Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3. Завершення формування та

10.3. Завершення формування та

декомпонування стратегії підприємства

Розробка операційних стратегій

Завершальним етапом розробки стратегії підприємства, після формування корпоративної, конкурентної та функціо­нальних стратегій, є розробка операційних стратегій. Опе­раційну стратегію формує кожен первинний підрозділ підпри­ємства: цех, бригада, ферма, дільниця тощо.

Операційна стратегія - це стратегія первинного підрозділу підприємства (цеху, бригади, ферми, дільни­ці), сформована з частин корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій підприємства, що стосуються даного підрозділу.

Наприклад, цех №2 заводу згідно корпоративної стратегії має освоїти зовсім новий ринок. Для цього, відповідно до кон­курентної стратегії, модернізувати існуючий товар, досягти певного рівня конкурентних переваг на ринку. Стосовно ж виробничої функціональної стратегії має забезпечити певний приріст продуктивності праці і досягти певних показників виробництва продукції. Щодо стратегії НДДКР доведеться освоювати нову технологію виробництва. А в цілому на стра­тегічну діяльність підрозділу виділено згідно фінансового плану відповідну суму коштів. Ось на основі цих та цілого ряду інших параметрів і розробляється операційна стратегія підрозділу.

Отже, щоденна діяльність підрозділу набирає двох видів:

а)стратегічний вид діяльності (забезпечення загальних стратегічних цілей та завдань підприємства і підрозділу, тобто забезпечення майбутньої прибутковості);

б) операційна діяльність (забезпечення раціонального ви­користання закріплених ресурсів , тобто забезпечення поточ­ної прибутковості).

Оформлення стратегічного плану підприємства

Таким чином, здійснивши значні розрахунки і сформував­ши корпоративну, конкурентні, функціональні і операційні стратегії, потрібно цю грандіозну роботу задокументувати, тобто перетворити на стратегічний план підприємства (див. рис. 1.3).

Стратегічний план підприємства, отже, - це єдиний документ, що включає в себе місію, цілі і всю систему сформованих стратегій підприємства: корпо­ративну, конкурентні, функціональні, операційні та інші, а також програми, проекти і бюджети реалізації плану.

Зміст стратегічного плану довільний і залежить від багатьох чинників: розміру підприємства, сфери його діяльності, середовища тощо.

Примірний  стратегічний  план  підприємства  може включати:

Основні відомості про підприємство.

Основні результати SWOT-аналізу середовища підпри­ємства: можливості, загрози, сильні і слабкі сторони.

Місія і стратегічні цілі підприємства.

Корпоративна базова стратегія підприємства (загальна, портфельна).

Конкурентні стратегії СОБ (ділові, бізнесові, стратегії конкурентоспроможності, конкурентних переваг).  Функціональні стратегії (техніко-економічні стратегіч­ні плани функціональних підрозділів).  Операційні стратегії.

Інші стратегії підприємства: технологічна, соціальна, адміністративна і зведена бюджетно-фінансова страте­гія - стратегічний фінансовий план підприємства.  Основні програми, проекти і бюджети реалізації страте­гічного плану.

Основні показники стратегічного плану як орієнтири для досягнення стратегічних цілей підприємства.

Основні показники стратегічного плану оформляють у вигляді таблиці (див. додаток В). Склад цих показників, як і період планування може бути різним. Показники року плану­вання (прийняття стратегічного плану) приймаються в таблиці в якості базових, а число періодів (n років, кварталів, місяців) залежать від горизонту стратегічного плану підприємства, X1, X2, Xn-періоди.

**

В історичному аспекті технологічна і соціальна стратегії почали розроблятися пізніше, але в даний час їх значення виросло досить помітно.

Адже технологічна стратегія - це симбіоз портфельної і конкурентних стратегій зі стратегією НДДКР. Ні змінити структуру бізнес-портфеля підприємства, ні забезпечити конкурентні переваги продукту чи підприємству неможливо без ефективної стратегії науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Результатом їх взаємодії, тобто результатом реалізації технологічної стратегії мають стати нові технології, які і повинні забезпечити успіх назва­них стратегій і стратегічного плану в цілому.

Соціальна стратегія має забезпечити соціальну інфраструк­туру розвитку стратегії, належні соціальні результати реалізації стратегічного плану підприємства. Тобто, в результаті реалізації стратегії підприємства соціальне становище його працівників пови­нно не тільки не погіршитись, а суттєво покращитись. Крім того, реалізація стратегії підприємства не може погіршувати соціальні параметри його зовнішнього середовища.

Адміністративна стратегія - це стратегія що виходить на всю систему стратегій підприємства, оскільки її завданням є організація втілення їх в життя, тобто реалізація стратегічного плану в цілому. Детальніше про неї - в останньому питанні теми.

Реалізація стратегічного плану і розвиток можливостей, що ви­магає адміністративна стратегія, потребують стратегічного бюдже­ту, який у свою чергу залежить від можливостей фінансування, які представляє фінансовий план підприємства.

**

Декомпонування стратегії

В основі стратегічного планування, в основі стратегічного плану підприємства лежить декомпонування стратегії.

Декомпонування, як поняття, означає розклад складного явища на складові цього явища (див. тему №3, питання 3.2).

Декомпонування стратегій підприємства - це розподіл цілей підприємства і стратегічних функцій по їх досягненню

на складові цих цілей і функцій.

*

Потреба в декомпонуванні стратегії викликається:

а) необхідністю забезпечення взаємозв'язку між складови­ми системи;

б) забезпечення взаємозв'язку між рівнями стратегічного планування.

А все разом потрібне для доведення до виконавців, успіш­ної реалізації стратегії і досягнення стратегічних цілей.

Існує чимало різних підходів до декомпонування стратегії підприємства, залежно від ознак декомпонування:

- За рівнем управління.

- За стадією життєвого циклу підприємства.

- За характером поведінки на ринку.

- За позицією в конкурентному середовищі.

Отож за рівнем управління розрізняють стратегії:

- Корпоративну;

- Конкурентну;

- Функціональні;

- Операційні.

За стадією життєвого циклу підприємства:

- Стратегія зростання;

- Стратегія стабілізації;

- Стратегія скорочення;

Стратегія реструктуризації підприємства.

За характером поведінки на ринку:

- Активна   стратегія   -   характеризується:

а) диверсифікацією  (постійним розширенням діяльності);

б) технологічною орієнтацією (розробка нової продукції, а потім використання можливостей ринку); в) наступальністю (намаганням випередити конкурента у випуску та продажу нової продукції.

- Пасивна   стратегія   -   характеризується:
а) концентрацією діяльності на визначеній сфері; б) ринковою орієнтацією (вивчення потреб споживача передує визначенню
технологічних можливостей для розробки відповідного това­ру); в) обороною (захист своєї частки ринку шляхом оновлен­
ня продукції у відповідь на дії конкурента). Пасивна стратегія може набувати двох форм: а) рецептивна стратегія - викори­стання перевірених управлінських рішень і методів при обме­женні інновацій; б) адаптивна стратегія - утримання серед но­ваторських фірм шляхом застосування новаторських рішень.

За позицією в конкурентному середовищі:

Стратегія лідера на ринку – підприємство займає ведучі позиції на ринку і активно їх відстоює за допо­могою однієї з чотирьох стратегій конкурентної боротьби:
а) лідера в інноваціях - ведучі позиції у створенні нових про­ дуктів і систем їх доведення до клієнтів;

б) стратегія закріп­лення конкурентної сили шляхом підтримки прийнятих цін;
в) стратегія конфронтації - швидкі адекватні дії у відношенні виклику, що кидається шляхом цінових випадів проти атаку­
ючого, просування свого продукту на його ринку, проникнен­ ня в його мережу розподілу тощо;

г) стратегія війни з конку­рентом - потужна критика, вплив на його оточення, перема­нювання співробітників тощо.

Стратегія виклику, що кидається ринково­му оточенню. Її проводить достатньо сильне підприємство, яке ще не займає позиції лідера. Стратегічна мета росту таких фірм - захоплення додаткових частин ринку за рахунок відвоювання їх у інших. Напрями атаки: а) на лідера, б) на слабшо­го і дрібнішого конкурента. Способи атаки на лідера: а) пря­мий відкритий удар по лідеру - сила на силу, удар не по слаб­ких, а по сильних сторонах. Перемагає той, у кого потужніші ресурси або сильніші переваги; б) флангова атака - удар по слабких сторонах лідера. Це або регіон, де лідер не має силь­них позицій, або потреба, яку не покриває продукт лідера; в) атака в усіх напрямках - і по сильних, і по слабких позиціях лідера. Це може зробити лише дуже сильне підприємство
оскільки ця стратегія передбачає просування на всі ринки лідера і на всю його продукцію; г) обхідна атака - підприємство не нападає на лідера безпосередньо, а створює новий ринок, на який виманює лідера і маючи там перевагу, перема­гає його. Поширений приклад - створення продукту, що від­криває нову географію ринків або впровадження цілком нової технології; д) партизанська боротьба, яку проводять невеликі підприємства, яким не під силу інші способи боротьби з ліде­ром. Суть: підприємство вибирає слабкі ринки лідера і атакує досить швидко, щоб отримати перевагу. Мета - застати лідера зненацька, зібрати „здобич» і вийти з атаки без втрат.

Стратегія послідовника - це така стратегія конкурентної поведінки, коли підприємство не намагається атакувати лідера, однак жорстко охороняє свою частку ринку.

Воно намагається утримати своїх клієнтів, хоча не відмовля­ється зайняти частку новоствореного ринку. Така стратегія уникає інтенсивної і дорогої конкурентної боротьби, зосеред­жується на прибутку і тому є досить високоприбутковою.

Стратегія конкуренції підприємства,  що знає своє місце на ринку. Здійснюється шляхом концентрації на пошуку і захопленні тих місць на ринку, що не викликають інтересу чи тимчасово не зайняті більш сильними конкурен­тами. Щоб успішно вести бізнес у таких нішах підприємство повинно мати дуже строгу спеціалізацію, розвиватись у межах допустимих темпів, мати сильного керівника.

**

Здійснюючи документування розроблених на підприєм­стві стратегій (розробку стратегічного плану, а також програм, проектів і бюджетів їх реалізації), ще раз проводять декомпо-нування стратегії підприємства, особливо за рівнями управ­ління, з метою остаточно переконатись, що складові стратегії підприємства дорівнюють її параметрам, що сума цілей і фун­кцій по їх забезпеченню всіх рівнів управління відповідають загальним стратегічним цілям підприємства його корпоратив­ній стратегії. Таким чином:

Декомпонування стратегій підприємства оз­начає розподіл його цілей і стратегічних функцій по їх досягненню на складові цих цілей і функцій. Себто корпоративні місія і цілі та корпоративні функції по їх досягненню повинні бути розподілені по кожному рівню управління, доведені до кожного оперативного виконавця, кожного працівника.

Тобто корпоративні місія, цілі і стратегія транс­формуються у місію, цілі і стратегії СОБ, потім у функціональні підрозділи всередині СОБ, затим у підрозділи і функціональні служби нижчого поряд­ку і нарешті - до кожного робочого місця. Місії, цілі та стратегії названих рівнів повинні бути взає­мопов'язані і взаємообумовлені.

Декомпозиція стратегії підприємства повинна тривати до­ти, доки стратегічні завдання на останньому рівні декомпози-ції не стануть відповідати , як уже зазначалося, двом ознакам:

Виконання кожного із стратегічних завдань можна до­ручити окремому стратегічному підрозділу. •S Міру виконання кожного стратегічного завдання можна визначити за допомогою певного показника.

Цього, зокрема, досягають і шляхом розробки програм та проектів реалізації стратегічного плану. Виникає проблема управління проектами, реалізації стратегічного плану під­приємства в цілому.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+