Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності

Економіка кожної країни має індивідуальні характеристики, що приводить до розбіжностей у обліку та звітності. В той же час розширення міжнародних зв’язків, виникнення світових ринків капіталу, створення міжнародних компаній зумовлюють необхідність впровадження єдиних правил і процедур ведення фінансового обліку і складання фінансової звітності. Саме тому виникла необхідність розробки таких єдиних правил і процедур.

Для забезпечення гармонізації фінансового обліку і фінансової звітності 29 червня 1973 року був створений Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі КМСБО) на підставі угоди фахових організацій бухгалтерів Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії. З 1983 року КМСБО об’єднує всі професійні бухгалтерські організації, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів МФБ. На сьогоднішній день до роботи комітету залучаються багато різних організацій.

Відправною точкою впровадження МСФЗ в Україні стало прийняття Кабінетом Міністрів України  Програми реформування системи бухгалтерського обліку.

Поняття «Міжнародні стандарти фінансового обліку» об’єднує сукупність таких документів:

- Передмову до положень МСФЗ;

- Принципи підготовки і подання фінансової звітності;

- Міжнародні стандарти фінансового обліку;

- Роз’яснення до МСФЗ.

Усі перелічені документи взаємопов’язані і створюють єдину систему.

У Передмові до положень МСФЗ викладена мета і порядок діяльності КМСБО, роз’яснюється порядок використання МСФЗ. Принципи підготовки і надання фінансової звітності визначають основи підготовки, надання і використання фінансової звітності. Самі принципи не є стандартами, але сприяють їх розробці, перегляду і використання.

Міжнародні стандарти фінансового обліку – це система прийнятих положень, які рекомендовані для впровадження хоч і не є обов’язковими.

У Розв’язаннях до МСФЗ наведені тлумачення понять, особливо неоднозначних, що забезпечує одноманітність використання стандартів та порівнювальність фінансової звітності.

Суттєве значення для розуміння і практичного застосування МСФЗ має Концептуальна основа, яка містить виклад концепцій фінансової звітності. Але вона не входить до складу МСФЗ. Тому при виникненні протиріч між концептуальною основою та тим чи іншим стандартом пріоритет віддається останньому.

Більшість МСФЗ стосуються підприємств усіх видів діяльності, в тому числі банків, фінансових установ. В той жде час для врахування специфіки діяльності банків та фінансових установ видано МСФЗ 30 «Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ».

Принципи та терміни, які використовуються у МСФЗ орієнтовані передусім на приватні підприємства. Однак з метою гармонізації фінансової звітності державних підприємств створено Комітет державного сектору Міжнародної федерації бухгалтерів, який розробив і видав Керівництво для фінансової звітності державного сектору. На його основі розробляються Міжнародні стандарти фінансового обліку у державному секторі. Значною мірою вони аналогічні МСФЗ, проте мають розбіжності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+