Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10. 9. Інші Європейські і міжнародні документи у сфері викори­стовування інформаційних технологій

До міжнародних документів належать:

>   конвенція «Про захист фізичних осіб відносно автома­
тичної обробки персональних даних»  від 28 січня
1981 р. (Страсбург);

>   додатковий протокол до Конвенції про захист фізичних
осіб щодо автоматичної обробки персональних даних,
що стосується наглядових органів і транскордонних по­
токів даних від 8 листопада 2001 р. (Страсбург);

>   конвенція про інформаційну і правову співпрацю, що
стосується «послуг інформаційного суспільства» від 4
жовтня 2001 p.;

>   генеральна угода з торгівлі послугами від 15 квітня
1994р.;

>   угода з торгових аспектів прав інтелектуальної влас­
ності 1994р.;

>   уніфіковані правила поведінки при обміні торговими
даними шляхом телетрансмісії) 1987 p.;

>   правила для електронних коносаментів від 29 червня
1990р.;

> загальні принципи захисту прав споживачів в кон-
        тексті електронної комерції 2000 р.

Серед великої кількості документів, прийнятих в Європі виділимо такі:

 > конвенція Ради Європи з кіберзлочинності від 23 груд­ня 2001 p.;


>   регламент №733/2002 Європейського парламенту і По­
ради від 22 квітня 2002 р. про введення домена верхньо­
го рівня;

>   директива 95/46/ЕС Європейського парламенту і Пора­
ди від 24 жовтня 1995 р. про захист фізичних осіб щодо
обробки персональних даних і вільний рух таких да­
них;

>   директива 97/5/ЕС Європейського парламенту і По­
ради від 27 січня 1997 р. про трансграничні креди­
тові переклади;

>   директива 97/7/ЕС Європейського парламенту і Пора­
ди від 20 травня 1997 р. про захист споживачів щодо
дистанційних договорів (дистанційний продаж);

>   директива 97/66/ЕС Європейського парламенту і Пора­
ди від 15 грудня 1997 p., що стосується обробки персо­
нальних даних і охорони таємниці приватного життя в
телекомунікаційному просторі;

>   директива Європейського парламенту 1999/93/ЕС від
13 грудня 1999 р. про правові основи Співтовариства
для електронних підписів;

>   директива 2000/31/ЕС Європейського парламенту і По­
ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти
послуг інформаційного суспільства, у тому числі елек­
тронної комерції, на внутрішньому ринку (Директива
про електронну комерцію);

>   директива 2000/46/ЕС Європейського парламенту і Поради
від 18 вересня 2000 р. про здійснення і нагляд за підприєм­
ницькою діяльністю установ у сфері електронних грошей;

>   директива 2001/29/ЕС Європейського парламенту і По­
ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію деяких ас­
пектів авторського права і пов'язаних прав в інфор­
маційному суспільстві;

>   директива 2002/58/ЕС Європейського парламенту і По­
ради від 12 липня 2002 p., що стосується обробки персо­
нальних даних і охорони таємниці приватного життя в
секторі електронних комунікацій;

>   рекомендація Комісії №94/820/ЕС від 19 жовтня
1994 p., що стосується правових аспектів електрон­
ного обміну даними;

>   рекомендація Комісії №97/489/ЕС від ЗО липня 1997 p.,

що стосується операцій, що здійснюються з викорис­танням електронних платіжних інструментів і, зокре­ма, відносин між емітентом і утримувачем.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+