Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5.3. Розслідування та облік аварій

На підприємстві, згідно з вимогами законодавства і нормативних актів з питань цивільної оборони та охорони праці, мають бути опрацьовані і затверджені власником:

—  план попередження надзвичайних ситуацій, у якому
розглядаються можливі аварії та інцгі надзвичайні ситуації техногенного
і природного походження, прогнозуються наслідки, визначаються заходи
щодо їх попередження, терміни виконання, а також сили і засоби, що
залучаються до цих заходів;

—  план (інструкція) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій),
у якому перелічені всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації,
визначені дії посадових осіб і працівників підприємства під час їх
виникнення, обов'язки професійних аварійно-рятувальних формувань
або працівників інших підприємств, установ і організацій, які
залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.

До аварій техногенного характеру відносяться аварії на транспорті, пожежі, вибухи, аварії з викидом сильнодіючих отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних та інших забруднюючих речовин, раптове руйнування споруд, обладнання.

Аварії поділяються на дві категорії:

до І категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

—  загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

—  стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних
речовин за санітарно-захисну зону підприємства;

—  збільшилась концентрація забруднюючих речовин у нав-,
колишньому природному середовищі більш як у 10 разів;             :

—  зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що
створило загрозу для життя і здоров'я значної кількості працівників;
підприємства чи населення;

до II категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

—  загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;                      '

—   зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що
створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці'
(враховуються цех, дільниця з чисельністю працюючих 100 чоловік і більше).

—    Про аварію свідок повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства, які, в свою чергу, зобов'язані повідомити власника.

Власник або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов'язані ввести в дію план ліквідації аварії, вжити, в першу чергу, заходів щодо рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей.

Власник зобов'язаний негайно повідомити про аварію місцевий орган державного нагляду за охороною праці, орган, до сфери управління якого належить підприємство, місцевий орган виконавчої влади, штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем виникнення -аварії і відповідний профспілковий орган.

Розслідування аварій з нещасними випадками проводиться згідно вимог Положення щодо розслідування нещасних випадків.

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісіями,

ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ:

—   у разі аварій І категорії — наказом міністерства або іншого
центрального органу виконавчої влади чи розпорядженням органу
виконавчої влади (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя) за узгодженням з відповідними органами державного
нагляду за охороною праці, МНС або територіальним штабом цивільної
оборони та з надзвичайних ситуацій;

—   у разі аварій II категорії — наказом керівника органу, до
сфери   управління   якого   належить   підприємство,   чи
розпорядженням районного або міського органу виконавчої влади
за узгодженням з відповідним органом державного нагляду за
охороною праці.

Головою комісії призначається представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади або представник органу державного нагляду за охороною праці.

У ході розслідування комісія визначає характер аварії, з'ясовує обставини, що спричинили її, встановлює факти порушення вимог законодавства та нормативних актів з питань охорони праці, цивільної оборони, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів, конструкцій, їх відповідність вимогам технічних і галузевих нормативних актів та проекту, встановлює осіб, відповідальних за аварію, намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям.

Комісія з розслідування зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати аварію і скласти акт за встановленою формою. Шкода, заподіяна аварією, визначається з урахуванням втрат, зазначених у додатку 17 Положення.

Залежно від характеру аварії у разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи зазначений термін може бути продовжений органом, який призначив комісію.

За результатами розслідування аварії власник видає наказ, яким відповідно до висновків комісії з розслідування затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить підприємство, де сталася аварія, яке в п'ятиденний термін після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні.

Один примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінів здійснення заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох років.

Облік аварій І і II категорій здійснюють підприємства і відповідні органи державного управління та нагляду за охороною праці з реєстрацією їх у журналі за встановленою формою. При цьому враховуються аварії, внаслідок яких сталися нещасні випадки і внаслідок яких нещасні випадки не сталися.

Контроль та нагляд за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням і обліком аварій, здійсненням заходів щодо усунення к причин покладається на органи державного управління та нагляду за охороною праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+