Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Роль і функції фінансового менеджменту на аграрному підприємстві

10.2. Роль і функції фінансового менеджменту на аграрному підприємстві

На аграрному підприємстві можуть існувати такі функ­ції фінансового менеджменту:

1. Передбачення і довгострокове планування шляхом розробки планових бюджетів, основаних на можливих доходах та вироб-
ничих витратах, оцінки ефективності планових інвестиційних проектів, прогнозування цін на матеріально-технічні засоби, що складаються на ринках промислових товарів.

2. Ведення фінансових операцій, пов’язаних з інвестуванням, — контроль за рухом грошових потоків, обґрунтування потрібного кредиту і перспективних напрямів інвестування.

3. Облік і контроль, що передбачає ведення бухгалтерського обліку й складання звітів, регулювання всіх видів платежів, бухгалтерський та операційний контроль.

4. Інші функції, до яких входять планування і реалізація різноманітних фінансових проектів, а саме: виконання фінансових операцій, пов’язаних зі сплатою податків, здійснення перерахувань до пенсійного, страхового і медичного централізованих фондів, реалізація програм з підвищення кваліфікації кадрів тощо.

Процес фінансового менеджменту можна розглядати як послідовність трьох кроків: планування, здійснення плану і контролю за ходом виконання плану. Перш ніж прийняти рішення, менеджер повинен мати всю необхідну для цього інформацію, яку забезпечує йому бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік є основою і для складання фінансових звітів та фінансового планування. Такі фінансові звіти, як звіт про прибутки й збитки, про рух наявних грошових засобів, забезпечують зв’язок між системою бухгалтерського обліку, аналізом господарської діяльності та фінансовим аналізом. За їх допомогою менеджер може оцінювати свій фінансовий стан та ефективність господарювання, планувати фінансові показники. Ці звіти також необхідні для банків, коли підприємство звертається до них за кредитами. На основі звітів банки доходять висновків про платоспроможність, рівень прибутковості та ліквідності господарства.

Господарство вважається платоспроможним, якщо продаж усіх його активів (землі, будівель, техніки, худоби тощо) забезпечує покриття всіх боргів. Прибутковість — це співвідношення між отриманим прибутком і собівартістю реалізованої продукції, а ліквідність — здатність господарства забезпечити достатню кіль-
кість необхідних коштів для виконання своїх фінансових зобо­в’язань. Власний капітал господарства визначається як різниця між загальною сумою активів і пасивів. Таким чином, власний капітал — це сума, яку отримав би власник підприємства при продажу господарства за поточними ринковими цінами, за мінусом усіх своїх зобов’язань (боргів, податків і т. ін.). Загальна сума активів у балансовому звіті завжди має дорівнювати сумі пасивів і власного капіталу.

Звіт про прибутки та збитки показує результати господарської діяльності підприємства за певний період часу, як правило, за рік. При цьому порівнюються грошові надходження й виробничі витрати. У звіті визначається чистий дохід, а також здійснюється коригування грошових надходжень і виробничих витрат з метою приведення їх у відповідність до певного періоду часу, за який розраховується чистий дохід.

У звіті про рух грошових засобів показують інформацію про джерела надходжень цих засобів та їх використання протягом звітного періоду. Основна мета цього звіту — подати інформацію про стан ліквідності господарства. Незважаючи на те що у звіті про прибутки й збитки може бути зазначена досить велика сума прибут­ку, це ще не означає, що господарство перебуває у належному фінансовому стані. Саме звіт про рух наявних грошових засобів показує, чи має господарство достатньо коштів для здійснення вироб­ничого процесу, виплати боргів та податків. Особливо він цікавить банки, що фінансують дане сільськогосподарське підприємство.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+