Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 9.3. Наслідки міжнародної трудової міграції

Вплив міграційних процесів на країни імміграції та еміграції є

багатоаспектним.

Наслідки для країн імміграції

1.  Країни імміграції мають суттєві вигоди від підготовки спеціа­
лістів іншими країнами. Так, за сучасними оцінками, чиста вигода
для країни, що приймає, від залучення одного "середнього" вчено-
го-гуманітарія становить 230 тис. дол. США, вченого у галузі су­
спільних наук — 235 тис. дол., інженера — 253 тис. дол., лікаря —
646 тис. дол.

2.  Фірми країн імміграції мають економію як за рахунок ниж­
чої оплати праці іммігрантів, так і за рахунок того, що праця іно­
земних робітників дає змогу знизити загальний рівень заробітної
плати.

3.  Робітники-емігранти сприяють омолодженню структури трудо­
вих ресурсів країн імміграції.

4.  Грошові перекази емігрантів на батьківщину сприяють розши­
ренню реалізації товарів країн імміграції за кордоном.

Разом з тим наплив робітників з-за кордону ускладнює пробле­му зайнятості в країні, негативно впливає на економічне становище місцевих працівників. Поряд з економічними, виникають соціальні, культурні, правові та інші проблеми.

Наслідки для країн еміграції

Для країн еміграції повернення досвідчених кваліфікованих ро­бітників після роботи за кордоном сприяє розвитку національної економіки. Для деяких з цих країн грошові перекази емігрантів є основним джерелом валютних надходжень, яке перевищує надхо­дження валюти від експорту товарів.

Водночас еміграція завдає шкоди країнам, оскільки національна економіка втрачає наймобільнішу і, як правило, найкращу частину трудових ресурсів. Це веде до старіння структури трудових ресурсів.

Серйозною є проблема реадаптації робітників, які повертаються після роботи за кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя.

Особливо негативні наслідки для країн еміграції має відплив висококваліфікованих спеціалістів та вчених. Тому уряди цих країн намагаються проводити політику гальмування такого процесу.

 

Економічні ефекти міграції

Міждержавні переміщення робочої сили можуть мати різні еконо­мічні наслідки та призводити до виникнення досить складних про­блем у країнах — експортерах та країнах — імпортерах робочої сили.

Для аналізу економічних наслідків міжнародної міграції робо­чої сили скористаємося простою економічною схемою імміграції, зображеною на рис. 1.9.1, та зробимо такі припущення:

1)  головною та єдиною причиною міжнародної міграції є різний
рівень середньої реальної заробітної плати у різних країнах;

2)  у світі є дві країни: країна 1 з низькими доходами та трудови­
ми ресурсами у розмірі ОС, яка є експортером робочої сили; країна
2 з високими доходами та трудовими ресурсами у розмірі О'С\ яка
є імпортером робочої сили;

3)  прямі Dl та D2 показують попит на робочу силу відповідно у
країні 1 та країні 2;

4)  якщо міжнародної трудової міграції не існує, то обидві краї­
ни використовують весь наявний у них запас трудових ресурсів
всередині країн та забезпечують середній рівень реальної зарплати
у розмірі відповідно Р та F;

5)  міжнародна міграція не веде ні до яких витрат;

6)  у жодній з країн закони не перешкоджають міжнародній
міграції.

Оскільки середня реальна заробітна пл£та у двох країнах різна і обмеження на вільне міжнародне переміщення робочої сили в них відсутні, робітники з країни 1 будуть емігрувати в країну 2 доти, доки заробітна плата в обох країнах не всгановиться на однаково-


му рівні Рт. Кількість робітників-емігрантів із країни 1 в країну 2 у такому випадку буде дорівнювати FC (C'F1).

Еміграція робочої сили із країни 1 буде мати такі наслідки для її економіки:

1) середній рівень реальної заробітної плати зросте з Р до Р ;

2)    обсяг національного продукту (сума граничного продукту,
створеного робочою силою у грошовому виразі) зменшиться з ОАВС
до OADF;

3) загальний фонд заробітної плати (ставки заробітної плати,
помножені на кількість працівників) зміниться з ОРВС до OPmDF;

4) дохід бізнесу (підприємців), який дорівнює різниці обсягу на­
ціонального продукту та загального фонду заробітної плати,
зменшиться з РАВ до PmAD.

Імміграція робочої сили у країну 2 буде мати такі наслідки для її економіки:

1)  середній рівень реальної заробітної плати впаде з Р' до Рт;

2)  обсяг національного продукту збільшиться з О'А'В'С до
O'A'D'F';

3)  загальний фонд заробітної плати зміниться з О'Р'В'С до
О'Р D'F';

4)  дохід бізнесу (підприємців) збільшиться з Р'А'В' до PmA'D'.

З погляду усього світу (обох країн) міжнародна міграція робочої сили з країни 1 до країни 2 приведе до зростання реального обсягу національного продукту у всьому світі з (ОАВС + О'А'В'С) до (OADF + O'A'D'F), тому що приріст національного продукту C'B'D'F' у країні 2 перевищує втрати національного продукту FDBC у країні 1. Отже, можна зробити висновок: усунення законодавчих бар'єрів для міжнародного руху робочої сили збільшує економічну ефек­тивність у всьому світі. Увесь світ виграє завдяки тому, що люди можуть вільно переїхати до тієї країни, де вони зможуть зробити вагоміший внесок у світове виробництво. Міжнародна міграція дає змогу виробляти більший обсяг національного продукту з тим са­мим обсягом ресурсів.

Під час розгляду економічних аспектів міграції робочої сили для спрощення аналізу були зроблені деякі припущення, відкинуті деталі, які можуть вплинути на остаточні висновки. Розглянемо вплив цих додаткових чинників.

і. Витрати міграції. Міжнародна міграція спричиняє витрати, пов'язані з переїздом та перевезенням особистого майна, альтерна­тивні витрати, викликані втратою доходу під час переїзду та влаш­тування у країні, що приймає, витрати, пов'язані з адаптацією до нової культури, мови, клімату тощо. Якщо ці витрати перевищують вигоди, які принесе висока заробітна плата у країні, що приймає, то

потенційний емігрант відмовляється від еміграції. Для схеми (рис. 18) наявність витрат міграції означає, що експорт робочої сили з країни 1 до країни 2 не досягне рівня FC {= CF'), за якого заробітні плати у них зрівняються. Зарплата у країні 2 залишиться вищою, ніж у країні 1, І більше того, вигода від еміграції для усього світу буде менша.

2.  Грошові перекази. Країна — експортер робочої сили зазви­
чай отримує своєрідну плату за такий експорт у вигляді переказів
назад на батьківщину частини доходів емігрантів своїм сім'ям. Це
призводить до перерозподілу чистої вигоди від еміграції між краї­
ною — експортером і країною — імпортером робочої сили. Гро­
шові перекази емігрантів, що працюють у країні 2, призведуть до
того, що приріст обсягу національного продукту в країні 2 та втра­
ти в обсязі національного продукту в країні 1 будуть меншими, ніж
це зображено на рис. 18.

3.  Зворотні потоки. Повертаючись на батьківщину, емігранти
привозять з собою значні матеріальні цінності та солідну робочу
кваліфікацію та/або управлінський досвід, який вони потім вико­
ристовують у своїй країні. Отже, зворотні потоки, тобто повернення
емігрантів додому із заробітків за кордоном, з часом змінюють
співвідношення вигод та втрат у країні 1 та країні 2. Проте дуже
часто емігранти, набути досвід та кваліфікацію, залишаються у
країні, що приймає. До того ж здебільшого країну залишають най-
кваліфікованіші працівники, тобто відбувається "відплив умів", що
призводить до зниження технологічного потенціалу країн — екс­
портерів робочої сили, падіння їх загального наукового та куль­
турного рівня.

4.  Безробіття. Частою причиною міграції є не відмінності у
рівнях заробітної плати у різних країнах, а хронічне безробіття або
неповна зайнятість. Внаслідок цього країна 1 виграє від еміграції
безробітних, тому що вони не беруть ніякої участі у створенні на­
ціонального продукту країни 1 та живуть на трансфертні платежі
за рахунок тих, що працюють. Добробут громадян країни 1
збільшиться на суму цих трансфертних платежів, якщо безробітні
емігрують до країни 2, І навпаки, якщо робітники-емігранти не
зможуть знайти роботу в країні 2 та будуть отримувати засоби до
існування за рахунок тих, що працюють у країні 2, то середні ре­
альні доходи робітників країни 2 зменшаться.

5.  Фіскальні аспекти. Вплив іммігрантів на податкові надхо­
дження та державні втрати країни, що приймає, залежить від
характеристик самих іммігрантів. Якщо іммігранти молоді, квалі­
фіковані, освічені, володіють мовою країни, що приймає, то вони
знайдуть собі відповідну роботу І будуть платити великі податки.


Якщо іммігранти не кваліфіковані, не знають мови, то їм буде по­трібна державна або доброчинна допомога протягом декількох років, щоб вивчити мову та асимілюватись.

Проблема Імміграції ускладнюється цілою низкою позаекономіч­них чинників. Масову міграцію завжди супроводжують зростання соціальної напруги у суспільстві, злочинності, конфлікти на расово­му, національному чи релігійному грунті та інші негативні явища.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+