Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Типологія соціального знання.

4. Типологія соціального знання.
Специфіка об’єктів соціально-економічного пізнання

До соціального знання належать: 1) філософсько-соціальні; 2) соціально-економічні; 3) соціологічні; 4) соціально-психоло­гічні; 5) політологічні; 6) соціально-екологічні; 7) соціально-де­мографічні; 8) юридичні та інші види знань.

Об’єктом соціально-економічного пізнання є розвиток су-
спільства і діяльність людини в системі політичних, правових, моральних, економічних та інших відносин. По-перше, цей об’єкт є найбільш складною системою серед інших існуючих об’єктів пізнання, а по-друге, він активний, тобто людині доводиться діяти серед інших людей, які теж активно діють, мають певні інтереси, прагнення. Тому саме тут виникає специфічне зав­дання «сепарації» об’єктивного від суб’єктивного, або суміщення обох факторів. Причому сутність соціальних і економічних процесів не лежить на поверхні явищ, її можна зрозуміти лише за допомогою певної теоретичної концепції. Тобто один і той же факт може бути по-різному інтерпретованим залежно від того, яка саме соціальна або економічна теорія використовується для цього, які цінності та ідеали поділяє суб’єкт пізнання. Але все ж таки в соціальних та економічних науках, як і в будь-якій галузі наукового пізнання, можна знайти факти, які інваріантні (універсальні) до будь-якого теоретичного осмислення.

Соціальне й економічне пізнання повинне уникати двох крайнощів: схоластичного теоретизування й утилітарного емпіризму. Перша крайність перетворює теоретичне дослідження на гру з поняттями, друга крайність опускає роль соціальних наук до рівня застарілих рецептурних довідників.

Соціальні й економічні науки переживають нині період інтенсивної методологізації, тобто осмислення умов теоретизації знання і критеріїв його науковості. Найважливішою умовою теоретизації цих знань є розвиток спеціалізованої мови і на її базі — ідеалізованих моделей дійсності. Конструювання такої мови переважно по­в’язане із застосуванням категоріального апарату відповідної наукової дисципліни, формально-знакових засобів математики і логіки.

Ще однією особливістю соціальних та економічних наук є їхня надмірна заідеологізованість. Для досягнення об’єктивності результатів досліджень у цих науках необхідно їх деідеологізувати, тобто позбутися упереджено класового, конфесійного або національного підходу. Але деідеологізація не означає нехтування класовими, національними, конфесійними інтересами: вона лише позбавляє їх упередженості.

Теоретизування у соціально-економічних дослідженнях потребує логічної організації наявного знання і приведення його у дедуктивну форму виразу. Це означає, що логіко-дедуктивний умовивід забезпечує системність знання, можливість доведення одних висновків за допомогою інших. Саме системність і дедуктивність знання характеризують розвинуту теорію, її науковість. Другою умовою теоретизації наукового пошуку є синтез знання, опанування загальнокультурними традиціями. Особлива роль у цьому плані належить філософії, філософській методології.

Висновки

Філософія вивчається на першому курсі бакалаврата як пропедевтичний курс. Поряд з іншими гуманітарними дисциплінами вона формує певне культурне тло для сприйняття спеціальних дисциплін.

«Методологія соціально-економічного пізнання» вивчається на четвертому курсі бакалаврату. Вона виконує функцію методологічного інструмента для науково-практичної діяльності студента (написання рефератів, курсових, дипломних робіт, магістерських дисертацій, тез наукових доповідей, статей).

Предметом дисципліни є філософсько-методологічні підходи пізнання соціально-економічних явищ і процесів, їхнє співвідношення з методологіями загальнонаукового, спеціально-наукового, дисциплінарного і міждисциплінарного рівнів.

У системі філософських наук важко знайти дисципліну, яка б не мала відношення до фундаментальних принципів наукового пізнання. Найбільш причетними до предмета є такі дисципліни: гносеологія, методологія, праксеологія, евристика і філософія науки.

Система вивчення дисципліни включає елементи рейтингового контролю знань студентів, враховує відвідування ними занять, якість виконання тестів, рефератів, контрольних робіт, відповіді на екзамені.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+