Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 7.4. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій

Підрозділи, або статті, цього розділу ПБ відображають зміни вар­тості фінансових активів та зобов'язань країни внаслідок зовніш­ньоекономічних операцій, які передбачають перехід права власності. Інакше кажучи, облік операцій з капіталом і фінансових операцій необхідний для визначення зведених результатів операцій з фінан­совими активами та пасивами, які здійснювались резидентами та їхніми іноземними діловими партнерами за певний період.

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій (capital and financial account balance) містить групу статей ПБ, які показу­ють міжнародний рух капіталу, за допомогою якого фінансуються експорт та імпорт товарів і послуг.

Цей рахунок складається з двох розділів (див. табл. 1.7.1):

А. Рахунок операцій з капіталом,

Б. Фінансовий рахунок.

Розділ А "Рахунок операцій з капіталом" включає дві групи статей ПБ, які відображають трансферти капітальних активів та рух нефінансових капітальних активів.

Перший підрозділ (група статей) даного розділу ПБ "Капітальні трансферти." охоплює трансферти державного сектору та трансфер­ти інших секторів.

Стаття "Сектор державного управління" включає статті:

"Анулювання боргу кредитором" — відображає списання за­боргованості уряду країни;

"Інше" — містить дані про інвестиційні трансферти — кошти, які передає одна держава іншій з метою оплати придбання основно­го капіталу. Наприклад, передача Росією країнам колишнього Вар­шавського договору військової інфраструктури (споруд, аеродромів тощо).

Стаття "Інші сектори" включає статті:

"Трансферти, мігрантів" — відображає вартісну оцінку май­на мігрантів, яке вони беруть із собою;

"Анулювання боргу кредитором" — показує списання усієї або частини суми боргу банком, корпорацією або іншою недержав­ною інституційною одиницею;

"Інше" — відображає, наприклад, грантове фінансування Німеч­чиною будівництва житла для українських та російських військо­вослужбовців, переказ із країни в країну спадку, призначеного за заповітом на будівництво лікарні, бібліотеки.

Другий підрозділ розділу А "Рахунок операцій з капіталом" — "Купівля/продаж невиробничих нефінансових активів", який

містить дані про придбання та продаж матеріальних активів, які не є результатом виробництва (земля та її надра), а також різних форм експертних документів (патенти, авторські права, торгові знаки, ноу-хау тощо).

Розділ В "Фінансовий рахунок" відображає рух капіталу у ви­гляді інвестицій, який поділений на чотири функціональні групи:

1)  прямі інвестиції;

2)  портфельні інвестиції;

3)  інші інвестиції, які охоплюють усі операції з активами/зобо­
в'язаннями, не віднесеними до попередніх категорій;

4)  резервні активи, тобто іноземні активи, які контролюються
грошовими вкладами або урядом країни.

Підрозділ "Прямі інвестиції" (direct investments) включає гру­пу статей фінансового рахунка ПБ, які відображають такі вкладан­ня капіталу, котрі приводять до сталого впливу з боку резидента однієї країни (прямого інвестора) на резидента іншої країни (підприємство прямого інвестування).

Прямі інвестори (direct investor) — це фізичні особи (індивіду­альні Інвестори), групи індивідуальних інвесторів, корпоровані та некорпоровані приватні та державні підприємства, уряд, громадські організації тощо, які володіють підприємством з прямими інвести­ціями за кордоном.

До підприємств прямого інвестування належать:

1) дочірні компанії (subsidiaries) — підприємства, в яких інвес-
тору-нерезиденту належить понад 50 % акцій або голосів;

2) асоційовані компанії (associates) — підприємства, в яких частка
інвестора-нерезидента становить менше 50 % акцій чи голосів;

3) відділення, або філії (branches) — некорпоровані підприєм­
ства, які є в повному або спільному володінні інвесторів та безпосе­
редньо, або прямо, належать прямому інвестору.

Підрозділ "Прямі інвестиції" включає статті:

1) "За кордон", яка відображає вимоги до закордонних філій та
зобов'язання перед закордонними філіями;

2) "У внутрішню економіку", яка відображає вимоги до прямих
закордонних інвесторів та зобов'язання перед прямими інвесторами.

Прямі інвестиції як за кордон, так і у внутрішню економіку показуються відповідно у статтях ПБ як потоки за рік за ринкови­ми цінами з розподілом на інвестиції в акціонерний капітал, реін-вестовані доходи та інший капітал.

Пряме інвестування в акціонерний капітал — це придбання нових акцій філій, дочірніх та асоційованих компаній за винятком неголосуючих привілейованих акцій, які не дають права на участь у додаткових прибутках.

Реінвестування доходів — це вкладення частки прибутку, не­розподіленого у формі дивідендів, назад у підприємство з іноземни­ми інвестиціями.

Прямі інвестиції у формі іншого капіталу — це внутріфірмове кредитування материнською компанією її дочірніх та асоційова­них компаній.

Наприклад, львівське AT "Світоч" в Україні є 100-відсотковою власністю швейцарської фірми "Нестле". "Нестле" володіє також 100 % капіталу AT "Русь" в Росії, У 2000 р. між цими трьома підприємствами здійснювались такі операції: 1) фірма "Нестле" зробила внесок у статутний капітал AT "Світоч" обладнанням вар­тістю 50 тис. дол. США; 2) AT "Світоч" надало кредит у 100 тис. дол. США AT "Русь", за яким "Русь" платить відсотки у розмірі 5 тис. дол.; 3) AT "Русь" продає AT "Світоч" товари вартістю 50 тис. дол. США на умовах торгового кредиту, за яким AT "Світоч" пла­тить 4 тис. дол. як відсотки; 4) AT "Світоч" купує облігації на суму 80 тис. дол. США, випущені фірмою "Нестле", і отримує від неї 8 тис. дол. США як проценти за цими облігаціями; 5) прибуток AT "Світоч", який розподіляється у формі дивідендів, становить 25 тис. дол. США. В українському ПБ ці зовнішньоекономічні операції буде зареєстровано так (у дужках — номер операції):

Підрозділ "Портфельні інвестиції" (portfolio investments) скла­дається зі статей фінансового рахунку ПБ, що відображають взає­мовідносини між резидентами та нерезидентами стосовно торгівлі фінансовими інструментами, які не дають права контролю над об'єктом інвестицій.

Цей підрозділ включає статті:

1) "Активи"; кожна стаття активів поділяється на активи, що є у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання, секто­ру державного управління, банків та інших секторів економіки країни;

2) "Зобов'язання",

Обидві групи статей ("Активи" та "Зобов'язання") окремо роз­глядають цінні папери, які забезпечують участь у капіталі, та бор­гові цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання, інстру­менти грошового ринку, фінансові деривати).

Цінні папери (ЦП), які забезпечують участь у капіталі (eguity securities), — це акції, паї, американські депозитарні розписки (роз­писки на іноземні акції, депоновані у банках США), які підтвер­джують участь у капіталі підприємства.

Боргові зобов'язання (debt securities) — це облігації, інструмен­ти грошового ринку (казначейські векселі, ЦП приватних під­приємств та банків, банківські акцепти, депозитні сертифікати, що обертаються, короткострокові боргові зобов'язання з банківською підтримкою, евронота або боргові розписки) та фінансові деривати (опціони, варранти, свопи, ф'ючерси, форварди), які підтверджують право кредитора на стягнення боргу з боржника.

Реєстрація угод за ЦП здійснюється за ринковими цінами. Але будь-які зміни ринкової кон'юнктури, які відбувалися протягом періоду, доки ці інструменти належали власникам, до уваги не бе­руться. Різниця між ринковою вартістю активів на початок та на кінець періоду може відображати операції, які було здійснено за звітний період, або зміну цін на активи протягом цього періоду.

Підрозділ "Інші інвестиції" (other investments) включає дві гру­пи статей ("Активи" та "Зобов'язання"), які охоплюють решту міжна­родного руху капіталу у формі комерційних кредитів, позик, готів­кових грошей та депозитів.

Комерційні кредити (commercial credits), зазвичай, пов'язані з оплатою зовнішньоторгових угод і є короткостроковими.

Позики (loans) використовують для фінансування торгових угод; до них відносяться також аванси, іпотечний кредит, кредити МВФ, угоди про фінансовий лізинг та зворотні закупівлі.

Готівкові гроші та депозити (cash and deposits) — це банкноти та монети, що обертаються й використовуються для здійснення платежів, депозити до запитання, ощадні, строкові та ін.

У фінансовому рахунку ПБ враховується одержання готівкової національної валюти нерезидентами та готівкової іноземної валю­ти резидентами, відкриття ними рахунків відповідно у національній та іноземній валютах.

Інші активи відображають решту операцій між резидентами та нерезидентами, наприклад, підписку на капітал міжнародних органі­зацій.

Наприклад, комерційний банк України, який ввозить готівкові долари США, здійснює експорт капіталу із США, тому що купує бор-

гові зобов'язання США. Це — дебетова операція, яка погіршує ПБ України.

Сальдування руху капіталу за першими трьома підрозділами "Фінансового рахунку" ПБ ("Прямі інвестиції", "Портфельні інвес­тиції", "Інші інвестиції") показує чистий приплив або відплив капі­талу. При додатному сальдо виникає чистий приплив капіталу до країни з-за кордону або збільшення міжнародної заборгованості даної країни. Це означає, що резиденти змогли продати за кордон більше боргових зобов'язань, ніж купити аналогічних зобов'язань у іноземців. При від'ємному сальдо спостерігається чистий відплив капіталу з країни, тобто витрати на придбання активів за кордоном перевищують доходи від продажу активів резидентів за кордон.

Рахунок поточних операцій, рахунок капітальних трансфертів та зазначені вище рахунки груп руху капіталу разом становлять баланс офіційних розрахунків, до якого включається також стат­тя "Чисті пропуски та помилки". Цю статтю використовують для зведення до нуля різниці між активами та пасивами.

Для складання повноцінного ПБ кожна угода теоретично має відображатися двічі, але на практиці ця вимога часто не виконуєть­ся. Причинами можуть бути:

1) недоліки статистичної звітності (приклади наводилися вище);

2) нелегальність самої угоди, наприклад, контрабандне вивезен­
ня за межі України сировинних товарів. Активна частина цієї уго­
ди має проходити за статтею "Експорт товарів", але, зрозуміло, що у
даному випадку вона не реєструється. Проте пасивна частина цієї
угоди виявиться у вигляді доларів США, які через посередників
"випливуть" в одному з американських банків, на рахунках, які
належать нерезиденту США. Кошти на рахунках Іноземців в аме­
риканських (та іноземних) банках буде зареєстровано, але без відпо­
відної активної частини.

Обсяг сум за статтею "Помилки та пропуски" коливається за­лежно від якості статистичної служби, рівня ведення документації, компетентності та корумпованості митних та інших служб. Зазви­чай, швидке зростання сум відбувається при кризових ситуаціях, погіршенні загального економічного стану країни, проведенні еко­номічних реформ тощо.

Якщо сальдо балансу офіційних розрахунків від'ємне, тобто ре­зиденти країни у цілому витрачають на придбання іноземних то­варів, послуг та активів більше, ніж отримують від продажу інозем­цям своїх товарів, послуг та активів, погашення заборгованості здійснюється ЦБ за рахунок скорочення офіційних золотовалют­них резервів. Якщо ж сальдо — додатне, тобто резиденти продали більше товарів, послуг та активів іноземцям, ніж купили у них, ЦБ

повинен перевести надлишкове надходження іноземної валюти у приріст золотовалютних резервів.

Остання, четверта група статей фінансового рахунку ПБ — "Ре­зервні активи" (reserve assets). Ці статті записуються "під рискою", на відміну від усіх решти статей ПБ, які записуються "над рискою".

Підрозділ "Резервні активи" складається зі статей, котрі відоб­ражають міжнародні високоліквідні активи країни, які перебува­ють під реальним та прямим контролем її фінансових структур або уряду і в будь-який момент можуть бути використані ними для фінансування дефіциту ПБ (усіх статей, що записуються "над рис­кою"), а також регулювання курсу національної валюти.

Резервні активи можуть використовуватись і для страхування від неочікуваних втрат у разі неврожаїв, стихійних лих, громадських безпорядків, воєнних дій та за інших форс-мажорних обставин. Ре­зерви гарантують кредитоспроможність нації і при використанні їх як кредиту забезпечують додатковий прибуток до бюджету країни.

За утворення від'ємного сальдо ПБ регулювання курсу націо­нальної валюти забезпечується продажем валютних резервів. Що ж до гарантованого постачання країни у випадку, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), то прикладом може бути використання державних резервів більшістю промислово розвине­них країн у зв'язку з подорожчанням нафти.

Інколи країни не продають свої резерви, а здають їх в "оренду" під відсотки. Це аналог здаванню в ломбард своїх цінностей для одержання позики. Наприклад, відплатна передача Росією частини свого золотого запасу на умовах "своп", тобто з гарантією наступно­го викупу. Такі активи за короткостроковими резервами дають змогу пережити тимчасові труднощі з ПБ.

Збільшення резервів країни позитивно впливає на її міжнарод­ний престиж, є свідоцтвом сталості та надійності її економіки.

Підрозділ "Резервні активи" відображає зміни таких активів:

1) монетарного золота. Це золото проби не нижче 995/1000,
яке зберігається у сховищах ЦБ або уряду і в будь-який момент
може бути продано за іноземну валюту на світовому ринку або
міжнародним організаціям;

2) СПЗ (спеціальні права запозичення, SDR) — це штучний
резервний актив, який випускає МВФ. Він розподіляється між краї-
нами-членами відповідно до їхніх квот і його може бути викорис­
тано для придбання іноземної валюти, надання позик, здійснення
платежів. Частка СПЗ у резервних активах світу становить 3 % і
суттєвої ролі не відіграє;                     *

3) резервної позиції (квоти) в МВФ. Це сума резервного траншу
(частки) країни в МВФ та боргу з боку МВФ цій країні. Резервний

транш становить 25 % квоти країни у капіталі МВФ і може бути отриманий назад країною без будь-яких умов. Купівля іноземної валюти за національну в рамках резервного траншу, який не вва­жається кредитом МВФ, так само як і отримання кредиту МВФ, приводить до збільшення резервних активів країни-покупця;

4)   валютних активів. Це найзначніша частина міжнародних
активів, яка складається з вимог до нерезидентів у формі іноземної
валюти, банківських депозитів, урядових ЦП, фінансових дериватів,
акцій приватних підприємств та вимог, за угодами, укладеними
національним та іноземними ЦБ, а також урядовими органами;

5)   інших вимог. Це залишкова категорія, яка включає решту
вимог в іноземній валюті (готівкової чи депозитів) або ЦП, які мо­
жуть бути включені у визначення міжнародних активів ЦБ.

У таблиці 1,7.2 наведено ПБ України, складений згідно з п'ятим Порадником МВФ (1993 p.).


Таблиця 1.7.2. Платіжний баланс України за 1999 рік, млн доларів США (32, с. 32]
 


 


 


Закінчення табл. 1.7.2


У платіжному балансі знаком "-" позначено імпорт товарів і послуг, сплачен
доходи та трансферти, збільшення фінансових активів, зменшеная зобов'язань; зна
ком "+" (або без знака) — експорт товарів та послуг, одержані доходи та трансфер
ти, зменшення фінансових активів, збільшення зобов'язань.                                          :

Скорочення офіційних резервів показує масштаби дефіциту ПБ країни і відображається зі знаком "+" у кредиті; зростання ре зервів означає активне сальдо ПБ і відображається зі знаком "-" у дебеті, тому що є подібним до імпорту (країна купує або "імпортує" іноземні боргові зобов'язання).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+