Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація

Сучасна банківська установа - це універсальна установа, що прагне здійснювати якомога більше видів операцій, які можна розділити на окремі групи.

Розгляд цього питання потребує, перш за все, визначення суті понять "операції банку", "банківська операція" та "банківська послуга".

Операції банку - це дії банківської установи, спрямовані на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб'єкта підприємницької діяльності, з іншого - як фінансового посередника, який здійснює властиві йому функції.

До перших слід відносити дії банку, спрямовані на забезпечення його існування та функціонування (придбання основних засобів, інших необоротних активів), а також формування касових залишків, залишків коштів на кореспондентському рахунку та резервів (дії, керовані законодавчими та нормативними документами).

Дії банку як фінансового посередника, який здійснює властиві йому функції, входять до поняття банківські операції.

Виходячи з визначення банку, сутність банківських операцій - це залучення тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, населення з подальшим розміщенням їх від свого імені на умовах строковості, зворотності та платності, а також касове та розрахункове обслуговування народного господарства, надання валютних та інших банківських послуг, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Поняття "банківська послуга" ми будемо використовувати для оцінки дій банківської установи з позиції споживача - клієнта банку як наявного, так і потенційного. Банківська послуга - це результат проведення банківської операції, спрямованої на задоволення потреб споживачів - клієнтів банківської установи.

У країнах з ринковою економікою банки, як правило, намагаються здійснювати широкий спектр операцій. Для більш повного розуміння сутності банківських операцій спробуємо їх згрупувати за різними ознаками:

1. За економічною сутністю:

а) базові:

-         депозитні (приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб);

-         розрахункові (відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-
кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за
допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них);

-         кредитні та інвестиційні (розміщення залучених коштів від свого імені,
на власних умовах та на власний ризик);

б)  інші  операції та дії,  спрямовані  на задоволення потреб  клієнтів та отримання прибутку:

-         операції з валютними цінностями;

-         емісійні операції;

-         операції з цінними паперами (купівля-продаж за дорученням клієнтів,
операції на ринку цінних паперів, включаючи андеррайтинг);

-         надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб;

-         факторинг;

-         лізинг;

-         послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для
зберігання цінностей та документів;

-         випуск платіжних інструментів (чеків, векселів та ін.);

-         надання консультаційних та інформаційних послуг;

-         засновницькі операції;

-         інкасація;

-         депозитарна   діяльність   і   діяльність   з   ведення   реєстрів   власників
іменних цінних паперів.

2. За функціональним призначенням:

а)  пасивні операції - це операції, за допомогою яких банки формують свої
ресурси для проведення кредитних та інших активних операції (залучення
коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб; емісія власних цінних паперів,
кредити, отримані від інших банків);

б) активні операції - це операції, за допомогою яких банки розміщують
наявні ресурси з метою отримання доходів:

-         кредитні (короткострокове та довгострокове кредитування виробничої,
соціальної,   інвестиційної   та   наукової   діяльності   підприємств   та
організацій;     надання     споживчих     кредитів     населенню;     лізинг,
факторинг);

-         інвестиційні (формування портфеля цінних паперів);

засновницькі   (участь   коштами   банку   в   господарській   діяльності підприємств);

-    міжбанківські (в частині наданих кредитів іншим банкам).

3. Комісійно-посередницькі операції - операції банків за дорученням клієнтів за певну плату - комісію або процент:

а) комісійно-розрахункові операції, пов'язані зі здійсненням внутрішніх та міжнародних розрахунків;

б) торговельно-комісіті - купівля-продаж за дорученням клієнтів цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів, посередництво в розміщенні акцій та облігацій, бухгалтерське та консультаційне обслуговування;

в) інші - традиційні фінансові та біржові послуги (управління пакетами акцій, бюджетне та податкове планування, допомога в злитті тощо); гарантійні послуги (ф'ючерси, опціони, свопи).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+