Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Порядок створення та реєстрації комерційних банків

Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства відкритого типу або кооперативного банку.

Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України.

Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України

Уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку України для державної реєстрації такі документи:

1.  заяву про реєстрацію банку;

2.            установчий договір (крім державного банку);

3.            статут банку;

4.            рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або Постанову
Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

5.            бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати на
найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно
із встановленими Національним банком України вимогами;

6.            інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у
банку.   У  разі   коли   засновником   банку   є   юридична   особа,   надається
інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій
юридичній особі;

7.            бухгалтерську  і  фінансову  звітність  за останні чотири  звітних  періоди
(квартали) - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у
банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за
останній звітний період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть
істотну участь у банку;

8.            відомості   про   кількісний   склад   спостережної   ради,   правління   (ради
директорів), ревізійної комісії;

9.            копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, що
встановлюється Національним банком України;

10.    нотаріально    завірені    копії   установчих    документів    учасників,    які    є
юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

11. копії звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства;

12.відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку.

Національний банк України у тижневий термін з дати подання документів для державної реєстрації банку відкриває тимчасовий рахунок для накопичення підписних внесків засновників та інших учасників банку.

Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку приймається Національним банком України не пізніше тримісячного строку з моменту подання повного пакета документів.

Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи.

Національний банк України видає банку свідоцтво про його державну реєстрацію за встановленою формою.

Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії.

Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність

На  підставі   банківської  ліцензії   банки   мають   право   здійснювати  такі банківські операції:

1.  приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2.            відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у
тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних
інструментів та зарахування коштів на них;

3.            розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик.

Банк, крім перелічених операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

1.  операції з валютними цінностями;

2.            емісію власних цінних паперів;

3.            організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4.            здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи
андеррайтинг);

5.            надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які
передбачають їх виконання у грошовій формі;

6.            придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання
таких вимог та прийом платежів (факторинг);

7.           лізинг;

8.           послуги  з  відповідального  зберігання та надання  в  оренду  сейфів  для
зберігання цінностей та документів;

9.           випуск,   купівлю,   продаж   і   обслуговування   чеків,   векселів   та   інших
оборотних платіжних інструментів;

10.випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням

цих карток; 11. надання   консультаційних   та   інформаційних   послуг   щодо   банківських

операцій.

Операції, визначені пунктами 1-3, належать до виключно банківських операцій, здійснювати які у сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які мають банківську ліцензію. Інші юридичні особи мають право здійснювати операції, визначені пунктами 2-3, на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а інші операції та угоди, вони можуть здійснювати у порядку, визначеному законами України.

За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки також мають право здійснювати такі операції:

1.  здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

2.            здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої
грошової лотереї;

3.            перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

4.            операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 

-         з інструментами грошового ринку;

-         з інструментами, що базуються на обмінних курсах та

-         відсотках;

-         з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 

5.            довірче   управління   коштами   та   цінними   паперами   за   договорами   з
юридичними та фізичними особами;

6.            депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.3. Порядок створення та реєстрації комерційних банків