Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.10.4. Міжнародні економічні організації системи ООН

Одним з головних органів ООН є Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) — орган ООН, що координує економічну та соціальну діяльності ООН та її спеціальних установ. Вона відповідає за вико­нання функцій Організації, викладених у гл. IX Статуту "Міжна­родне економічне і соціальне співробітництво".

Завдання ЕКОСОР:

•   служити центральним форумом для обговорення міжнарод­
них і соціальних проблем глобального і міжгалузевого характеру
та вироблення рекомендацій щодо відповідної політики для дер-
жав-членів і системи ООН загалом;

•   контролювати і оцінювати здійснення загальної стратегії та
першочергових завдань, визначених. Генеральною Асамблеєю ООН
в економічній, соціальній та суміжних сферах, і забезпечувати по­
слідовне практичне виконання на комплексній основі відповідних
директивних рішень і рекомендацій, прийнятих на конференціях
ООН та інших форумах системи ООН після їх затвердження Гене­
ральною Асамблеєю та (чи) Економічною і соціальною радою;

•   здійснювати загальну координацію діяльності організацій
системи ООН в економічній, соціальній і суміжних сферах і з цією
метою забезпечувати виконання першочергових завдань, визначе­
них Генеральною Асамблеєю для системи загалом;

•   готувати всебічні огляди політики та сфери оперативної діяль­
ності у всій системі ООН, враховуючи необхідність рівноваги, сумі­
сності та відповідності першочерговим завданням, поставленим Ге­
неральною Асамблеєю для системи загалом.

Під керівництвом Економічної і соціальної ради працюють 5 регіональних комісій, метою яких є сприяння соціальному та еко­номічному розвитку регіонів, зміцнення економічних відносин країн кожного регіону між собою та з іншими країнами світу. Ці комісії вивчають соціально-економічні проблеми своїх регіонів і дають необхідні рекомендації урядам країн-членів і спеціалізованим організаціям, а також беруть участь у виконанні проектів розвит­ку. Серед них:

•   Європейська економічна комісія (ЄЕК);

•   Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океа­
ну (ЕСКАТО);

•   Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА);

•   Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського
регіону (ЕКЛАК);

•   Економічна комісія ООН для Західної Азії (ЕКЗА).

Європейська економічна комісія створена у 1947 р. як тимчасовий орган ООН з питань економічного відродження Європи. Сьогодні вона працює на постійній основі. Об'єднує 32 європейські країни, США І Канаду. Пріоритетними напрямками її діяльності є: спри­яння торгівлі; довгострокове економічне планування та прогнозу­вання; науково-технічна співпраця країн-учасниць; захист довкілля.

В роботі Комісії досягнуті конкретні результати у розв'язанні проблем розширення співпраці в галузі торгівлі, дослідження та регламентів у зовнішній торгівлі, ліквідації розбіжностей у право­вих режимах країн-членів.

Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану створена у 1947 р. для сприяння соціально-економічному розвитку азіатських та тихоокеанських країн. Об'єднує 37 країн — країни регіону, а також США, Великобританію, Францію, Нідерланди. ' У роботі ЕСКАТО як спостерігачі чи консультанти мають право брати участь представники будь-якої країни — члена ООН чи органів системи ООН. Найвищим її органом є пленарна сесія. Дев'ять її постійних комітетів займаються специфічними проблемами регіо­ну. Так, діють комітети: з координації досліджень у басейні ріки Меконг; з координації спільної розвідки мінеральних ресурсів на азіатському шельфі; комітет з тайфунів; комітет з координації спільного розроблення мінеральних ресурсів на шельфі південної частини Тихого океану та інші.

Пріоритетними напрямками діяльності Комісії є підготовка конкретних рекомендацій, спрямованих на зміцнення національ­ної економіки країн регіону, укріплення приватного та коопера­тивного секторів, проведення аграрних реформ, індустріалізації че­рез розвиток базових галузей і посилення зв'язків промисловості з сільським господарством.

Економічну комісію ООН для Африки було створено в 1958 р. Вона нараховує 51 африканську державу. Крім того, у роботі Ко­місії мають право брати участь як спостерігачі чи консультанти представники будь-якої країни — члена ООН.

Комісія покликана сприяти економічному та соціальному розвит­ку країн-членів, співпраці між ними та іншими країнами світу. Для цього ЕКА досліджує економічний стан країни, виробляє реко­мендації і консультує уряди країн-членів, вдається до практичних заходів для економічного розвитку африканських держав. Комісія працює над створенням багатосторонніх регіональних та субрегіо-нальних проектів. До них належать: проект освоєння басейну ріки Сенегал, створення Африканського фонду промислового розвитку тощо. Найвищим органом ЕКА є пленарна сесія, яку проводять раз на два роки.

Економічна комісія ООН для Латинської Америки та Кариб­ського регіону була створена у 1948 р. для сприяння економічному та соціальному розвитку країн регіону. У склад Комісії входить 40 держав.

За участю Комісії в регіоні створені Інтеграційні об'єднання — Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі, Центральноамери­канський спільний ринок. Вона підготувала угоди про валютну та клірингову співпрацю, програму експорту готових виробів, проекти міжнаціональних підприємств та інші.

Економічна комісія ООН для Західної Азії створена у 1973 р. Вона об'єднує 14 держав Арабського Сходу і Організацію визво­лення Палестини. Ізраїль не був допущений у Комісію. У діяль­ності ЕКЗА переважають дослідницькі функції з питань тенденцій та перспектив розвитку в окремих країнах регіону; проблеми пере­дачі технологій тощо.

Разом з економічними комісіями важлива роль у світовому гос­подарстві належить Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Вона створена у 1964 р. і займається проблемами міжнародного економічного співробітництва, усунення перешкод на шляху міжнародної торгівлі, боротьби проти протекціонізму. ЮНКТАД — це свого роду форум для обговорення питань, які сто­суються взаємовідносин між Північчю (розвиненими країнами) та Півднем (країнами, що розвиваються).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+