Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.10. Структура Веб-сайту Верховної Ради України у мережі Інтернет

Нові можливості та інструменти отримання, використан­ня й обробки інформації стають сьогодні ключовим елемен­том наукового управління. Тому і з'являється потреба у роз­ширенні інформаційної бази та оперативного інформування стосовно парламентської діяльності. Крім того, використан­ня Інтернету, зокрема швидка поінформованість, сприяють ефективному законотворенню і сталому суспільному розвит­ку. Підтвердженням тому є інформація, котра міститься на Веб-сайті Верховної Ради України у мережі Інтернет.

На головній сторінці Веб-сайта знаходимо поділ інфор­мації, згідно напрямків, що могли б стати у пригоді, — це за­конодавчі акти, новини та інформаційна база. Кожне поси­лання пропонує певну ієрархію. Коли потрапляємо до інфор­маційного серверу Верховної Ради України, можемо дізнати­ся про останні події (у розділі «новини») і про хід пленарних засідань (аналогічно), як за останні два скликання так і архів новин. Одразу ж можна знайти інформацію щодо сесій оста-нього скликання та архів про попереднє скликання. Кожна новина датована.

Наприклад: Новини за Іжовтян 2002 року. Повідо­мляється про діяльність однієї з робочих груп та про хід засідання. Передовсім, аналізують винесене на розгляд пи­тання, шляхи його вирішення, можливості підписання. Наприкінці висвітленого розповідається про те, що є не­обхідним для впровадження ухваленого у дійсність, щоб це було дієвим. А потім пропозиція щодо найперших кроків у досягненні мети. Це поінформованість, проведення круг­лих столів і конференцій щодо проблематики. Також є повідомлення про те, де можна на сайті Верховної Ради знайти новини про подальшу роботу та заходи щодо втілення у життя прийнятого рішення.

Конституцію України, назви і тексти законопроектів для обговорення, повідомлення прес-служби Верховної Ради Ук­раїни, базу даних законів і підзаконних актів України, міжнародні парламентські інститути, сайти парламентів за­рубіжних країн, інформаційно-бібліографічні послуги бібліотеки Верховної Ради України — все це можна знайти на Веб-сайті Верховної Ради України у мережі Інтернет.

Отже, веб-сайт Верховної Ради України включає інфор­мацію про:

1. Конституцію України.                                                       

2.   Законодавство України.

3.   Законопроекти.

4. Пленарні засідання.                                                           

5.   Депутатський корпус.

6. Інформаційний сервер Верховної Ради.                           

7.       Бібліотеку Верховної Ради.

8.   Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

9.   Міжнародні парламентські інститути.
10. Сайти парламентів зарубіжних країн.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+