Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.13. Оцінка результатів руху до інформаційного суспільства

Оцінка результатів руху до інформаційного суспільства, досягнутих на окремих етапах переходу до нього, будується на основі моніторингу розвитку інформаційного середовища за допомогою різних показників. Деякі з них мають оціноч­ний характер, інші одержують у процесі обробки статистич­них даних. Найзагальніші показники співвідносяться з па­раметрами соціально-економічного розвитку (показники ВВП на душу населення, частка витрат на освіту в державно­му бюджеті, параметри сукупного платоспроможного попиту на інформаційні продукти і послуги, розміри інвестицій у ви-сокотехнологічні галузі, відсоток зайнятих у сфері обробки інформації й інформаційно-обчислювального обслуговуван­ня і т.п.). Інша група показників характеризує розвиток без-посередно технологічного базису інформаційного суспільства і його окремих складових. Наприклад, можуть використовуватися динаміка росту числа користувачів Інтернет, кількість ЕОМ на 1000 жителів, кількість' до­машніх комп'ютерів, кількість україно-мовних сайтів в Інтернеті, ємність інформаційного ринку. Для цих же цілей •варто використовувати статистичні дані, що збираються тра­диційно, по кількості і типам баз даних, по кількості діючих бібліотек, культурно-інформаційних і освітніх центрів, осна­щених комп'ютерною технікою, кількості абонентів цих бібліотек і центрів, у тому числі у віддалених регіонах, кількості і типах використовуваних каналів зв'язку, кількості і типах телекомунікаційних мереж і підключених до них терміналів (у різних розрізах: у країні в цілому, по регіонах і областях, галузях, організаціях і підприємствах, формах власності і т.п.). Позитивна динаміка цих індика­торів за рік або кілька років у середньому на 10-20% буде свідчити про постійний розвиток технологічного базису інформаційного середовища. Мають бути також оцінені мас­штаби і глибина споживання інформаційних і ко­мунікаційних технологій, інформаційних продуктів і послуг у різних областях громадського життя: у сфері праці і зайня­тості, освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері, в організації побуту і дозвілля й ін. Разом узяті ці показники й індикатори будуть характеризувати послідовне просування країни по обраному шляху до інформаційного суспільства.

Узагальнюючи наявні підходи до трактування поняття «інформаційне суспільство», можна сказати, що в даний час під таким розуміється:

1)      суспільство нового типу, що формується в результаті
нової глобальної соціальної революції, породженої вибухо­
вим   розвитком   і   конвергенцією   інформаційних   і   ко­
мунікаційних технологій;

2)      суспільство знань, тобто суспільство, в якому головною
умовою благополуччя кожної людини і кожної держави ста­
ють знання, отримані завдяки безперешкодному доступу до
інформації і умінню працювати з нею;

3)      глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не
матиме ні тимчасових, ні просторових, ні політичних меж;
яке з одного боку сприяє взаємопроникненню культур, а з
іншого — відкриває кожному співтовариству нові можли­
вості для самоідентифікації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+