Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Комітет із міжнародних стандартів фінансового обліку, його структура та організація діяльності

Комітет із міжнародних стандартів фінансового обліку є незалежною організацією приватного сектора. Він має свою Конституцію. Згідно з Конституцією КМСБО його метою є:

- розробка і публікація в інтересах громадськості стандартів фінансового обліку, яких мають дотримуватись при складанні фінансової звітності;

- спрямовування зусиль на поліпшення та гармонізацію регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку і процедур, пов’язаних із поданням фінансових звітів.

Діяльність КМСБО фінансується за рахунок професійних організацій бухгалтерів різних країн, інших організацій, компаній і установ, а також за рахунок доходів від продажу його публікацій.

Комітет постійно удосконалюється. На сьогоднішній день він має таку структуру:

Рис. Структура КМСБО

 

Довірені особи

КМСБО перетворюється на незалежний орган, яким керуватимуть 19 довірених осіб з різних географічних регіонів, які мають різноманітну фахову підготовку.

Довірені особи призначатимуть членів Ради, членів Постійного комітету з тлума­чень (ПКТ) і членів Дорадчої ради зі стандартів. Довірені особи контролюватимуть також ефективність діяльності КМСБО та відповідатимуть за зміни в конституції.

Рада

Єдиним обов'язком нової Ради буде розробка та затвердження стандартів бухгалтерського обліку. Рада включатиме чотирнадцять осіб (дванадцять штат­них членів і два у штаті неповного дня), з яких не менше п'яти членів матимуть досвід аудиторів-практиків, не менше трьох — досвід у складанні фінансових звітів, не менше трьох — досвід користувачів фінансових звітів і не менше одно­го — викладацький досвід.

Передбачається, що кілька (але не більше семи) з чотирнадцяти членів Ради прямо відповідатимуть за зв'язки з однією чи кількома національними органі­заціями, які розробляють та затверджують стандарти.

Дорадча рада зі стандартів

1995 року КМСБО створив міжнародну Дорадчу раду, до складу якої входять представники професійних організацій бухгалтерів, ділових кіл, користувачів фінансової звітності, які обіймають керівні посади. Завдання Дорадчої ради — сприяння прийняттю Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та підвищення авторитету діяльності КМСБО.

Нова Дорадча рада забезпечить офіційний засіб надання консультацій Раді (а іноді й ''Довіреним особам") з боку груп і окремих осіб — представників різних географічних регіонів, які мають різний фаховий досвід.

Постійний комітет з тлумачень

З метою своєчасного розгляду питань, які виникають у практиці застосуван­ня Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 1996 р. Рада КМСБО ство­рила Постійний комітет з тлумачень (ПКТ).

До його складу входять 12 членів з різних країн з правом голосу. Це представ­ники фахових бухгалтерських організацій, а також користувачів фінансової звітності.

Крім того, у роботі комітету беруть участь представники МОКЦП та Європейського Союзу, які є спостерігачами без права голосу.

Всі засідання комітету відвідують два представники Ради КМСБО, що забезпечує відповідний зв'язок Ради з ПКТ.

Перше засідання ПКТ відбулося у квітні 1997 р., після чого було розроблено 25 тлумачень ПКТ (Interpretation SІС).

На сьогодні розроблено також проекти тлумачень: ПКТ 26 "Основні засоби: результати супутньої діяльності" та ПКТ 27 "Операції в юридичній формі оренди та продажу майна з подальшою його орендою".

Поряд з назрілими проблемами (незадовільна практика в межах діючих МСБО) ці тлумачення охоплюють питання, які не розглядалися під час розробки того чи іншого стандарту.

Якщо не менше 9 членів з правом голосу голосують за прийняття тлумачен­ня   ПКТ звертається до Ради КМСБО з проханням ухвалити його. Після ухвалення Радою КМСБО тлумачення офіційно публікується.

Штат КСМБО

Діяльність Ради забезпечує невеликий штат постійних працівників, очолюва­ний Генеральним секретарем з офісом у Лондоні. До штату входять технічні та нетехнічні працівники, які підпорядковані відповідно технічному та комерційному директору.

За 27 років своєї діяльності КМСБО видав 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку, більшу частину з яких переглядали з урахуванням змін в економіці та діяльності компаній, фірм тощо.

З 1983 до 2000 року членами КМСБО були всі фахові організації бухгалтерів, які входять до складу Міжнародної Федерації бухгалтерів (МФБ).

У травні 2000 року було прийнято статут, згідно яким індивідуальне членство було скасовано, а Комітет перейменовано на Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Цілі перейменованого органу принципово не змінились, але отримали більш практичне спрямування. Головною метою РМСБО є максимальне зближення національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними, що забезпечить і зближення фінансової звітності. Тому в 2001 році РМСБО прийнято рішення про перейменування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку МСБО на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+