Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 6. Основні європейські інформаційні сервери EUROPA сервер

EUROPA сервер — портал Європейського Союзу. Містить інформацію про події, що відбуваються в об'єднаній Європі і питання, що стосуються Європейської інтеграції. Користу­вачі порталу можуть отримати консультації за законодавст­вом, яке існує або обговорюється зараз.

 

8 Інформаційний сервер — це сервер, головною метою якого є представлен­ня тієї або іншої інформації користувачам Інтернету.

Сервер EUROPA почав розроблятися в лютому 1995 року для зустрічі міністрів великої сімки (G7), потім він швидко розширяється (містить більш ніж один мільйон документів) і. перетворюється на інформаційний ресурс для кожного члена Євросоюзу.

Організація серверу EUROPA

Інформація на сервері міститься в шести головних розділах. Це — «Новини», «Діяльність», «Установи», «По­гляд на Європейський Союз», «Офіційні Документи» і «Дже­рела інформації».

Розділ «Новини» містить інформацію, призначену переважно для журналістів і інших персон, професійно залу­чених в процес інформаційної індустрії. Увесь розділ ділить­ся на дві секції: прес-релізи, які поновляються регулярно, і регламент очікуваних подій.

В розділі «Діяльність» збирається разом інформація від всіх Установ Євросоюзу і різних агентств, щоб забезпечити функціонування міні порталів в ЗО областях політики ЄС. Окремо виділені сайти Європейського Парламенту, Ради Європи і Європейської Комісії.

Розділ «Установи» містить загальну інформацію про кожну з установ і описує процедуру ухвалення рішення.

В розділі «Погляд на Європейський Союз» дані чіткі відповіді на ключові питання, що стосуються завдань Євросою­зу, Європейських прав громадян, історії Європейського Союзу.

Розділ «Офіційні Документи» забезпечує доступ до інфор­мації (прийнятим висновкам) Ради Європи, до Загального Звіту про діяльність Євросоюзу і до Бюлетеню Євросоюзу. Інші документи, як, наприклад, Офіційний Журнал, Догово­ри і документи за чинним законодавством і законодавством, що знаходиться на стадії розробки, можуть бути отримані згідно Європейського законодавства.

Розділ «Джерела інформації» містить доступ до різних баз даних, інформаційних послуг і офіційних публікацій про діяльність Євросоюзу.

Портал EUROPA включає такі секції, де можна одержати відповідну інформацію:

Інформаційне суспільство http://europa.eu.int/informa-

tion_society/index_en.htm

Освіта http://europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm

Дослідження і технології

http://europa.eu.int/pol/rd/index_en.htm

Правосуддя, юстиція

http://europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm та інше.

CORDIS сервер

CORDIS сервер (www.cordis.lu) (Community Research & Development Information Service) — інформаційний сер­вер, що стосується досліджень і розробок в межах Євро­пейського Союзу.

Інформаційний сервіс з науково-дослідної діяльності Євросоюзу — CORDIS містить більше десяти баз даних. Зупи­нимося на головних з них.

Council Presidency Service (інформація, що надається державою, яка головує в ЄС)

Сервіс існує для висвітлення досліджень та інновацій
країни, що головує в Європейському співтоваристві. Сайт
містить інформацію щодо науково-дослідних робіт, які ви­
конувались у таких державах-членах ЄС, як: Нідерланди
(1 січня-30 червня 1997), Люксембург (1 липня-31 грудня
1997), Великобританія (1 січня-30 червня 1998), Австрія
(1 липня-31 грудня 1998), Німеччина (1 січня-30 червня
1999), Фінляндія (1 липня-31 грудня 1999), Португалія
(1 січня-30 червня 2000), Франція (1 липня-31 грудня
2000), Швеція (1 січня-30 червня 2001), Бельгія (1 лип­
ня-31 грудня 2001), Іспанія (1 січня-30 червня 2002),
Данія (1 липня-31 грудня 2002), Греція (1 січня-30 червня
2003), Італія (1 липня-31 грудня 2003), Ірландія (з 1 січня
по ЗО червня 2004).


National Research&Development and Innovation Information Service (Національна інформаційна служба з досліджень, розвитку та інновацій)

Містить новини в галузі науки та інновацій з країни, що очолює ЄС, держав-членів, кандидатів та асоційова­них країн.

National and EU projects — ERGO (Національні проекти та проекти Євросоюзу)

E'RGO — це каталог науково-дослідницьких робіт, що ви­конуються або виконувались у ЄС. Каталог містить коротку інформацію щодо 91093 проектів з 21 інформаційного джере­ла. Для його використання потрібно ввести ключові слова у спеціальне вікно та натиснути клавішу ENTER.

ERGO створено з ініціативи робочої групи Європейської Комісії національними інформаційними центрами з науко­во-дослідних робіт з метою поширення інформації щодо про­ектів, які розроблялися у ЄС та у країнах-кандидатах. База даних містить каталог назв проектів (англійською мовою), анотацію, ключові слова та всі вихідні дані, необхідні для встановлення контактів з виконавцями робіт.

The Common European Research Information Format — CERIF (Загальний європейський дослідницький інформаційний стандарт)

CERIF 2000 — це набір документів для кожного, хто ство­рює або працює з базами даних досліджень та розробок. Ме­тою CERIF 2000 є:

1. Створення належного стандарту, який може безпосе­редньо використовувати національне відомство чи науково-дослідна установа. При цьому може бути обраний будь-який стандарт, який конвертується комп'ютерною програмою у CERIF. Загальний стандарт включає перелік важливих базо­вих даних та вибіркові елементи, що можуть використовува­тися для опису попередніх даних, відповідно до їхньої значи­мості для проекту. Це дозволяє включати нестандартні еле­менти, корисні в межах системи, навіть якщо вони не вико­ристовуються іншими відомствами чи установами.

2. Широке розповсюдження та доступність дослідницької інформації та її використання. Поширення інформації сприяє обміну знанням та підвищенню кваліфікації, збли­жує наукові колективи.

Сфера застосування CERIF 2000:

>   для допомоги розробникам нових інформаційних сис­
тем  шляхом  поширення  відповідних складових  повної
інформаційної бази;

>   для підтримки розвитку та доповнення наявних інфор­
маційних систем (CRIS — Current Research Information
Systems) іншими видами дослідницької інформації;

>   для керівництва структуруванням та індексацією
інформації в наявних інформаційних системах з метою забез­
печення можливості обміну схожою інформацією поміж
різними системами.

Regional Research and Innovation Service (Інформація про дослідження та інновації у регіонах Європейського співтовариства)

Сервіс почав роботу в лютому 1998 р. з висвітлення досліджень та інновацій, що здійснюються в окремих регіонах. Його мета полягає в створенні динамічного інфор­маційного простору для дослідницьких, інноваційних робіт, сервісів та інфраструктури в регіонах та країнах ЄС.

Інформацію на сайті структуровако за трьома основними розділами:

Регіональний — забезпечує доступ до даних з досліджень та інновацій у регіонах з можливістю поширення місцевих та регіональних досліджень та інновацій у ширшому євро­пейському контексті.

Ресурсний — відкритий для регіонів з спеціальною інфор­мацією щодо досліджень та інновацій у ЄС з наданням додат­кових джерел інформації та доступу до мереж зв'язку з вико­навцями робіт місцевого та регіонального рівнів.

Інформація для учасників — забезпечує детальне керівництво щодо участі у роботі сервісу.Infopoint on international cooperation activities INCO (Інформаційних пункт INCO)

Інформаційних пункт INCO спрямований на поширення загальної інформації щодо міжнародної кооперації в рамках Шостої рамкової програми. У розділі міститься «Робоча про­грама», «Умови конкурсів», «Участь, відповідно до країни», «Корисні зв'язки» (кооперація з третіми країнами, центри передового досвіду, інформація про навчання дослідників, координація), «Допоміжний матеріал» (слайди з міжнарод­ної кооперації).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+