірів, то в українському ПБ усе
це реєструється таким чином:

Стаття "Послуги зв'язку" містить дані про послуги у сфері те­лекомунікації, які включають передавання звукової інформації, зоб­ражень та інших інформаційних потоків за допомогою телефону, телекса, телеграфу, радіомовлення, e-mail, супутникового та факси­мільного зв'язку, а також поштове та кур'єрське обслуговування, яке надають резиденти нерезидентам і навпаки.

Стаття "Будівельні послуги" відображає спорудження об'єктів та монтаж обладнання резидентами за кордоном; у цій статті пока­зується вартість товарів, що імпортується для будівництва.

Стаття "Страхові послуги" охоплює різні види страхування, які здійснюються страховими компаніями резидентів для нерезидентів і навпаки.

Стаття "Фінансові послуги" відображає усі посередницькі та допоміжні послуги, що надаються резидентами нерезидентам (і навпаки), включаючи платежі за надання кредитних ліній, фінан­совий лізинг, операції з іноземною валютою та цінними паперами, плату за послуги, пов'язані з управлінням активами тощо.

Стаття "Комп'ютерні та інформаційні послуги" містить дані про операції з надання резидентом нерезиденту (і навпаки) послуг з обробки даних та інформаційних повідомлень: створення баз да­них, обробку даних, консалтинг у сфері комп'ютерної техніки, на­дання послуг Internet.

Стаття "Роялті та ліцензійні платежі" містить дані про обмін потоками платежів між резидентами і нерезидентами за викорис­тання патентів, ліцензій, авторських прав, ноу-хау, торгових знаків та інших експертних документів.

-'Стаття "Інші ділові послуги" включає такі статті: 4 "Перепродаж товарів за кордоном та інші послуги" — відоб­ражає перепродаж товарів за кордоном оптовиками, брокерами, діле­рами, продаж товарів на морських та повітряних лініях, перепро­даж третім особам;

"Операційний лізинг" містить дані про оренду нерезидентами у резидентів (і навпаки) обладнання, транспортних засобів без екі­пажу (бербоут-чартер);

Стаття "Різні ділові і професійні послуги" відображає юридичні, бухгалтерські, рекламні, архітектурні, інженерні та інші послуги.

Стаття "Послуги приватним, особам і послуги у сфері культу­ри та відпочинку" охоплює платежі та надходження, пов'язані зі створенням художніх фільмів, радіо- та телепрограм, записом му­зичних творів, оплатою праці акторів та режисерів. Ці послуги на­даються резидентами однієї країни резидентам іншої.

Стаття "Інші недержавні послуги" відображає решту зовніш­ньоекономічних операцій органів державного управління, які не віднесені до інших категорій, зокрема, зовнішньоторгові операції посольств, консульств, військових та інших представництв, а також платежі, пов'язані із забезпеченням багатостороннього врегулювання військових конфліктів та перебування на території країни сил з підтримки миру, наприклад, військ ООН. Інколи в цій статті пока­зують витрати на закупку військової техніки за кордоном.

Другий розділ рахунка поточних операцій — розділ В "Доходи" (income). Він містить групу статей ПБ, в яких відображаються пла­тежі між резидентами і нерезидентами, пов'язані з оплатою праці нерезидентів, та операції, пов'язані з доходами на інвестиції.

Розділ "Доходи" в ПБ поділяється на два підрозділи:

1)  Оплата праці;

2)  Доходи від інвестицій.

Підрозділ (стаття) "Оплата праці" містить дані про зарплату та інші виплати у грошовій та натуральній формі, одержані резиден­тами за межами своєї країни за виконані ними роботи для рези­дентів інших країн.

Підрозділ "Доходи від інвестицій" складається з групи статей поточного ПБ, які підсумовують доходи, одержані резидентами на свої закордонні активи: прямі, портфельні та інші інвестиції.

Стаття "Прямі інвестиції" цього підрозділу ПБ відображає до­ходи, які нараховуються прямому інвестору-резиденту на капітал, вкладений ним у підприємство-нерезидент. Доходи від участі у капіталі поділяються на розподілені та реінвестовані доходи або прибуток. Розподілені доходи зазвичай набувають форми дивідентів, які переказуються за кордон, а реінвестовані доходи включають

частку прямого інвестора, яка залишилася після розподілу і яку вкладено у розвиток виробництва. Доходи за борговими зобов'я­заннями включають відсотки за міжбанківськими кредитами.

Стаття "Портфельні інвестиції" охоплює доходи від портфель­них інвестицій, які включають грошові потоки між резидентами та нерезидентами, що виникають в результаті купівлі-продажу акцій, облігацій, довгострокових цінних паперів, державних векселів, інших інструментів грошового ринку.

Стаття "Інші інвестиції" відображає надходження та виплати відсотків за будь-якими іншими фінансовими вимогами резидентів відносно нерезидентів (проценти за депозитами, позиками від МВФ).

Наприклад, український будівельник працює півроку в Чехії на спорудженні промислового об'єкта. Він одержує зарплату 5000 дол. США, які кладе в банк і одержує 500 дол. США як процент за депози­том. Витрати українського робітника в Чехії становлять: 200 дол. — на харчування, 200 дол. — на проживання, 100 дол. — на одяг, 400 дол. — на податок з доходу. Записи в українському ПБ такі:

Зарплату українця показано у статті "Оплата праці", оскільки він працює в Чехії менше року, отже не є резидентом Чехії; процент за депозитом вважається доходом від інших інвестицій; витрати на харчування, проживання, одяг — у статті "Поїздки"; податок з доходу — у статті "Поточні трансферти" сектору державного управ­ління України.

Третій розділ рахунка поточних операцій ПБ — розділ С "По­точні трансферти" (current-transfers) — містить групу статей, які охоплюють трансферти органів державного управління та транс­ферти інших секторів.

Трансферти відображають передачу матеріальних ресурсів рези­дентом однієї країни резиденту іншої, причому в обмін резидент не отримує ніякого вартісного еквівалента, тобто залежно від напрям­ку трансферту він відображається у ПБ лише в кредиті або в де­беті. Трансферти поділяються на 2 групи:

1) поточні трансферти — це трансферти, які не передбачають
передачу права власності на основний капітал; вони не пов'язані з
придбанням або використанням основного капіталу і не передба­
чають анулювання боргу кредитором. Поточні трансферти включа­
ють до поточних операцій ПБ;

2) капітальні трансферти (capital transfers) — це трансферти, які
передбачають передачу права власності на основний капітал; вони
пов'язані з придбанням або використанням основного капіталу
або передбачають анулювання боргу кредитором. Капітальні транс­
ферти відносять до операцій з капіталом і фінансових операцій —
другу частину ПБ.

Розділ "Поточні трансферти" включає два підрозділи:

"Сектор державного управління" — відображає поточні перека­зи з міжнародного співробітництва, наприклад, переказ грошей на урядовому рівні для фінансування поточних витрат іншої держави, безвідплатну передачу продуктів харчування, одягу, медикаментів постраждалим від стихійних лих, передачу в дарунок військової техніки, внески у міжнародні організації;

"Інші сектори" — містить дані про перекази грошей між при­ватними особами та недержавними організаціями. Грошові пере­кази здійснюються мігрантами, працюючими у країні, що їх прий­має, понад 1 рік, і які стали її резидентами. Інші поточні трансфер­ти охоплюють дарування, спадок, посаг, аліменти, внески приватних осіб у наукові, доброчинні та релігійні товариства, недержавну до­помогу у випадку стихійних лих, продаж лотерейних білетів. Усі ці операції мають здійснюватись між резидентами та нерезидентами.

Отже, баланс невидимої торгівлі — це чиста вартість експорту послуг за вирахуванням їх імпорту плюс надходження від інвес­тицій за кордоном за вирахуванням виплат за надані інвестиції плюс сальдо трансфертних платежів. Цей баланс також може зво­дитись або з дефіцитом, або з активним сальдо.

Баланс рахунка поточних операцій ПБ складають, підсумував­ши, два баланси — торговий та баланс невидимої торгівлі.

Якщо за підсумками усіх угод першої частини ПБ "Рахунок поточних операцій" зобов'язання резидентів країни перевищують вимоги до нерезидентів, то баланс поточних операцій від'ємний, і країна повинна покрити дефіцит поточних операцій за рахунок:

1)  залучення іноземних інвестицій;

2)  запозичення в іноземних банків, урядів, міжнародних органі­
зацій;

3)  скорочення офіційних валютних резервів ЦБ.

Усі ці операції відображаються у другій частині ПБ "Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій".

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+