Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.11. Передумови переходу України до інформаційного суспільства

В Україні за останні 7-10 років сформувалися певні фак­тори соціально-економічного, науково-технічного і культур­ного розвитку, які можна розглядати як передумови перехо­ду до інформаційного суспільства.

До таких передумов варто віднести такі.

1. Інформація стає суспільним ресурсом розвитку, масшта­би її використання можна порівняти з традиційними (енергія, сировина і т.д.) ресурсами. Вже сьогодні обсяг продажів в Ук­раїні тільки засобів обчислювальної техніки й інформатики (в основному ПЕОМ і периферії) досягає величини більш одного мільйона штук у рік і оцінюється, приблизно, у 1,5 млрд, до­ларів. Як показує світовий досвід вартість продажів програм­ного продукту, зазвичай, дорівнює або трохи більше витрат на техніку, а витрати на персональні засоби зв'язку, аудіо- і відеоапаратуру, зазвичай, порівнянні з витратами на засоби обчислювальної техніки. Ця величина сумарних витрат на інформацію вже має макроекономічну значимість і характе­ризує ріст використання ресурсу «інформація».

2.   Можна говорити про те, що в Україні сформувався й
успішно розвивається вітчизняний ринок телекомунікацій,
інформаційних технологій, продуктів і послуг. Обсяг за­
собів, що циркулюють на українському ринку, досягає
5-7,5 млрд. дол./рік.

3.       У цілому в країні росте парк ПК, прискореними темпами
йде розвиток систем і засобів телекомунікації. Росте кількість
корпоративних інформаційних мереж і безупинно збільшується
число абонентів світових відкритих мереж. Кількість ук­
раїнських користувачів Інтернету швидко росте, Інтенсивно роз­
ширюється національна мережа зв'язку, що використовує су­
путникові канали. Успішно здійснюється телефонізація країни і
стрімко росте ринок засобів мобільного зв'язку.

4.   У значній мірі автоматизовано багато галузей господар­
ства, банківська сфера і сфера державного керування.

 

5.       У суспільній думці складається розуміння актуаль­
ності завдання переходу до інформаційного суспільства з
політичної і економічної точок зору. Про це свідчить широ­
кий   суспільний  резонанс   Концепції  державної  інфор­
маційної політики, що може розглядатися як політика забез­
печення початкового етапу переходу України до інфор­
маційного суспільства.

6.   Сьогодні Україна є частиною світового політичного і еко­
номічного співтовариства в такому ступені, у якому вона ніколи
не була в минулому. У прямому і переносному значенні Україна
приєднана до іншого світу кабельними і супутниковими кана­
лами зв'язку, що активно використовуються сотнями тисяч
стільникових і простих телефонів, факсів, комп'ютерів і т.д.

ї

7.    Сформована   і   функціонує   державна   структура,
відповідальна за створення і розвиток інформаційно-техно­
логічного базису забезпечення процесів переходу до інфор­
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+