Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.10.5. Економічні наслідки інтеграції країн

Теорію економічної інтеграції та, зокрема, митних союзів розробив канадський вчений, представник нового класицизму чиказької школи економіки Джекоб Вайнер. Згідно з його теорією митного союзу внаслідок укладення між країнами угоди про митний союз, яка усуває тарифи у взаємній торгівлі між ними, в економіці вини­кають два типи ефектів:

1)  статичні ефекти (static effects) — економічні наслідки, які
виявляються негайно після утворення митного союзу як його без­
посередній результат;

2)  динамічні ефекти (dynamic effects) — економічні наслідки,
які виявляються на віддаленіших стадіях функціонування митно­
го союзу.

Розглянемо спочатку статичні ефекти приєднання країни до мит­ного союзу. Утворення митного союзу означає надання взаємних торгових преференцій (наприклад, скасування тарифів) його члена­ми один одному і введення загального митного тарифу та єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі відносно третіх країн.

У результаті взаємного усунення мит можуть виникнути два види взаємно-протилежних статичних ефектів:

а) ефект створення торгівлі {твірний ефект, trade creation) —
переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного вну­
трішнього джерела постачання товару на ефективніше зовнішнє
джерело (імпорт), яка стала можливою внаслідок усунення імпорт­
них мит у рамках митного союзу;

б) ефект відхилення торгівлі (потоковідхиляючий ефект, trade
diversion) — переорієнтація місцевих споживачів із закупівлі това­
ру У ефективнішого позаінтегрального джерела постачання на менш
ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбулася внаслі­
док ліквідації імпортних мит у рамках митного союзу.

Виникнення обох статичних ефектів — створення та відхилення торгівлі — можна пояснити за допомогою схеми, зображеної на рис. 1.10.1, яка, за суттю, є зворотним відображенням введення імпор­тного тарифу.

Рис. 1.10.1. Е ко в омічні наслідки утворення митного союзу

Розглянемо три стадії моделі:

1) до утворення митного союзу, коли існує імпортне мито на товар;

2) після утворення митного союзу між країнами 1 та 2;

3) після утворення митного союзу між країнами 2 та 3.

До утворення митного союзу

Країни 1, 2, 3 продукують товар X та потенційно можуть ним торгувати між собою. Країна 1 лідирує у виробництві товару X, забезпечуючи найвищу якість та найнижчу ціну Рг у країні 2 ціна товару Р2.> Рг а у країні 3 ціна товару Р3, причому Pt< Р3 < Рг.

До утворення митного союзу в країні 2 існує єдине імпортне мито t, яке накладається на товари X з країн 1 та 3. Розмір його мита дорівнює різниці (Pj- Р^.Отже, ціна Імпорту товарів X країною 2 з країни 1 дорівнює ціні товарів X, вироблених всередині країни 2, таким чином Р2 = Р1+(, а ціна імпорту товарів X з країни 3 переви­щує Ра, тобто Р3+( > Рг У цих умовах доцільним для країни 2 є імпортувати товар X з країни 1, тому що Р1+; < Р3+г

Під захистом митного тарифу t країна 2 продукує та споживає товар у точці Е, при цьому лінії SrfTa Dd— це лінії внутрішнього попиту та пропозиції товару X. Якщо ціна дорівнює Р2 = Р1+(. країна 2 продукує товар X в обсязі Q()Q2> а споживає — в обсязі Q0Q4, імпор­туючи Q2Q4 одиниць з країни 1,

Існування тарифу забезпечує країні 2 ефект доходів у вигляді збільшення доходів бюджету внаслідок оподаткування імпорту ми­том. Графічно цей ефект зображено сегментом (сс'} і розраховуєть­ся як добуток розміру імпорту країни 2 та розміру імпортного мита. Сукупна пропозиція товару X країною 1 у країну 2 абсолютно ела­стична за ціною та становить Sl+t за умови існування у країні 2 імпортного тарифу (.

Після утворення митного союзу країнами 1 та 2 Утворення митного союзу двома країнами призводить до того, що товари X, які традиційно купувалися споживачами країни 2 у внутрішніх виробників, стають дорожчими за такі ж, вироблені у країні 1, і тому ці споживачі закуповують товар з-за кордону. В результаті виникає імпортний товарний потік, якого до утворення митного союзу не було. Ресурси країн згідно з принципом порівняль­них переваг використовуються ефективніше, тобто виникає ефект створення торгівлі. Розглянемо цю ситуацію детальніше. Країни 1 та 2 утворюють митний союз, відповідно до умов якого країна 2 скасовує тариф t на імпорт товару X з країни 1. Країна 3 до митно­го союзу не входить, тому під час ввезення її товару X до країни 2 до його ціни додається тариф t. Після усунення митного тарифу країна 2 буде Імпортувати товар X з країни 1 за ціною Р1. Внутрішнє споживання товару X у країні 2 зросте і буде дорівнювати 00Q5; обсяг випуску товару X у країні 2 скоротиться до <3О<2,; імпорт това­ру X з країни 1 збільшиться до QxQy Утворення митного союзу приведе до зростання споживчого надлишку у країні 2 на (а' + а + Ь' + Ь + с' + с + d' + d), тобто тепер споживачі у країні 2 можуть споживати товар X у будь-яких кількостях, обмежених кривою су­купної внутрішньої та зовнішньої пропозиції Sj та кривою внутріш­нього попиту Dd. Проте у даному випадку приріст надлишку спо­живання не свідчить про таке ж зростання добробуту країни 2 за­галом, через те що перерозподілювальні ефекти діють на користь споживачів, а не держави у цілому. Ефект доходу бюджету зникне, оскільки імпортне мито не збирається. Виробники продукції X у країні 2 терпітимуть збитки, пов'язані зі скороченням випуску про­дукції, які дорівнюють площі сегмента (а + а'). Вплив ефекту пере­ділу (а + а') на добробут країни 2 у цілому нейтральний, оскільки доходи виробників продукції X, що конкурує з імпортом, просто перерозподіляються на користь споживачів у країні 2. Чистий ста­тичний ефект країни 2 від створення митного союзу з країною 1 обмежується сумою ефекту захисту (Ь + Ь'} та ефекту споживання (d + d')t які у даному випадку, на відміну від введення митного тарифу, вважаються не ефектами втрат, а ефектами приросту, або ефектами створення торгівлі. Ефект захисту (Ь + Ь') показує зрос­тання доходів країни 2, яке виникає внаслідок того, що після скасу­вання імпортного мита споживачі отримують Q,Q2 одиниць товару X з-за кордону за ціною Pv замість того щоб купувати їх у місцевих виробників за ціною Р2 = Рі+Г Ефект споживання {d + d') показує зростання споживання товару X у країні 2, яке виникає внаслідок того, що після скасування імпортного мита споживачі отримують додатково Q9Q4 одиниць товару з-за кордону за ціною Рг.

Отже, утворення митного союзу країнами 1 та 2 і скасування мит на Імпорт до країни 2 будуть мати такі наслідки:

—  імпорт країни 2 збільшиться на (Qfe^ + Q4QS)» тобто виникне
ефект створення торгівлі;

—  споживачі у країні 2 частково переорієнтуються з місцевого
джерела постачання товару X на імпортне;

—  споживачі у країні 2 збільшать обсяг споживання товару X;

—  підвищиться загальний рівень добробуту країни 2.

Після утворення митного союзу країнами 2 та З

Внаслідок усунення імпортного мита у даній ситуації виникає не тільки ефект створення торгівлі, але й ефект усунення торгівлі, оскільки джерело постачання товару X у країну 2 із країни 3, яка є членом інтеграційного угруповання, не є найефективнішим. Країна 1, яка не бере участі в інтеграції та відокремлена від країн 2 та 3 їх загальним митним бар'єром, може постачати товар X за нижчою ціною.

Розглянемо цю ситуацію детальніше. Країни 2 та 3 утворюють митний союз, відповідно до умов якого країна 2 ліквідує імпортний

тариф t на товар X з країни 3. Країна 1 до митного союзу не вхо­дить, тому товар X країна 2 не закуповує. Після усунення митного тарифу країна отримала можливість купувати товар X за існуючою у країні 3 ціною Ра, тобто імпортна ціна товару X зменшується не на розмір мита t, як це було за інтеграції з країною 1, а на розмір V. Отже, внаслідок створення митного союзу імпорт країни 2 у розмірі Q2Q4 переорієнтувався з відносно дешевшого джерела у країні 1, яка не ввійшла до митного союзу, на відносно дорожче джерело у країні 3, що є його членом. Якщо імпортується товар X за ціною Р3, його внутрішнє споживання у країні 2 дорівнює Q0Qb' одиниць; об­сяг внутрішнього виробництва скоротиться до QqQi одиниць; імпорт товару X з країни 3 збільшиться до Q/Qs' одиниць.

Утворення митного союзу приведе до зростання споживчого надлишку в країні 2 на (а' + Ь' + с' + d'), тобто тепер споживачі у країні 2 можуть споживати товар X у будь-яких кількостях, обме­жених кривою сукупної внутрішньої та зовнішньої пропозицій S3 та кривою внутрішнього попиту Dd, Вплив ефекту переділу а' на добробут країни у цілому нейтральний, оскільки доходи виробників продукції X, що конкурує з імпортом, перерозподіляються на ко­ристь споживачів. Для країни ефект доходу (с + с') зникає, оскіль­ки імпортне мито не збирається- Причому с' перерозподіляється споживачам країни 2 через нижчі ціни на товар X, які виникли внаслідок утворення митного союзу, а с — це прямі втрати для країни 2, які, власне, і є ефектом відхилення торгівлі. Причиною втрат є переорієнтація в рамках митного союзу імпорту країни 2 на відносно менш ефективне джерело (країну 3), що призводить до меншого зниження ціни Імпортного товару X, ніж це могло б бути внаслідок усунення нею митного тарифу. Проте паралельно вини­кає і позитивний ефект створення торгівлі, оскільки через знижен­ня ціни обсяг імпорту країни 2 все-таки зріс на {Q^Q2 + Q4Qb)- Чис­тий статичний виграш (ефект) країни 2 від створення митного со­юзу з країною 3 обмежується сумою ефекту захисту Ь' та ефекту споживання d'.

Відповідь на запитання, чи веде утворення митного союзу країна­ми 2 та З до зростання добробуту цих країн чи до його зниження, цілком залежить від співвідношення абсолютних розмірів ефекту створення торгівлі (&' + d') та ефекту відхилення торгівлі с. Якщо с > (b' + d'), то добробут знижується, а якщо с < ф' + d'), то добробут зростає. Зауважимо, що зі зростанням еластичності попиту та про­позиції в країні 2, яка імпортує, а також зі зменшенням різниці у цінах між країнами, що входять та не входять до митного союзу (чим ближчі прямі пропозиції Sj та S3 одна до одної), збільшується додатний ефект створення торгівлі (збільшується площа (&' + d') та

зменшується обсяг ефекту відхилення торгівлі (зменшується пло­ща с)).

Якщо внаслідок утворення митного союзу виникає ефект відхи­лення торгівлі, то добробут країн, які не беруть в ньому участі (краї­на 1), погіршиться, оскільки обмежені ресурси використовуються менш ефективно, ніж в умовах вільної торгівлі. З Іншого боку, доб­робут країн-учасниць може погіршитись, якщо ефект відхилення торгівлі за своїми вартісними розмірами буде меншим за ефект створення торгівлі. Як правило, здебільшого внаслідок створення митного союзу відзначаються обидва ефекти, але ефект створення торгівлі більший за ефект відхилення торгівлі, отже, інтеграція у цілому веде до підвищення добробуту країн-учасниць.

Крім розглянутих ефектів створення та відхилення торгівлі, які виявляються негайно після утворення інтеграційного союзу, до статич­них ефектів інтеграції належить скорочення адміністративних витрат на утримання митних та прикордонних органів. Внаслідок зменшення сукупного попиту на імпорт з країн, що не входять у союз, можуть поліпшитись умови торгівлі групи країн, які у нього входять.

Після того, як інтеграція набуває сили, виникають динамічні ефекти, які можуть бути як сприятливими, так і несприятливими для національної економіки. Позитивні наслідки від утворення союзу такі:

— зростає конкуренція між виробниками з різних країн, яка
стимулює зростання цін, призводить до покращання якості товарів,
стимулює створення та впровадження нових технологій тощо;

— країни-учасниці користуються перевагами економії масшта­
бу виробництва, що дає змогу збільшувати обсяги виробництва та
скорочувати витрати;

— збільшується приплив іноземних інвестицій, оскільки корпо­
рації з країн, що не входять до союзу, прагнуть зберегти за собою
певний сегмент закритого митним бар'єром ринку за рахунок ство­
рення підприємств всередині країн, що інтегруються;

— позиція кожної з країн-учасниць інтеграційного угрупован­
ня на торгових та економічних переговорах є вигіднішою порівня­
но зі становищем окремої країни, що не входить до союзу, і це
може забезпечити для країни-учасниці вигідні умови торгівлі або
інші переваги.

Основні негативні наслідки, з якими може бути пов'язане приєд­нання до союзу, такі:

— за певного збігу обставин ресурси можуть відпливати із менш
розвинених у економічному відношенні країн — членів союзу до
розвиненіших або у напрямку до географічного центру союзу для
зниження транспортних витрат;

— якщо встановляться тісніші інтеграційні зв'язки між окре­
мими фірмами країн-учасниць, може виникнути олігопольний зговір,
який веде до зростання цін на відповідну продукцію; може зрости
кількість зливань, що посилить панування монополій;

— від збільшення масштабів виробництва може виникнути ефект
втрат, пов'язаний з формуванням надто великих компаній, які ста­
ють неефективними через зайву бюрократизацію та інші чинники;

— за певних обставин витрати на функціонування союзу мо­
жуть бути надзвичайно високими, особливо за відсутності належ­
ного контролю за здійснюваними ним витратами. Ці проблеми ста­
ють відчутнішими зі зростанням ступеня втручання у справи ок­
ремих держав з боку органів союзу. Якщо, наприклад, деякі витра­
ти будуть вигідні для певної країни, вона буде наполягати на їх
збільшенні, розуміючи, що вони фінансуються за рахунок внесків
усіх країн-у час ниць.

У комплексному вигляді важко оцінити усі ці аргументи. Для визначення того, наскільки країна виграла від приєднання до со­юзу, необхідно з'ясувати, що було б, якби вона не стала членом союзу. Необхідно також врахувати, що деякі наслідки, як позитивні, так і негативні, мають довгостроковий характер, залежать від за­гального стану справ на світовій арені, а інколи мають суто полі­тичний характер І тому знаходяться за межами економічного ана­лізу (наприклад, "політичний вплив", "втрата суверенітету").

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+