Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3. Технологічні особливості формування та обробки податкової звітності в податкових органах

Платники в установлені терміни надають до районних ДШ відповідні звітні документи про господарську діяльність, розрахунки та нарахування податкових платежів. Ці звіти та декларації традиційно надавались до ДПА у вигляді паперових документів. З 1997 року в практику роботи податкових органів була введена електронна форма бухгалтерської звітності (ЕЗ) платників податків юридичних осіб. Електронна звітність подається платниками на дискетах ГМД-3,5 і разом з підписаними паперовими копіями, приймається на виділеному робочому місці в районних та міських ДПА.

Формування електронної звітності платниками здійснюється з використанням спеціальних програмних засобів, які містять у своєму складі дві частини - клієнтську, за допомогою якої платник "готує" електронний звіт, та інспекторську, яка "сприймає" наданий звіт, виконує необхідний контроль інформації і передає ці дані на обробку до функціональних підсистем АІС. Програмні засоби надають платникам можливість:

•=> генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські форми відповідно до діючого законодавства;

о перевіряти (виконувати попередню документальну перевірку) в автоматичному режимі заповнення звітних форм, фіксуючи відхілення і помилки окремим протоколом перевірки;

о захищати дані, що передаються до ДПА, від несанкціонованого доступу та коригування шляхом "електронного підпису" електронного звіту (ЕЗ) головним бухгалтером і директором підприємства;

<=> накопичувати і використовувати дані ЕЗ у базі даних платника;

<=> друкувати форми ЕЗ (отримувати паперові копії звітних форм).

Слід зазначити, що ряд програмних комплексів, які призначені для ведення бухгалтерії підприємства (1С-бухгалтерія) мають певний інтерфейс для формування файлів звітності, що надаються в ДПА. Дану функцію реалізовано у відповідності із стандартами форматів даних ДПА.

На АРМі податкового інспектора сформована платником податкова звітність контролюється і після перевірки записується до бази даних для використання при розв'язанні задач функціональних підсистем.

Основна вхідна інформація, яка може надаватись за різних умов в податкові органи і вводитись в АІАС ДПА України представлена в таблиці 10.1. У підсистемі "Податкова звітність" автоматизуються наступні функції:

> реєстрація форм звітності платників податків;

Р введення нарахованих сум податків за зареєстрованими формами звітності;

> введення даних за поданими формами звітності платників
податків;

>   контроль даних форми звітності на етапі вводу даних з
паперових або електронних носіїв;

>   пакетний контроль усіх поданих форм;

>   ведення реєстрів поданих, неподаних документів;

>   ведення реєстрів нарахованих сум податків;

>  ведення реєстрів контролю форм звітності.
Використання електронної бази звітних документів на районному рівні

дозволяє:

<=> формувати прогнозні завдання надходжень у бюджет;

°> здійснювати автоматизований добір платників для проведення планових і камеральних перевірок платників;

<=> формувати реєстри платників, що декларують збиткову діяльність, або таких, що невчасно подають звітність у розрізі окремих видів податків, і т.ін.

З прийняттям Верховною Радою України Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронно-цифровий підпис", починаючи з 2004 року платники податків можуть надавати податкову звітність в електронному вигляді, у тому числі й засобами електронної пошти E-mail. На даний час у всіх податкових інспекціях забезпечена можливість прийому податкової звітності як традиційним методом, так і в електронному вигляді, створені окремі робочі місця для позачергового прийому в режимі "єдиного вікна", консультаційні пункти по формуванню звітності, публікуються відповідні матеріали в засобах масової інформації, проводяться семінари для платників податків.

Загалом в АІАС при побудові систем звітності визначені наступні групи задач формування звітів:

^ введення до екранних форм інформації на районному рівні та зведення даних на обласному і центральному рівнях за допомогою

 

Таблиця 10.1. Перелік вхідних документів в АІАСДПА України.

 

№ пп

Назва документа

Хто надає

1

Заява на реєстрацію

Платник

2

Свідоцтво про державну реєстрацію

Платник

3

Ліцензії на відповідні види діяльності

Платник

4

Статут

Платник

5

Баланс підприємства

Платник

6

Звіт про фінансові результати та їх використання

Платник

7

Звіт про фінансово-майновий стан підприємства

Платник

8

Податкова декларація разом з додатками

Платник

9

Розрахунок амортвідрахувань

Платник

10

Розрахунок за податком на прибуток

Платник

11

Розрахунок земельного податку

Платник

12

Розрахунок податку з дивідендів

Платник

13

Розрахунок акцизів та зборів

Платник

14

Розрахунок податків з власників транспорту

Платник

15

Розрахунок орендної плати

Платник

16

Розрахунок ПДВ

Платник

17

Платіжне доручення

Платник

18

Розрахункові платіжні документи

Банк

19

Інформація про відкриття поточних рахунків (AF)

Банк

20

Форма № 412 виконаннядержбюджету (ЛВ)

Банк

21

Виписка з особового рахунка

Банк

22

Інформація про обороти та залишки на рахунках

Банк

23

Підсумки надходження платежів за кожен день

Фінвідділ

програм, виконаних у середовищі FoxPro;

<=> введення на обласному рівні інформації у файли формату EXCEL і зведення даних на центральному рівні за допомогою макросів (така схема використовується дворівневою звітністю "область-центр" для показників, що неможливо одержати авто­матизованим способом з АР Мів з обліку первинної інформації або у випадку оперативної подачі інформації невеликих обсягів );

<=> формування на районному рівні експортних файлів з єдиних баз даних, що ведуться програмним забезпеченням з обліку пер­винних показників;

я> завантаження в бази даних обласного рівня, формування аналітичних звітів і передача до ДПА України даних, що пройшли контроль;

<=> на центральному рівні - завантаження в бази даних СУБД ORA CLE і формування аналітичних і звітних форм.

Формування зведених звітів, що реалізовані за схемою район-область-центр і передбачають наступну технологію формування даних:

>    введення інформації з документів податкової звітності
платників або з інших документів, що стосуються обліку платежів,
у бази даних районного рівня. Передача на обласний рівень інфор­
мації проводиться у вигляді електронних журналів або структу-
рованих файлів на основі БД районного рівня;

>    на обласному рівні інформація розміщується в базах даних
СУБД ORA CLE для формування звітності, власних задач обласної
ДПА та для аналітичних робіт засобами АІС ОР. На центральний
рівень передаються достовірні дані з районів (можливо зведених
за окремими показниками);

>    на центральному рівні зазначена інформація розміщується в
БД ORACLE і використовується для формування звітності й
аналітичних довідок, як за затвердженими формами, так і по
запитах функціональних управлінь.

АІС "Податкова звітність" - це засіб автоматизації вводу звітів, призначений для формування податкової звітності по ДПА в цілому і надання її до ДПА регіонального рівня для використання в підсистемі збереження і формування показників податкової звітності на регіональному рівні. АІС "Податкова звітність" на регіональному рівні повинна забезпечувати розв'язання наступних функціональних задач:

•  формування звітних форм щодо виконання податкових надход­
жень до державного і місцевих бюджетів;

•  формування довідок про надходження наростаючим підсумком
із початку року податків і платежів у доходи місцевих і держав­
ного бюджетів за кварталами, за розділами і параграфами
Української бюджетної класифікації (УБК);

•  формування інформації аналітичних таблиць для різноманітних
функціональних підрозділів інспекції;

•  формування аналітичних таблиць для підсистеми управління
регіональної ДПА;

•  введення, перегляд і коригування вхідних даних;

•  зведення, вибірка й групування інформації із заданих параметрів;

•   формування, перегляд, коригування і друк вихідних документів;

•   перегляд, коригування і відображення нормативно-довідкової
інформації.

Вихідні форми з розрахунками різноманітного ступеня складності формуються на основі даних електронного інформаційного сховища податкової інспекції. Типовий перелік основних вихідних документів наведено в таблиці 10.2. Загалом АІСПЗ - динамічна система. В її основі лежать поняття: показник, час, джерело. У сукупності вони визначають конкретний стан надходження податків і платежів, недоїмок від об'єктів оподатковування.

Основними принципами організації АІАС ДПА України повинні стати простота і прозорість структур даних, збережених у ній. Це дозволить оперативно включати в систему нові додатки і здійснювати при необхід­ності їх розробку силами спеціалістів, що не мають спеціальної підготовки з розробки відповідного програмного забезпечення засобами АІС. Поряд із прозорістю структури даних в АІС повинна бути передбачена навігація щодо визначення координат показників і вмісту електронного інформаційного сховища даних. При такому підході з віддалених робочих місць до баз даних організується доступ за допомогою SQL-запитів у технології клієнт-сервер.

Значна роль у надходженні інформації належить банкам. Щоденно ДПА отримує інформацію про надходження податків та платежів у вигляді платіжних документів та зведених документів про надходження за кожним з бюджетних рахунків. Отже, інформація про сплату платежів обробляється відділеннями банків та ДПА. Надання інформації в ДПА виконується на підставі сформованого масиву надходжень податкових та деяких видів неподаткових платежів. Крім цього масиву, формується реєстр надходжень за кожний день, місяць, квартал, з початку року згідно з обраним періодом. Вирішення питання про отримання інформації з відділень банків на машинних носіях стало одним з пріоритетних у створенні системи автоматизованої обробки інформації, що надало змогу скоротити кількість персоналу для її обробки та підвищити оперативність і повноту отримання необхідних даних. Відповідно до чинного законодавства, відділення банків надсилають до ДПА інформацію про відкриття (закриття) розрахункових, валютних та інших рахунків суб'єктами господарської діяльності.

Одним з напрямів удосконалення зовнішніх інформаційних зв'язків, а також підвищення ефективності діяльності ДПА є розв'язання проблеми


 

Таблиця 10.2. Перелік основних вихідних документів в АІАСДПА.


ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету. Іденти­фікація податків та інших видів неподаткових платежів виконується відповідно до Бюджетної класифікації України, яка є обов'язковою для використання в усіх фінансових установах нашої держави для обліку доходів та видатків державного та місцевих бюджетів і відповідно до якої платники податків визначають відповідні платежі.

ДПА обмінюється відповідною інформацією про нарахування та фактичне надходження податків і деяких видів неподаткових платежів до місцевих бюджетів з фінансовими відділами райдержадміністрацій, Держказначейством. Вирішення питання ідентифікації платежів місцевого бюджету надало змогу отримувати інформацію про надходження цих платежів до бюджету безпосередньо з банку і оперативно готувати для звірки з місцевими фінансовими органами інформацію у відповідній формі (файлів електронної пошти та реєстрів до них).

Крім основних джерел надходження інформації (платник, банк, фінвідділ, Держказначейство), для підвищення ефективності діяльності районної ДПА в умовах функціонування систем автоматизованої обробки інформації вирішені питання надходження інформації безпосередньо до ДПА з інших джерел. Це, зокрема, Державний комітет статистики України (обласні, міські управління). Відповідної до Постанови Кабінету Міністрів України № 538 на Держкомстат покладене завдання по веденню Державного реєстру звітних статистичних одиниць (збір та обробка інформації стосовно осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, присвоєння ідентифікаційних кодів). Щомісяця ДПА отримує від Держкомстату дані про доповнення до Державного реєстру звітних статистичних одиниць у вигляді файла за допомогою засобів електронної пошти. Крім цього, Держкомстат займається питаннями створення та ведення загальнодержавних класифікаторів, зокрема тих, що визначають класифікаційні ознаки платника (форма власності, вид діяльності, тощо); Державна митна служба - питаннями отримання інформації про проведення експортно-імпортних операцій за даними митних декларацій тощо.

На центральному рівні ДПА України створено і функціонує інтегро­ваний банк даних податкової служби, що містить у собі реєстр платників податків юридичних і фізичних осіб, реєстр об'єктів оподатковування і реєстр документів платників податків. Державний реєстр фізичних осіб є компонентом ряду інформаційних проектів великого державного і соціального значення:

о персоніфікованого обліку надходжень у системі обов 'язкового державного пенсійного страхування;

•=> Єдиної Державної автоматизованої паспортної системи (ЄДАПС);

^ системи впровадження адресної соціальної допомоги малоза­безпеченим сім'ям.

З 1996 року ДПА України розпочала створення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів з наданням ідентифікаційних номерів громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які сплачують податки в Україні.

Відповідно до діючого законодавства інформаційний фонд Державного реєстру фізичних осіб складається з облікових даних фізичних осіб та інформації підприємств, установ, організацій усіх форм власності і фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з них податків.

На даний час в інформаційну базу даних Державного реєстру фізичних осіб занесено облікові дані і надано ідентифікаційні номери 42 млн. фізичних осіб. В Державному реєстрі зареєстровано 8 млн. пенсіонерів, 2 млн. дітей та 10 тис. іноземних громадян. Цілодобова робота програмно-технічного комплексу забезпечує щоденне надання в середньому 30-35 тис. ідентифікаційних номерів.

Інформаційні ресурси Центральної бази даних (ЦБД) юридичних осіб ДПА України, крім реєстраційних даних платників податків, містять інформаційні масиви, які напрацьовують 6 автоматизованих інформа­ційних систем (АІС). Так, наприклад, тільки одна АІС "Галузь", яка формує дані щодо розрахунків платників податків з бюджетами в розрізі окремих платників, податкових платежів, органів підпорядкування, форм власності та видів діяльності, потребує передачі та наступної обробки в ЦБД з місцевих державних податкових інспекцій (ДПІ) та обласних ДПА щодекадно 4,5 млн. записів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+