Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.12.2. Міжнародна передача технології

Міжнародна передача технології — це сукупність економічних відносин, які складаються між підприємствами різних країн у га­лузі використання зарубіжних науково-технічних досягнень.

Міжнародну передачу технології можна розглядати у широко­му і вузькому розумінні. У вузькому розумінні — це передача влас­не технології або технології "в чистому вигляді", а в широкому — передача матеріалізованої технології. Технологія в чистому виг­ляді — це методи і техніка виробництва товарів і надання послуг. Матеріалізована технологія — це машини і обладнання. Пере­дача технології об'єднує обидва поняття.

Міжнародні організації розглядають міжнародну передачу тех­нології не як разовий захід, а як тривалий процес, що містить:

•    відбір і придбання технології;

•    адаптацію і освоєння придбаної технології;

•    розвиток місцевих можливостей удосконалення технології з
урахуванням особливостей національної економіки.

Технологія передається способами, які можна поділити на неко-мерційні і комерційні.

Способи некомерційної передачі технологи:

 *• надання науково-технічної інформації, тобто поширення відо­мостей про технології через літературні джерела, патенти, інфор­маційні листи, стандарти тощо;

*  проведення виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів;

*  стажування спеціалістів;

*  спільні фундаментальні науково-технічні розробки.

Всі вищеназвані способи спрямовані на широкомасштабний по­шук місць впровадження технології. Некомерційні способи, як пра­вило, передують комерційним способам передачі технології.

Способи комерційної передачі технології залежно від складності реалізації можна поділити на три групи:

1. Власне передача технології:

*  виконання НДДКР за замовленнями;

*  ліцензування;

*  інжиніринг;

*  закупівля зразків техніки для імітації;

*  закупівля машин і обладнання;

*  лізинг машин і обладнання.

2. Спільне розроблення і використання технології;

*  координація НДДКР — взаємне інформування партнерів про
плани науково-технічних розробок;

*  кооперування НДДКР на договірній основі;

*  спільне ведення НДДКР через залучення спеціалістів для ро­
боти за кордоном чи організацію спільного колективу розробників.

3. Промислове кооперування та спільне підприємництво:

*  у формі науково-технічного виробничого кооперування — спіль­
ного розроблення і спільного виробництва продукції в різних країнах;

*  У формі спільних підприємств (СП).

Усі способи передачі технології в рамках окремої угоди можуть використовуватись у будь-якому поєднанні. Технологія передається двома каналами:

*  внутріфірмовим;

*  міжфірмовим.

Внутріфірмовий канал — це реалізація власних науково-техніч­них досягнень або зарубіжних досягнень в зарубіжних філіях фірми.

Міжфірмовий — це укладання ліцензійних, зовнішньоторгових, коопераційних угод про спільне підприємництво між незалежни­ми компаніями в різних країнах.

Основою міжнародної передачі технології є проведення НДДКР. На їх виконання передові промислово розвинені країни витрача­ють значні кошти, зосереджуючи у себе більшу частину результатів передових наукових досліджень. Це передовсім США, Японія, ФРН, Франція, Англія. Сума витрат на НДДКР в США перевищує суму

витрат для цих потреб в усіх інших перерахованих країнах, разом узятих [17, с. 76], Країни, які не мають змоги витрачати кошти на НДДКР, змушені купувати їх результати для підвищення свого економічного потенціалу.

Міжнародна передача технології може здійснюватись у таких формах;

а)  патентна угода — міжнародна торгова операція, за якою
власник патенту поступається правами на використання винаходу
покупцеві;

б) ліцензійна угода — міжнародна торгова операція, за якою влас­
ник винаходу дає іншій стороні дозвіл на його використання в пев­
них межах;

в) ноу-хау — передача технічного досвіду і секретів виробництва,
використання яких забезпечує певні переваги в досягненні його
кінцевої мети;

г) угода на інжиніринг — це угода на інженерно-консультаційні
послуги покупцю для реалізації технічного проекту. Вони охоплю­
ють широкий комплекс заходів з підготовки техніко-економічного
обгрунтування проектів, проведення науково-дослідних робіт,
здійснення консультацій, нагляду, випробовування тощо;

д) франчайзинг — це надання великою "батьківською" фірмою
права дрібній фірмі вести протягом певного періоду свою справу
під її опікою та, використовуючи її обладнання, реалізовувати че­
рез неї свою продукцію.

Крім цього, технологія передається між країнами в межах угод про промислове співробітництво, про науково-технічну та виробни­чу кооперацію, про інвестиційне співробітництво тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+