Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.9. Показники ділової активності підприємства

10.9. Показники ділової активності підприємства

 

В умовах обмеженості ресурсів підприємцю постійно доводиться обирати оптимальні співвідношення між набором економічних ресурсів та обсягами виробництва. Передумовою такого вибору повинно бути проведення аналізу ділової активності (основні показники оцінки ділової активності наведені в табл. 10.17).

Таблиця 10.17

Показники оцінки ділової активності підприємства

№ з/п

Назва показника

Порядок (формула) розрахунку

Рекомен-доване значення

Призначення (опис)

1

2

3

4

5

І

Сума продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф. 2 (ряд. 035)

Показує доходи від продажу, це вартість відвантаженої продукції (товарів, робіт, послуг) в цінах продажу, включаючи вартість бартеру

2

Прибуток від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф. 2 (ряд. 050)

 

Визначає суму коштів від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зменшену на суму ПДВ, акцизного збору, ввізного мита, митного збору та інших обов’язкових зборів та платежів, а також на суму собівартості проданої продукції (робіт, послуг)

3

Частка прибутку від реалізації в загальній сумі прибутку

Ф. 2 (ряд.050 / ряд. 170)

Показує питому вагу прибутку від основної діяльності підприємства; значення цього показника менше 0,7 може вказувати на те, що в зв’язку з низькою ефективністю основної діяльності підприємство змушене займатися непрофільними видами діяльності

Продовження табл. 10.17

1

2

3

4

5

4

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Ф. 2 (ряд. 220 – ф. 4 (ряд. 140)/ ф.1 (ряд. 380, гр.3 + ряд. 380, гр.4) х 0,5

Розраховується як відношення чистого прибутку (прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків і платежів) за мінусом суми дивідендів, виплачених акціонерам, до середньорічної вартості власного капіталу підприємства; тобто показує, яку суму прибутку реінвестує підприємство на 1 грн. власного капіталу

Ефективність використання основних засобів

5

Фондовіддача

показник 1 / середньорічна вартість основних засобів

Збільшення (середньо-галузеве)

Показує суму продажу, що отримує підприємство з 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби

6

Фондомісткість

Середньорічна вартість основних засобів/ показник 1

Зменшення

(середньо-галузеве)

Показник обернений до показника фондовіддача, показує суму коштів, яку використало підприємство на формування основних засобів, щоб отримати 1 грн. продажу

Ефективність використання оборотних засобів

7

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

показник 1 / ф. 1 ((ряд. 260, гр. 3 + + ряд 260, гр. 4) /2)

Збільшення

Визначає кількість оборотів, яку здійснюють оборотні засоби протягом звітного періоду, розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості оборотних засобів

8

Тривалість обороту оборотних засобів

кількість календарних днів періоду / показник 7

Зменшення

Характеризується кількістю днів, протягом яких оборотні засоби проходять усі стадії одного кругообігу; розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнту оборотності оборотних засобів

9

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

показник 1 / ф. 1 ((Σ ряд. 100 – 140, гр. 3 + Σ ряд. 100 – 140, гр. 4) /2)

Збільшення

Показує кількість оборотів, яку здійснюють виробничі запаси протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості виробничих запасів

10

Тривалість обороту виробничих запасів

кількість календарних днів періоду / показник 9

Зменшення

Характеризується кількістю днів, протягом яких виробничі запаси проходять усі стадії одного кругообігу; розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнта оборотності виробничих запасів

11

Коефіцієнт оборотності засобів в розрахунках

показник 1 /ф.1 ((Σ ряд. 150, ряд. 160, ряд. 170 – 210, гр. 3 + Σ ряд. 150, ряд. 160, ряд. 170 – 210, гр. 4)/ 2)

Збільшення

Визначає кількість обороту засобів в розрахунках протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості засобів в розрахунках

Продовження табл.10.17

1

2

3

4

5

12

Тривалість обороту засобів в розрахунках

кількість календарних днів періоду / показник 11

Зменшення

Характеризується кількістю днів, протягом яких засоби в розрахунках проходять усі стадії одного кругообігу; розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнта оборотності засобів в розрахунках

13

Тривалість погашення дебіторської заборгованості

Ф. 1 (ряд. 150 + ряд. 160 + ряд. 200 +

+ ряд. 210)/ (показник 1 / кількість календарних днів періоду)

Зменшення

Розраховується як відношення заборгованості до суми продажу за звітний період, поділеної на кількість календарних днів у періоді, вказує строк за який дебіторська заборгованість покупців перетворюється на грошові кошти

14

Тривалість операційного циклу

показник 10 + + показник 12

Зменшення/

 

Розраховується як сума тривалості обороту засобів в розрахунках та тривалості обороту виробничих запасів; характеризує період перетворення виробничих запасів на грошові кошти

Ефективність використання капіталу в цілому

15

Коефіцієнт оборотності майна

показник 1 / ф. 1((ряд. 280, гр. 3 + ряд. 280, гр.4)/2)

Збільшення

Показує кількість оборотів, що здійснює майно протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості майна

16

Тривалість обороту майна

кількість календарних днів періоду/ 15

Зменшення

Характеризується кількістю днів, протягом яких майно проходить усі стадії одного кругообігу; розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнта оборотності майна

17

Коефіцієнт завантаже-ності майна

ф. 1((ряд 280, гр. 3 + ряд. 280, гр. 4) / 2) / показник 1

Зменшення

Розраховується як відношення середньорічної вартості майна та суми продаж або фактичного обсягу виробництва

 

Крім того, як відомо, капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти підприємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії призводить до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.

Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.

Таким чином, здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинно намагатися не лише прискорити рух капіталу, але отримувати максимальну його віддачу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+