Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Сутність і значення планування з праці. Трудові показники.

У системі планування на підприємстві особливе місце займає планування трудових показників. Воно здійснюється у вигляді розробки плану з праці, який є найважливішим розділом плану економічного і соціального розвитку підприємства. Планування трудових показників здійснюється з метою:

•   забезпечення   неухильного   зростання   продуктивності   праці   і
перевищення темпів її зростання над темпами зростання середньої заробітної
плати;

•  досягнення економії праці і фонду заробітної плати;

•   дотримання правильних співвідношень у заробітній платі окремих
категорій   працівників   відповідно   до   кількості   і   якості   їх   праці   при
встановленому розмірі загального фонду заробітної плати;

•      посилення   матеріальної   зацікавленості   кожного   працівника   і
колективу    загалом     в     поліпшенні     технічно-економічних    показників
виробничо-господарської діяльності підприємства;

•    забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації, а також
підвищення кваліфікації працівників підприємства.

План з праці складається з двох розділів: промислово-виробнича діяльність і непромислова група [2].

Перший розділ включає наступні планові показники:

•    зростання продуктивності праці (планується в грошових одиницях і у
відсотках до попереднього періоду);

•    чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП);

•    норматив витрат зарплати на одиницю продукції за показником, що
вживається для планування продуктивності праці;

•    фонд заробітної плати;

•    фонд матеріального заохочення;

•    середня заробітна плата з врахуванням виплат з фонду матеріального
заохочення.

Чисельність, фонд і середня заробітна плата плануються за категоріями працівників.

У розділу "непромислова група" плануються три показники: чисельність працівників, фонд заробітної плати і середня зарплата.

У ринковій економіці система трудових показників включає: персонал, продуктивність праці і заробітну плату.

Під системою трудових показників слід розуміти сукупність кількісних і якісних вимірників ступеня ефективного застосування живої праці в процесі виробництва. До основних трудових показників належать: трудомісткість продукції, продуктивність праці (середньомісячний, середньорічний виробіток), чисельність персоналу, фонд заробітної плати підприємства, середня заробітна плата (середньомісячна, середньорічна), загальний фонд робочого часу, середня тривалість робочого дня (зміни).

Планування і аналіз трудових показників є одним з напрямків економічної роботи на підприємстві, мета якого - виявити підвищення ефективності виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому

використанні трудових ресурсів, що безпосередньо залежать від умов праці і розмірів заробітної плати.

Основними джерелами інформації для планування і аналізу трудових показників (ТП) є: звіт з праці (ф. № 1 - місячна), звіт з праці (ф. № 2 -річна), звіт про виконання робочого часу, звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці, чисельність окремих категорій працівників і підготовка кадрів, звіт про собівартість продукції.

 

 

В Україні повинна бути створена відповідна система показників праці, що враховує як закордонний досвід, так і особливості вітчизняної економічної ситуації. І ця система повинна бути однаковою для всіх організацій і регулярно друкуватися в офіційних джерелах. Зразковий перелік складових показників наводиться у табл. 1.

Детальніше розрахункові формули наведено в довідниковому посібнику з питань організації та оплати праці [38], навчально-методичному посібнику [34] та довіднику [63].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+