Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Основи побудови та функціонування АІАС ДПА України

На даному етапі розвитку автоматизації в податковій системі України є певні досягнення у сфері впровадження сучасних інформаційних технологій - розроблена та впроваджена в експлуатацію на всіх рівнях податкової системи автоматизована інформаційно-аналітична система (АІАС) ДПА України, яка забезпечує рішення облікових та аналітичних задач і об'єднує засобами електронної пошти в єдиний інформаційний простір усі податкові органи держави.

Розвиток інформатизації ДПА України розпочався з питань автома­тизації найбільш трудомістких процесів обробки даних з нарахування та надходження коштів до бюджетів та базувався на розповсюджених і доступних на той час інформаційних технологіях, які передбачали використання персональних комп'ютерів як окремих робочих станцій не завжди об'єднаних в локальні мережі. Початково була розроблена і впроваджена АІС "Податки", яка функціонувала в середовищі СУБД FoxPro. Однак у зв'язку з різким збільшенням обсягів інформації, що обробляється, змінами функцій податкових служб і складністю зовнішніх інформаційних зв'язків назріла необхідність переходу до якісно нової технології "клієнт-сервер", яка і була використана при створенні нової концепції АІАС ДПА у середовищі СУБД ORACLE.

Рівень автоматизації податкової системи України ще не відповідає вимогам європейських держав. Але і сама податкова система знаходиться в постійному розвитку та впровадженні нових методологій і законодавчо-інструктивних матеріалів. З іншого боку зроблено теж немало. Зокрема функціонує Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, де кожній фізичній особі, централізовано надається унікальний ідентифікаційний номер, впроваджено мережі передачі даних, електронну пошту та створена велика кількість АРМ для проведення облікових, розрахункових і аналітичних функцій.

В залежності від організаційної трьох рівневої системи управління ДПА України, АІАС розрізняє рівні районні, обласні (регіональні) та головний (центральний). Створення Державного реєстру фізичних осіб

-  платників податків проклало шлях для впровадження єдиної центра­
лізованої бази даних АІАС, що базується на використанні унікального
ідентифікаційного кода платника податків.

АІАС ДПА України призначена для оперативного обліку нарахування, надходження податкових платежів та контролю за виконанням подат­кового законодавства в Україні. Функціонально АІАС включає в себе підсистеми, що реалізовані у вигляді АРМів спеціалістів відпо­відних підрозділів:

• АРМ інспектора з обліку та реєстрації платників податків -
призначений для початкової реєстрації платника податків в системі та
подальшого обліку нарахування та надходження податків, перерахунку
оподаткування сукупного доходу;

• АРМ обліку надходжень до бюджету - призначений для обліку
надходжень до бюджетів різних рівнів;

• АРМ реєстрації бухгалтерської звітності платників податків

-  призначений для реєстрації та вводу в базу даних інформації згідно
наданих звітів суб'єктів підприємництва;

• А РМ спадання звітності - призначений для формування необхідної
звітності ДПА;

• А РМ валютна інспекція - призначений для обліку нарахування та
оподаткування платників податків за імпортно-експортними операціями;

•  АРМ контролю виконавчої дисципліни - призначений для
автоматизації обліку міроприємств, що виконуються з метою проведення
контролю з боку апарату управління;

• АРМ аудитора - призначений для обліку проведення та результатів
аудиторських перевірок;

• А РМ податкове законодавство - містить базу податкових законів
та інструкцій, зміни до них.

Таким чином визначимо основні функції АІАС ДПА України: > облік, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку платників податків на основі реєстраційних документів (статут, свідоцтво);

Рзбір та введення інформації про відкриття, закриття, внесення змін про банківські рахунки платників податків, що отримуються з банківських установ файлом типу AF;

Рзбір та введення інформації про економічну діяльність суб'єктів підприємництва, що надається звітами самих суб'єктів та з банківських установ про обороти клієнта на рахунку у вигляді файлу типу D;

>    збір та введення інформації про отримані податки (надход­
ження до бюджету) суб'єктів підприємництва, що надається
платіжними повідомленнями та файлом типу ЛВ з банківських
установ;

>    введення інформації про внесення та виключення платників податків з єдиного реєстру підприємств та організацій України;

>    формування звітності до органів ДПА різного рівня підпоряд­кування;

>    економічний аналіз діяльності ДПА;

Р проведення контрольних міроприємств: перевірок, ревізій тощо.

У відповідності з концепцією розвитку АІАС ДПА України відпо­відними підрозділами виконано наступні роботи:

<=> інтеграція програмних комплексів інформаційної системи районного рівня;

°> впровадження системи зі створення електронної бази звітних документів платників податків ДПА України;

*=> розробка та впровадження АІС обласного рівня як складової частини інтегрованої інформаційної системи ДПА України;

^> розробка та впровадження системи звітних показників ДПА України із використанням сучасних OLAР-технологій;

°> розробка та впровадження АІС "Галузь", яка дозволяє щоденно отримувати інформацію про стан розрахунків платників податків з бюджетом;

<=> розроблено та з січня 2001 р. введено у промислову експлу­атацію програмне забезпечення автоматизованої системи "Карт­ка боржника" для автоматизації роботи підрозділів примусового стягнення податкової заборгованості;

°> проведені попередні роботи з розробки нової трьохрівневої автоматизованої інформаційної системи "АІС реєстрів платників податків та зборів";

•=> протягом останніх років активно проводились роботи зі створення наземних каналів зв 'язку міжДПА областей та органами ДПС районного рівня.

В 2000 році на районному рівні ДПА в промислову експлуатацію впроваджено принципово нову АІС "Облік податків і платежів". Впровадження АІС "Облік податків і платежів", що побудована за єдиною технологічною схемою обробки інформації, забезпечило:

>   виведення з експлуатації технологічно застарілих АР Мів, що експлуатувалися на районному рівні;

>   уникнення дублювання автоматизації та використання одних функцій у різних програмних комплексах;

 >    автоматичне імпортування нарахованих сум в картки
особових рахунків з бази даних податкової звітності;

>    автоматичне проведення в картках особових рахунків
електронної інформації від казначейства про сплату платниками
податків;

>    формування звітності за податками і зборами до бюджету
та державних цільових фондів;

>    скорочення витрат та час на внесення змін до програмного
забезпечення;

>    поліпшення культури обслуговування платників і зменшення
витрат часу на видачу патентів;

>    створення системи єдиної нормативно-довідкової інформації;

>    формування довільних форм довідок з первинних показників
карток особових рахунків;

Р формування звітності в автоматичному режимі з інтегро­ваного банку даних районного рівня.

З 2000 року в промислову експлуатацію впроваджено автоматизовану інформаційну систему обласного рівня (АІС ОР), розроблену на основі сучасних технологій. АІС ОР забезпечує комплексну автоматизацію функцій роботи підрозділів обласних апаратів ДПА з інформацією баз даних регіону. Функціонально АІС ОР складається з трьох підсистем:

•=> підсистема економічного аналізу;

•=> пошукова підсистема;

•=> підсистема роботи з карткою платника.

* Пошукова підсистема дозволяє виконувати відбір платників по більш ніж 300 показниках (реєстраційних, економічних, податкових) і по практично необмеженій кількості їхніх комбінацій. АІС ОР є базовою для інформаційного забезпечення спеціалізованих інспекцій великих платників податків і організаційно-аналітичних підрозділів управління з боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів і відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.

♦■ Підсистема роботи з карткою платника забезпечує опера­тивне надання інформації про стан розрахунків кожного платника податків, його доходи, обороти, репутацію тощо.

^ Підсистема економічного аналізу дає фахівцям податкових органів можливість підняти на якісно новий рівень роботи з визначення бази оподатковування регіону, прогнозування й аналізу надходжень до бюджету.

АІС "Галузь" призначена для щоденного формування та підйому показників з районного рівня на центральний про стан розрахунків з бюджетом кожного платника податків. На центральному рівні з інтегрованого банку даних АІС "Галузь" є можливість формування значно більшої кількості звітних форм та проведення розширеного економічного аналізу для прийняття управлінських рішень.

Автоматизація ДПА України на базі АІАС дала можливість вивільнити персонал від рутинних робіт і дає змогу продуктивно та творчо використовувати робочий час. Фактично з точки зору виконання посадових обов'язків персоналу ДПА, АІАС забезпечує:

•   оперативність та продуктивність праці службовців ДПА;

•   оперативність в отриманні даних про надходження податківна будь-яку дату, по будь-якому платнику податків;

•   достовірність облікових процесів та ефективність контролю податкового законодавства;

•   аналіз динаміки надходження сум податків;

•   оперативність бухгалтерського обліку;

•   прогнозування надходження сум податків;

•   повне та своєчасне інформування службовців ДПА про зміни податкового законодавства;

•   підвищення оперативності прийняття рішень управлінським персоналом;

•   скорочення обсягу паперових носіїв інформації.

АІАС ДПА України побудована за принципом децентралізованого збору та обробки інформації, з використанням технології "Клієнт-сервер" і забезпеченням захисту та конфіденційності інформації під час її обробки та використання. Це надає можливість прискорити підготовку доку­ментів, підвищити повноту, достовірність їх та продуктивність праці персоналу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+