Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Облік молодняка тварин, птиці й тварин на відгодівлі

2. Облік молодняка тварин, птиці й тварин на відгодівлі

Тварини поділяються на три групи: робоча і продуктивна худоба (основне стадо); молодняк тварин на вирощуванні; тварини на відгодівлі.

Облік робочої й продуктивної худоби здійснюють у складі основних засобів.

Молодняк тварин, птиця і тварини на відгодівлі — це особлива група господарських засобів, яка, переробляючи корми, дає продукцію. Від дорослого стада дрібних тварин (птиця, звірі, кролі) одержують приплід та іншу продукцію, а від молодняка тварин і тварин на відгодівлі — приріст живої маси, який є складовою маси цього поголів’я. Облік цих тварин здійснюють у складі обігових засобів.

Документальне оформлення руху сільськогосподарських тварин здійснюють на підставі класифікації їх. До того ж воно залежить від джерел надходження тварин і методики утримання їх.

До складу молодняка тварин на вирощуванні й тварин на відгодівлі належать: поголів’я, вирощене у власному господарстві, та придбане.

Сільськогосподарські підприємства можуть отримувати молод­няк тварин із різних джерел: приплід власного основного стада, закупівля у населення, надходження від інших підприємств тощо. Утримувати тварин сільськогосподарські підприємства можуть на власних фермах або передавати на вирощування чи відгодівлю іншим підприємствам і громадянам.

При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат тощо) складають Акт оприбуткування приплоду тварин (зразок 1.1) або Нагромаджувальний акт приплоду звірів (норки, лисиці тощо)
у двох примірниках. Дані актів також використовують при нарахуванні заробітної плати працівникам ферми. При закупівлі худоби у громадян (згідно із угодою) складають Акт на закупівлю тварин у населення, який затверджує керівник підприємства. Один примірник Акту передають особі, яка здає тварин. Тварин, придбаних в інших підприємств, оприбутковують на підставі товарно-транспортних накладних і рахунків-фактур.

 

Відповідальність за ведення обліку на фермі (у бригаді, цеху) покладається на її завідувача, зоотехніка, бригадира тощо. Ці посадовці також складають відповідні первинні документи й регістри про наявність і рух тварин.

Облік наявності й руху тварин здійснюють за місцями їх утримання, за матеріально відповідальними особами, видами й обліковими групами тварин.

Тварини підлягають обов’язковій нумерації інвентарними номерами (клеймо, тавро) із реєстрацією номерів у спеціальній книзі. В книзі вказують дату придбання чи народження, вік, стать, масу в кг, дату взяття на відгодівлю. У подальшому в цій книзі вказують живу масу тварин у момент зважування й у день зняття з відгодівлі.

Аналітичний облік молодняка тварин і тварин на відгодівлі ведуть у Книзі обліку руху тварин і птиці (ф. № 34 с.-г.) за кількіс­тю голів, живою масою й фактичною собівартістю. Книгу ве-
дуть на підставі наведених вище первинних документів щодо надходження, переведення й вибуття тварин. Рахунки в ній відкривають у тому самому порядку, що й у бухгалтерії підприємства. Відповідальні особи роблять записи у Книзі щодня, реєструючи дані окремих документів, і визначають кількість тварин на початок наступного дня. Ці дані переносять у Відомість витрати кормів, де на підставі затверджених раціонів встановлюють потребу в кормах на день. Наприкінці місяця підсумки Книги обліку руху тварин і птиці використовують для заповнення Звіту про рух тварин і птиці на фермі (ф. № 102 с.-г.), де фіксують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття (кількість голів і жива маса). Звіт складає відповідальна особа у двох примірниках й у встановлений термін разом із первинними документами щодо надходження й вибуття худоби і птиці подає до бухгалтерії для перевірки й бухгалтерського обліку руху поголів’я.

У бухгалтерії облік молодняка тварин на вирощуванні й тварин на відгодівлі здійснюють на синтетичному рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі», призначеному для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі; птиці; кролів; звірів; сімей бджіл; а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без взяття на відгодівлю; тварин, прийнятих від населення для реалізації. На рахунку 21 здійснюють облік молодняка всіх видів тварин від моменту одержання приплоду до переведення в основне стадо чи вибуття.

За дебетом рахунка 21 відображають надходження (придбання, приплід молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракувану з основного стада худобу для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на вирощуванні, що обліковуються за первісною вартістю; привіс живої маси молодняку тварин; за кредитом — вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

Рахунок 21 має такі субрахунки:

211 — Молодняк тварин на вирощуванні — здійснюють облік наявності, надходження і вибуття молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней. Аналітичний облік здійснюють у розрізі матеріально відповідальних осіб (ферм, відділків тощо) за виробничими і віковими групами: велика рогата худоба, свині, вівці, коні, кози;

212 — Тварини на відгодівлі — здійснюють облік наявності та руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодів­лю й нагул. Аналітичний облік здійснюють за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

213 — Птиця — здійснюють облік наявності та руху птиці (молодняку і дорослої); аналітичний облік здійснюють за обліковими групами: кури, качки, гуси, індики, цесарки, перепілки;

214 — Звірі — здійснюють облік наявності та руху хутрових звірів, аналітичний облік здійснюють за видами звірів (окремо молодняку і основного стада).

215 — Кролі — здійснюють облік наявності та руху кролів. Аналітичний облік здійснюють за породами (окремо молодняку і основного стада).

216 — Сім’ї бджіл — здійснюють облік наявності та руху бджолиних сімей. Аналітичний облік здійснюють за кількістю сімей, їхньої вартості загалом за пасікою.

217 — Доросла худоба, вибракувана з основного стада — здійснюють облік наявності та руху поголів’я і балансової вартості вибракованих і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без взяття на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік здійснюють за видами тварин.

218 — Худоба, прийнята від населення для реалізації — здійснюють облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації. Аналітичний облік здійснюють за видами худоби.

Синтетичний та аналітичний облік молодняка тварин і тварин на відгодівлі за кожним видом тварин і статевими групами у вартіс­ному вираженні здійснюють у журналі-ордері № 9 с.-г. та Оборот­ній відомості 9-а с.-г., записи в яких виконують на підставі Звітів про рух тварин і птиці, а оцінку здійснюють в загальноприйнятому порядку. В журналі-ордері № 9 с.-г. фіксують дані про наявність та рух поголів’я за місяць і за зростаючим підсумком від початку року за зазначеними вище аналітичними рахунками, за напрямами надходження й причинами вибуття поголів’я (схема 1.1).

Схема 1.1. Відображення в облікових регістрах
руху тварин на вирощуванні та відгодівлі

Операції зі списання наприкінці року різниці між плановою й фактичною собівартістю продукції вирощування і відгодівлі тварин відображають безпосередньо в журналі-ордері № 9 с.-г.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+