Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Автоматизація податкового обліку в комерційних банках

Вхідною інформацією для проведення податкового обліку в комер­ційних банках є результат проведеного фінансового обліку, а саме облік доходів та витрат відповідно в 6 і 7 класах плану рахунків.

6  клас - прибутки банку, призначається для обліку всіх засобів,
що надійшли як прибуток за надані банком послуги за прибутковими
операціми. Прикладами таких операцій можуть бути операції по
кредитуванню клієнтів у вигляді відсотків за користування коштами,
розрахунково-касове обслуговування, комісійні при покупці продажі
валюти тощо.

7 клас - витрати банку, призначається для обліку всіх засобів, що
банк змушений нести в зв'язку з наданням банківських послуг клієнтам,
як суб'єкт і учасник підприємницької діяльності. Основа обліку в 7 класі
це видаткові операції. Прикладами видаткових операцій можуть бути
операції по операційних витратах у виді відсотків клієнтам за зобов'я­
заннями банку, витрати на функціонування різних технічних засобів,
зарплату персоналу тощо.

Податковий облік у банківській справі призначений для обліку податків на підставі отриманих прибутків і витрат, отриманого на цій базі прибутку, розрахованих відповідно до поточного законодавства. З погляду аудиту податковий облік це база для керування оптимізацією розрахунку і сплати податків на підставі чинного законодавства.

В основі податкового обліку закладені показники, що визначені і змінюються централізовано на рівні банків і залежать від державної податкової політики. Існує відповідний довідник показників податкового обліку, що покликаний максимально з'єднати в собі і прив'язати балан­сові рахунки 6 і 7 класів до рядків податкової декларації і відповідних додатків. Тому, на етапі організації податкового обліку, необхідно провести аналіз рахунків 6 і 7 класів і прив'язати їх до показників податкового обліку. Надалі відповідно до цієї прив'язки, уведеної вихідної інформації й алгоритму розрахунку буде робитися розрахунок і укладання податкової декларації. Показники податкового обліку наведено в додатку А.

В загальному випадку можна запропонувати наступну схему прив'язки балансових рахунків до показників податкового обліку.

•  Рахунки 6080, 6012, 6013, 6100 прив'язуються до показника
податкового обліку 898601013.

•  Рахунки 6022,6050,6051 прив'язуються до показника податкового
обліку 898601017.

•  Рахунки 6114,6119 прив'язуються до показника 898602011.

•  Рахунок 6113 прив'язується до показника податкового обліку
898602012.

•  Рахунок 6110 прив'язується до показника податкового обліку
898602013.

•  Рахунки 6399,6499,6800 прив'язуються до показника податкового
обліку 898606100.

•  Рахунок 7080 прив'язується до показника податкового обліку
898707011.

•  Рахунки 7020, 7021, 7030, 7040, 7041 прив'язуються до показника
податкового обліку 898707013.

•  Рахунок 7095 прив'язується до показника податкового обліку
898707016.

•  Рахунки 7100,7109,7180 прив'язуються до показника податкового
обліку 898708011.

•  Рахунок 7103 прив'язується до показника податкового обліку
898708012.

•   Рахунки 7440,7441, 7442, 7450,7451 прив'язуються до показника
податкового обліку 898710120.

• Рахунки 7402,7401 прив'язуються до показника податкового обліку
898700024.

• Рахунок 7400 прив'язується до показника 898700023.

• Рахунок 7452 прив'язується до показника податкового обліку
898700026.

• Рахунки 7411,7419 прив'язуються до показника податкового обліку
898700030.

• Рахунок 7455 прив'язується до показника податкового обліку
898700027.

 

Програмний комплекс "Податковий облік комерційного банку" призначений для ведення бази даних звітних показників, розрахунку і друку форм звітності, податкової декларації та всіх додатків до неї. Функціонально він забезпечує:

ч> імпорт інформації із зовнішніх баз даних в яких проводився фінансовий облік, наприклад з АБС чи ОДБ;

•=> введення даних користувачем;

<=> розрахунок звітних показників;

£> одержання форм звітності;

Ф опис і виконання запитів до бази даних з допомогою SQL-технології;

^> настроювання методів добору даних, алгоритмів розрахунку показників і опису форм звітності.

В програмному комплексі для автоматизації податкового обліку можна виділити наступні режими роботи, що складатимуть головне меню:

>   введення даних податкового обліку з первинних документів;

>   автоматичний пошук та добір даних згідно SQL-запитів;

>   експорт й імпорт даних;

>   побудова діаграм та графіків за даними розрахунків;

>   автоматичне ведення журналу реєстрації операцій;

>   ведення довідника показників податкового обліку;

>   розрахунок податкової декларації;

>   друк податкової декларації та додатків до неї (Додаток Б).
В найпростішому варіанті введення первинних документів може бути

реалізовано у вигляді звичайного блокнота, який має закладки СПИСОК, ВВЕДЕННЯ, КОРЕГУВАННЯ і ПОШУК.

Функція СПИСОК реалізує виведення таблиці з записами всіх введених документів в податковому обліку. Переміщення по таблиці можна здійснювати стандартними для ОС Windows засобами. Корисно також реалізувати кнопки для впорядкування списку за кодом показника, датою документа тощо.

Функція КОРЕГУВАННЯ призначена для виправлення реквізитів даних рядка обраного в списку. Відповідно функція ВВЕДЕННЯ забезпечує додавання нового запису в БД. На стадії додавааня нового запису заповнюємо реквізити поточного запису таблиці. При введенні реквізитів запису доцільно підключити довідники в тих вікнах де це можливо, наприклад для вибору і контролю показників податкового обліку.

Функція ПОШУК служить для задания критеріїв фільтрації записів у таблиці та побудови умов і SQL-запитів для пошуку інформації.

Функція ДОБОРУ ДАНИХ можна реалізувати як блокнот з декількома сторінками. Сторінку ДОБІР необхідно розділити на ліву і праву половини. У правій половині знаходяться панель індикації ходу добору і протокол завантаження даних. У лівій половині розміщені поля введення інтервалу дат добору, методу завантаження даних, список джерел даних. Завантаження даних: можна здійснювати пакетним методом batch move або оператором load table. При першому з них робиться позаписний контроль даних, що вводяться. Другий полягає у видаленні індексів, копіюванні всіх рядків, що добавляються, у таблицю і її переіндексацію. Другий метод більш ефективний при завантаженні великих об'ємів даних. Цифра в списку джерела даних позначає кількість показників, що використовують дане джерело даних. Весь процес добору даних має бути зафіксований в журналі реєстрації доборів.

Добір даних здійснюється за допомогою операторів SQL select. Сторінка SQL дозволяє описувати ці оператори. Для опису оператора потрібно додати рядок до таблиці операторів і заповнити його реквізити: «Номер», «Alias» (псевдонім BDE), коментар і текст. При написанні тексту запиту ми повинні мати на увазі, що потрібно сформувати поля Arg - код показника, DB - псевдонім бази даних, DocNum - номер документа, DocDate - дата документа, summa - сума і Descript - опис операції. Розглянемо приклад запиту:

SELECT @x as Arg, '@b' as DB, d.DocNum as DocNum, Data_Ot as DocDate, Summa as summa, Descript+" as descript, " as author

FROM

ODBd WHERE

d.Data_Ot BETWEEN "@s" AND "@t" AND

Doc_Type=6 AND

DLIC IN (@p) UNION SELECT @x as Arg,

'@b' as DB,

d.DocNum as DocNum,

Data_Ot as DocDate,

-Summa as summa,

Descript+" as descript,

" as author FROM

ODBd WHERE

d.Data_Ot BETWEEN "@s" AND "@t" AND

Doc_Type=6AND

CLIC IN (@p)

Де @x - код показника податкового обліку, @b - псевдонім корис­тувача, @s - дата початку добору, @t - дата закінчення добору, @р -список значень особових рахунків, @и - код користувача, @f- код МФО.

Наступне завдання автоматизації податкового обліку - прив'язати балансові рахунки фінансового обліку до показників податкового обліку. Це можна реалізувати відповідними операторами select в декілька варіантів. Функція ВАРІАНТИ ДОБОРУ дозволяє в одному вікні відкривати довідник показників податкового обліку, в другому таблиці документів, що імпортуються з ОДБ і в третьому алгоритми добору, у вигляді фрагментів операторів SQL-запитів. Таким чином користувачеві достатньо вибрати показник податкового обліку до якого необхідно прив'язати балансовий рахунок, вибрати потрібну таблицю для імпорту даних з ОДБ в другому вікні. Після вибору алгоритму добору в третьому вікні система автоматично зформує відповідний оператор select для імпорту даних з ОДБ в ПК "Податковий облік".

Функцію ЗАПИТИ можна реалізувати для одержання з бази даних оперативних довідок за допомогою оператора SQL select. В даному випадку користувачеві необхідно надати можливість вводити та запоминати в блокноті власні SQL-запити. Стандартними запитами можуть бути наприклад розрахунки за певний період, визначення динаміки зростання чи спадання вказаних показників та побудова діаграм, графіків тощо.

Функція РОЗРАХУНОК призначена для розрахунку і друку звітної форми. Дана функція має забезпечувати одержання розрахунку податкової декларації та додатків за вибраною філією. Звіти можна одержувати як зведені, так і в розрізі філій. Результат розрахунку доцільно зберігати в проміжному DBFфайлі і можуть використовуватися для експорту даних та побудови графіків.

Функція ЕКСПОРТУ ДАНИХ має забезпечити відбір даних за певними правилами або запитами для надання інформації у вищестоящу банківську установу для консолідації. Наприклад філія надає дані в регіональний банк, а регіональні консолідовані дані по регіону в головний банк, де складається декларація по банку в цілому.

Функція ІМПОРТУ ДАНИХ призначена для забезпечення імпорту документів, наприклад з АБС чи ОДБ, з метою зменшення об'ємів введення інформації користувачем. Дана функція має забезпечити імпорт даних з файлів певної структури і типів за відповідними алгоритмами або SQL запитами. З одного боку це можуть бути файли, що були отримані на рівні філій та надані для консолідації, а з другого боку документи з ОДБ для відбору даних.

Функція РЕЄСТРАЦІЇ ДОБОРІВ ДАНИХ призначена для реєстрації всіх подій в процесі добору і діагностики повторного добору даних з можливістю їхнього видалення. Після кожного добору або імпорту в журналі формується запис, що містить адреси початку і кінця порції відібраних даних і контрольну суму. Якщо контрольні суми і кількості відібраних записів у різних порціях збігаються, видається повідомлення. Форма журналу включає дві таблиці - власне журнал і список записів журналу, що дублюються, для поточного рядка першої таблиці.

Функція ДРУК призначена для забезпечення якісного друку податкової декларації та додатків до неї на основі проведених розрахунків.

ПК "Податковий облік комерційного банку" доцільно реалізувати за технологією "Клієнт-сервер" з вибором професійної СУБД та ство­ренням відповідного SQL-сервера.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+