Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.5. Визначення фонду заробітної плати на підприємстві

Фонд заробітної плати працівників включає пряму (тарифну) заробітну плату і всі доплати до неї. Пряма за­робітна плата складається з суми відрядних розцінок, які виплачуються працівникам-відрядникам, і заробітної плати працівників-погодинників, обчисленої за тарифни­ми ставками. При плануванні визначають фонд годинної заробітної плати, фонд денної заробітної плати, фонд річної (квартальної, місячної) заробітної плати.

Розмір фонду годинної заробітної плати визначається таким чином. Спочатку розраховують фонд заробітної плати працівників-відрядників (ФЗПвід) за формулою:

де Розці — штучна відрядна розцінка на одиницю обсягу виробничої програми;

ОПі — обсяг продукції і-го виду.

Цей фонд можна обчислити по трудомісткості про­дукції:

де Нti — норматив трудозатрат на одиницю і-ої продукції;

Vqi — обсяг виробництва і-го виду продукції;

Tci — тарифна ставка і-го виду робіт.

Плановий фонд робочого часу працівників-погодинників (ФЗЛпог) визначають за формулою:

ФЗПпог=Тспогі×Чпі×Фплі

де Тспогі  — годинна тарифна ставка працівника-погодинника і-го розряду;

Чпі — чисельність працівників-погодинників і-го роз­ряду;

Фплі — плановий фонд робочого часу і-го розряду.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців (ФЗПксс) визначається згідно з посадовими окла­дами шляхом множення місячного окладу кожної групи працівників на кількість місяців за рік і на кількість пра­цівників у групі:

ФЗПксс = 12×Чі× Окі,

де Чі — чисельність керівників, спеціалістів і службовців, які мають однаковий посадовий оклад, чол;

Окі — місячний оклад, грн.

До фонду оплати праці включають також стимулюючі виплати — премії. Їх розмір за відрядно-преміальною і погодинно-преміальною системами оплати праці (Зпр) визначається відповідно до діючих преміальних систем на підприємстві. Для цього використовують формули:

де Ппр — процент премії до відрядної заробітної плати або тарифної ставки.

Відсоток премії за виконання і перевиконання науково обґрунтованих норм встановлюється в залежності;

Зпр=ФЗПвід×Ппер×Ппр×Унон×У

де Ппер — процент перевиконання норм;

Ппр — процент премії за кожний процент перевико­нання норм;

Унон — питома вага науково обґрунтованих норм по трудомісткості;

У — питома вага працівників, які будуть премійовані за виконання і перевиконання науково обґрунтованих норм у загальній чисельності працівників-відрядників.

Складовою частиною фонду оплати праці є компенса­ційні виплати, які пов'язані з режимом праці і умовами праці, це такі виплати:

а) надбавки до заробітної плати за безперервний стаж роботи (ФЗПнс), обчислюються за формулою:

де Чі — чисельність працівників відповідного стажу ро­боти, осіб;

Тпзі — пряма (тарифна) заробітна плата відповідного працівника, грн;

Кі — величина надбавки за стаж роботи, %.

б)    доплати за  умови праці (Фдуп):

де Чі — чисельність працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах, а також в особливо тяжких і шкідли­вих умовах, осіб;  Тпзі — пряма (тарифна) заробітна плата відповідного працівника, грн;Кі — величина надбавки за відхилення від нормальних умов праці, %.

в)    доплати за роботу в нічний час:

де Чі — чисельність працівників, які працюють відповід­но в нічній зміні, осіб;

Тсті — тарифна ставка працівників /-Ї групи, грн;

Тнві — фонд нічного часу, год;

Кнві —  процент доплат до тарифної ставки за кожну годину нічної зміни, %.

г) оплата за роботу у вихідні і святкові (неробочі) дні (Фовд):

Фовд=Чі×Тсті×Тзм×Ді×Квн

де Чі —чисельність працівників, які працюватимуть у свят­кові дні, осіб;

Тсті — тарифна ставка працівників і-ої групи працівників, грн.;

Тзм—тривалість зміни, год.;

Ді — кількість святкових днів за рік для відповідної групи працівників, дн;

Квн — коефіцієнт доплат.

До складу фонду оплати праці включаються також гро­шові суми за невідпрацьований час відповідно до чинно­го законодавства:

а) оплата щорічних і додаткових відпусток (Фчв):

Фчв=СЗПпл×Отпл

де СЗПпл — середня заробітна плата працівників, грн.;

Отпл — середня планова тривалість відпустки, дн,;

б) доплати матерям  за час перерв у роботі на годуван­ня і догляд грудний дітей і доплати підліткам за скороче­ний робочий день:

Доплати матерям (Допм) визначається за формулою:

Допм=П×ФЗПгод

Де П— процент перерв одного працівника до реального фонду робочого часу одного працівника;

ФЗПгод — фонд годинної заробітної плати.

Величина доплат підліткам (Доппід):

Доппід=Тсгод×Фп

де Тсгод  — середня тарифна ставка підлітків, грн.;

Фп — кількість пільгових годин у плановому періоді, год.

в) доплати незвільненим бригадирам за керівництво бригадою (Збр):

Збр=Тбр×Чбр×Дбр

де Тбр — заробітна плата бригадира по тарифу, в плано­вому періоді;

Чбр — кількість бригадирів;

Дбр — розмір доплати бригадиру за керівництво бри­гадою у відсотках до тарифної ставки.

Середня заробітна плата визначається на основі розра­хованої чисельності певних категорій працівників у фонді їх оплати. Для керівників, спеціалістів і службовців виз­начається середньорічна заробітна плата, а для працівни­ків — середньорічна, середньоденна і середньогодинна: .

де ФЗПр — фовд заробітної, плати, грн..;

Фпл — розрахункова кількість люд.-год, люд.-днів ро­боти;

Чсп — середньоспискове число працівників у розра­хунковому періоді.

В умовах стабільного виробництва плановий фонд за­робітної плати може обчислюватися виходячи із прямої заробітної плати, розрахованої за розцінками і посадови­ми окладами, скоректованої на очікуваний відсоток інфляції і на «коефіцієнт додаткової заробітної плати». Останній показує у скільки разів повний річний фонд оплати праці перевищує фонд прямої заробітної плати, він може бути розрахований за звітом.

У випадках, коди змінюються обсяги виробництва і продуктивність праці на підприємстві, плановий фонд оплати праці може розраховуватися, виходячи зі звітного фонду, скоректованого на показники зміни чисельності і середньої заробітної плати або зміни обсягів вироб­ництва, продуктивності праці і середньої заробітної пла­ти, за однією з формул:

                                       

де Фпл — плановий фонд заробітної плати, грн.;

Фбаз — фонд заробітної плати за звітний період, грн.;

Ічисл — індекс зміни чисельності працівників;

Іср.зп —_індекс зміни середньої заробітної плати (в умовах інфляції — з урахуванням очікуваного інфля­ційного індексу);

Іов — індекс обсягу виробництва;

Іпт — індекс продуктивності праці за планом.

Одним із найбільш поширених укрупнених методів планування фонду заробітної плати є нормативний ме­тод, який дозволяє за базовими показниками, а на нових підприємствах розрахунковим шляхом визначити норма­тив заробітної плати на одиницю або на 1 тис. грн. про­дукції. При розрахунку за базовими вихідними даними фактичні витрати заробітної плати коректуються на пла­нове відношення індекса зростання середньої заробітної плати до індекса продуктивності праці:

В умовах інфляції норматив заробітної плати більш доцільно виражати не у грошовому виразі, а у відсотках до вартості товарної продукції. Розраховують такий нор­матив таким чином: питому вагу заробітної плати у то­варній продукції базового року множать на відношення індекса зростання заробітної плати до індекса продуктив­ності праці, тобто за вище наведеною формулою з тією різницею, що Нбаз виражається у відсотках.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+