Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5.1. Розслідування та облік нещасних випадків

Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отримані внаслідої тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійи захворювання і гострі професійні отруєння* та інші отруєння, теплої

* До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належат випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) вплив небезпечних факторів, шкідливих речовин. Гострі професійні захворювання спричиняютьс дією хімічних речовин, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, значним фізичниі навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належат також інфекційні, паразитарні та алергійні захворювання. Гострі професійні отруєнн спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

удари, опіки, обмороження, утопления, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні подГі), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори (далі — нещасні випадки), що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності перевести потерпшого на іншу (легшу) роботу терміном не менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві. •" За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 (додаток 1) і беруться на облік нещасні випадки, що сталися * поацівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у BwpZ^eHHJK' а також ті-Щ° сталися під час:

—  перебування на робочому" mlCS, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу'*, або за дорученням власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

—  Приведения в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу neped гібчаткОм роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

—  проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження власника;

—  використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням власника;

—  провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий**;

—  ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

* Термін „робочий час" — це час, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

** Дії в інтересах підприємства — дії працівника, які не входять до кола його виробничого завдання чи прямих обов'язків. Це може бути, наприклад, надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства. надання підприємством шефської допомоги;

—   перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на
території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку,
якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим
трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього виробничого
фактора чи середовища;                                                                                                

—   прямування працівника до (між) об'єктами) обслуговування за
затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням
власника.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства збо в іншому місці роботи під час перерви для відпочи»^ та харчування, яка встановлюється згідно з пр^^^и внутрішнього трудового розпорядку, а тако»т іід час перебування працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням власником наради, отриманням заробітної плати, обов'язковим проходженням медогляду, а також у випадках, передбачених колективним договором (угодою), розслідуються і про них складається акт за формою Н-1, якщо буде встановлено факт впливу на потерпілого виробничого фактора чи середовища.

За результатами розслідування беруться на облік і складаються акти за формою Н-1 також і в інших випадках, зазначених у Положенні.,

За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:

—  під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському,
власному або іншому транспортному засобі, який не належить
підприємству і не використовувався в інтересах цього підприємства;

—  за місцем постійного проживання на території польових і вахтових
селищ (за наявності тимчасової або постійної прописки);

 

—    під час використання ними в особистих цілях транспортних
засобів підприємства без дозволу власника, а також устаткування,
механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок
несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

—    внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими
отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка
серця) за наявності медичного висновку, якщо це не викликанозастосуванням цих речовин у виробничих процесах, або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпший, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від робот:-:;

під час скоєння крадіжок або інших злочинів, мп° Ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

у разі природної смерті або самогубства за винятком випадків, зазначених у пункті 3 Положення, що підтверджено висновками відповідних органів.

лкщо за підсумками розслідування буде вирішено, що нещасний випадок не підлягає обліку і на нього не повинен складатися акт за формою Н-1, то в такому разі складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Вимоги Положення на такий випадок не поширюються.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпший повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання неоохідної допомоги.

Керівник (посадова особа) у свою чергу зобов'язаний:

—   терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі
необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу.
Повідомити про те, що сталося, власника, а також відповідну
профспілкову організацію підприємства. Якщо потерпший є працівником
іншого підприємства — повідомити власника цього підприємства, у разі
нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі,— місцеві органи
державної пожежної охорони, а при гострому професійному
захворюванні (отруєнні) — санепідстанцію;

—   зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на
робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на
момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників
і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до
недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок, організує його розслідування комісією, до складу якої включаються: керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (голова комісії), керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки я у р^.3: Гйстрих професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст санепідстанції.

На підприємствах, де немає спеціалістів з охорони праці, головою комісії з розслідування призначається посадова особа (спеціаліст), на яку наказом7 власника покладені функції з питань охорони праці в порядку сумісництва.!

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох діб:

— обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які
причетні до нього, та одержати пояснення потерпшого, якщо це можливо;

— розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам
нормативних актів про охорону праці;

— встановити обставини і причини, що призвели до нещасного
випадку, визначити осіб, які допустили порушення нормативних актів,
а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

— скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і передати його
на затвердження власникові;

— у випадках гострих професійних захворювань (отруєнь) крім акта
за формою Н-1 складається також карта обліку професійного
захворювання (отруєння) за встановленою формою.

До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків, потерпілого, а у разі необхідності також витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, машини, апаратури), медичний висновок щодо діагнозу ушкодження здоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку, а у разі необхідності також про наявність в його організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин. Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1, реєструються на підприємстві у спеціальному журналі за встановленою формою. Власник повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства,— після отримання необхідних матеріалів.

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; державному інспекторові охорони праці; профспілковій організації, членом якої є потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами розслідування. На вимогу потерпшого власник зобов'язаний ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство, у разі відсутності такого органу — місцевому органу виконавчої влади. Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійного захворювання (отруєння) надсилається також до санепідстанщ, яка здійснює облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпший. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених у них заходів, але не менш як два роки.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпшого власник і головний бухгалтер підприємства, де взято на облік нещасний' випадок, складають повідомлення про наслідки нещасного випадку за встановленою формою і в десятиденний термін надсилають його організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1. Повідомлення про наслідки нещасного випадку є обов'язковим додатком до акта за формою Н-1 і підлягає зберіганню разом з ним відповідно до Положення.

Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпшого чи власника підприємства своєчасно не повідомили, або якщо втрата працездатності від нього настала не зразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується згідно з Положенням протягом місяця після одержання заяви потерпшого чи особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, а у разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, за рішенням комісії питання вирішується У порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник навчального закладу.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюється органами державного управління та органами державного нагляду за охороною праці відповідно до'їхньої компетенції та повноважень. Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі виборних органів і представників. Ці органи мають право вимагати від власника складання акта за формою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог Положення або інших нормативних актів з охорони праці, а також виплати відшкодування шкоди потерпшому або сім'ї загиблого.

У разігВідмови власника скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок чи незгоди власника, потерпшого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта або з приписом посадової особи органу державного нагляду за охороною праці, питання вирішується вищим органом державного нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

Спеціальному розслідуванню нещасних випадків підлягають нещасні випадки:

—  із смертельним наслідком;

—  групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками
незалежно від тяжкості ушкодження "їх здоров'я.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком власник зобов'язаний негайно передати повідомлення за встановленою формою (додаток 4):

—  відповідному місцевому органу державного нагляду за,
охороною праці;

—  прокуратурі за місцем виникнення нещасного випадку;        •

—   органу, до сфери управління якого належить це підприємство
(у разі його відсутності — місцевому органу виконавчої влади);

—    санепідстанції у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);

—  профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

—  вищестоячому профспілковому органу;

—  місцевому штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій
та іншим (у разі необхідності).

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією (якщо постраждав сам власник — органом, до сфери управління якого належить це підприємство, а у разі його відсутності — місцевим органом виконавчої влади). Розслідування цього випадку проводиться комісією, яка п Ізначається наказом керівника територіального органу держаьпого нагляду за охороною праці за погодженням з органами, представники яких входять до складу комісії з розслідування.

До складу комісії з розслідування включаються: посадова особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), представники органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності — місцевого органу виконавчої влади, власника, профспілкової організації, членом якої є потерпілий, представник з питань охорони праці її вищестоячого профспілкового органу або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі розслідування гострих професійних захворювань (отруєнь)—також спеціаліст санепідстанції. Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії) до складу комісії можуть бути включені спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров'я та інших.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 2—4 особи, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці або Держнагляд-охоронпраці за погодженням з органами, представники яких входять до складу комісії.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, призначеною наказом Держнаглядохоронпраці, якщо не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України.

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути продовжений органом, який призначив розслідування. За результатами розогцування складається акт спеціального розслідування за встановленою формою (додаток 5), а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 42 Положення, у тому числі карта обліку професійного захворювання (отруєння) на кожного потерпілого, якщо нещасний випадок пов'язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням). В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який стався внаслідок аварії, зазначається її категорія та розмір заподіяної під час цієї аварії матеріальної шкоди. Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складається відповідно до акта спеціального розслідування і затверд;кується власником протягом доби після одержання ним цих документів.

У разі розходження думок членів комісії із спеціального розслідування керівник відповідного органу державного нагляду за охороною праці, який призначив цю комісію, розглядає з членами комісії матеріали розслідування і може призначити нове розслідування або видати власнику припис за встановленою формою (додаток 9) щодо складання акта за формою Н-1 і взяття нещасного випадку на облік.

Підприємство, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

Власник у п'ятиденний термін з моменту підписання акта спеціального розслідування нещасного випадку чи одержання припису посадової особи органу державного нагляду за охороною праці щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходів щодо запобігання причинам подібних випадків, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавства про охорону праці.

Після закінчення спеціального розслідування нещасного випадку власник у п'ятиденний термін надсилає за рахунок підприємства матеріали, зазначені в пункті 42 Положення, прокуратурі, відповідним органам державного нагляду за охороною праці і профспілковому органу, представники яких брали участь у розслідуванні, міністерству або іншому центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, Держнаглядохоронпраці, а у разі

розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) — також санепідстанції. Перший примірник матеріалів розслідування залишається на підприємстві.

На підставі актів за формою Н-1 власник складає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, і подає її в установленому порядку у відповідні організації, а також несе відповідальність за її достовірність згідно із законодавством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+