Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.12.3. Міжнародне технічне сприяння

Міжнародне технічне сприяння є різновидом міжнародної переда­чі технології. Полягає воно у наданні країнам сприяння в сферах технології процесів, продуктів чи управління. Технічне сприяння спрямоване передовсім на підвищення технологічного рівня країн, що розвиваються, і країн перехідного до ринку періоду з метою прискорення їх розвитку та формування основ розвинутої ринко­вої економіки. Таке сприяння можливе як у технічній, так і в еко­номічній чи інших сферах. У економічній сфері воно надається найчастіше в розробленні програм економічного розвитку, статис­тики, грошової та бюджетної політики, техніко-економічного об­грунтування окремих проектів тощо. Серед організаційних видів технічного сприяння можна виділити технологічні гранти та співфінансування технічного сприяння.

Технологічні гранти — це безоплатна передача технології, технологічно містких товарів чи фінансових засобів для купівлі технології, навчання та підготовки персоналу, адаптації її до місце­вих умов. Отримувач не бере ніякої фінансової участі в проекті, а лише виконує організаційні функції з приймання і розміщення технічної допомоги. Донор має право брати участь через своїх пред­ставників у розподілі допомоги і нагляді за її ефективним викори­станням.

Співфінансування технічного сприяння передбачає часткову участь отримувача технології у фінансуванні та організаційне забез­печення її розміщення і реалізації.

Залежно від кількості країн, що беруть участь у проекті, розрізня­ють одностороннє та багатостороннє технічне сприяння.

Двостороннє технічне сприяння здійснюється за угодами між уря­дами двох країн. Як правило, такі угоди укладаються між розвине­ними країнами та країнами, що розвиваються, і стосуються здебіль­шого невеликих проектів, а у економічній та фінансовій сферах — підготовки і перепідготовки кадрів, комп'ютерного забезпечення, виконання експертиз тощо. Фінансує такі угоди переважно країна-донор, але певні витрати може мати і країна, яка приймає технічну допомогу.

Багатостороннє технічне сприяння передбачає здійснення спіль­них проектів декількома країнами щодо однієї країни-отримувача. До багатостороннього належить і технічне сприяння по лінії міжна­родних організацій, що фінансується за рахунок внесків країн — членів програми надання допомоги. Так надаються технології та технічне обладнання, здійснюються консультації та експертизи. Прикладом багатостороннього технічного сприяння є програми тех­нічної допомоги, які здійснюють Світовий банк, МВФ та інші міжна­родні організації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+