Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3. Розвиток інформаційних систем і технологій в діяльності кредитних спілок

Розвиток небанківських ринків кредитування, в нашій країні, є справою новою, що активно останнім часом розвивається. З прийняттям Закону України "Про кредитні спілки" та переведенням Кредитних Спілок до статусу небанківських фінансових установ розпочався новий етап розвитку кредитного руху на Україні. Кількість Кредитних Спілок в Україні зменшилась більше ніж у два рази". Не пройшли перереєстрацію ті кредитні спілки, що ігнорували всі правила роботи на даному ринку. Що приємно, залишились спілки, які показали себе як надійні партнери та порядні по відношенню до всіх своїх членів. Активи таких спілок збільшились та мають тенденцію до постійного зростання. Держ-фінпослуг прогнозує значне зростання активів у наступні роки.

Керівнику будь-якої кредитної спілки вже зараз доводиться тримати під контролем величезну кількість різноманітної інформації. Грамотно оброблена і систематизована, вчасно подана, вона є гарантом ефектив­ного управління спілкою. Приймаючи це до уваги при виборі та впровадженні інформаційної системи, потрібно оцінювати ще і потенціал системи, її технологічність, і як наслідок - моральну довговічність. Якщо система автоматизації має внутрішню, сувору, логічну структуру, реалізовану за допомогою новітніх високопродуктивних і надійних інформаційних технологій, то вона може функціонувати достатньо довго. Отже, правильно спроектована інформаційна система забезпечить стабільне функціонування кредитної спілки зараз, та інтенсивний розвиток в майбутньому.

Як відомо є наступні варіанти щодо проектування та розробки інформаційної системи:

оз* проектування та розробка АІС власними силами. Варіант можливий у випадку великої страхової компанії, що може дозволити собі централізовано тримати штат власних програмістів з метою створення серйозних систем, які можуть знайти своє місце на ринку програмного забезпечення для кредитних спілок.

cs- доопрацювання існуючого програмного комплексу для своїх власних вимог. Частіше всього для доопрацювання використовують стандартну конфігурацію програми 1С-бухгалтерія. Успіх досягається тільки при професійній постановці задачі та професійній команді розробників. Перевагою цього варіанту є можливість врахувати всі нюанси діяльності своєї спілки.

es" купівля існуючого спеціалізованого продукту для кредитних спілок. Як правило розробкою та тиражуванням версій програмного забезпечення займаються професіонали, тому функціональність і надійність таких систем значно вища, а вартість продукту нижча за рахунок його тиражування. Можна не погодитись з цією тезою, але якщо порівнювати витрати на розробку власного продукту з тією ж функціо­нальністю, яка є в існуючих спеціалізованих інформаційних системах, всі сумніви одразу зникають. Недоліками цього варіанту є "зайва" функціональність за яку доводиться платити гроші, як правило, немож­ливість впливати на розвиток програмного забезпечення, залежність від розробника тощо.

Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та інших чинних нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення даної діяльності.

Визначимо деякі терміни щодо інформаційних технологій в діяльності кредитних спілок, що вживаються в такому значенні:

^ комплексна інформаційна система фінансових послуг (КІСФП) - система, що здійснює зберігання, передачу та обробку даних, що стосуються надання фінансових послуг, до складу якої входять адміністративні заходи або організаційне забезпечення, технічне та програмне забезпечення для надання кредитними спілками фінансових послуг;

*Ь адміністративні заходи - комплекс організаційних заходів, спрямованих на забезпечення стабільного функціонування комплексної системи;

'Ь технічне забезпечення - комп 'ютери, сервери та інше обладнання, що використовуються для надання кредитною спілкою фінансових послуг;

% програмне забезпечення - об'єднує програмне забезпечення для надання фінансових послуг, а також: системне або допоміжне програмне забезпечення.

Надання фінансових послуг кредитними спілками здійснюється виключно з використанням комплексної інформаційної системи, яка має задовольняти наступним вимогам:

■=> для надання фінансових послуг кредитні спілки повинні використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення;

■=> функціонально комплексна інформаційна система повинна забезпечувати можливість здійснення обліку інформації, що стосується надання фінансових послуг, здійснення фінансового моніторингу та бухгалтерського обліку відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про захист інформації в автоматизованих системах" та нормативно-правових актів Держфінпослуг, що стосуються діяльності кредитних спілок";

■=> забезпечувати розмежування доступу як до локальних, так і до мережевих ресурсів;

°=> забезпечувати антивірусний захист;

^забезпечувати збереження інформації та містити засоби відновлення роботи системи у випадках аварій та перебоїв у системах енергопостачання, при аваріях та відмові у роботі сервера або іншої комп'ютерної техніки; при появі комп'ютерних вірусів в обчислювальній мережі;

<=> автоматичне резервування даних з метою запобігання втрати інформації та забезпечення можливості її відновлення. Резервування даних має здійснюватись періодично, через визначений проміжок часу при необхідності на зовнішні змінні носії. Резервування даних має також забезпечувати повний процес відновлення системи після непередбачуваної чи некоректної зупинки;

■=> наявність автоматизованих засобів для перевірки цілісності інформації, що зберігається;

■=> здатність системи працювати в мережевому режимі;

■=> у випадку використання електронного підпису розробник програмного забезпечення повинен мати ліцензії Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (далі - ДСТСЗі СБУ) на діяльність у галузях технічного захисту інформації та криптографічного захисту інформації та сертифікати ДСТСЗі СБУ на засоби криптографічного захисту інформації, що постачаються;

■=> електронні дані, що відносяться до процесу надання кредитною спілкою фінансових послуг, повинні зберігатись протягом терміну, встановленого чинним законодавством.

Функціонально комплексна інформаційна система кредитної спілки, для надання фінансових послуг, повинна забезпечувати:

>  конфіденційність інформації, що зберігається;

>  розмежування та обмеження доступу користувачів до об'єктів та функцій
інформаційної системи;

>  зберігання аудит-інформації про автора та час створення, модифікації та
видалення будь-якої інформації у системі;

>  цілісність, актуальність та несуперечність інформації, що обробляється та
зберігається;

>  можливість архівування даних, які вже втратили актуальність, для їх
подальшого зберігання протягом нормативного терміну. При цьому повинна
забезпечуватись коректність, несуперечність та неперервність даних у архівах та
актуальній базі;

>  можливість запуску програмного забезпечення для надання фінансових
послуг з будь-якої початковоїдати, що визначена користувачем, із забезпеченням
відображення аналітичного і синтетичного обліку;

^ можливість визначення доходів та витрат кредитної спілки за будь-яким із методів фінансового менеджменту;

>  використання методів нарахування процентів на пайові внески членів
кредитноїспілки;

>  можливість нарахування процентів, як по окремому договору кредитному
або депозитному, так і по всіх договорах, на визначену користувачем дату;

>   підтримку різної періодичності сплати процентів, що задається та
встановлюється користувачем;

> контроль виконання графіка погашення платежів та відсотків за кредитним
договором;

> можливість нарахування штрафних санкцій по достроковому розірванню
кредитних та депозитних угод, а також по прострочених кредитах;

> можливість відрахування податків з доходів членів кредитної спілки;

> наявність інформаційно-довідникової підсистеми;

>можливість автоматичного формування фінансових звітів та звітних даних, що передбачені нормативно-правовими актами Держфінпослуг;

>  облік усіх типів членських внесків, що передбачені законодавством та
внутрішніми положеннями кредитної спілки;

>  облік фізичних осіб, з якими кредитна спілка проводить розрахунки та інші
майнові відносини;

>облік юридичних осіб, з якими спілка проводить розрахунки та інші майнові відносини.

Архітектура функціональної частини комплексної інформаційної системи кредитної спілки показана на рис. 11.6.

Підсистема "Ведення та облік депозитних і кредитних договорів" - призначена для введення інформації за досягнутими кредитними та депозитними угодами, з обов'язковим збереженням наступної інформації:

Рисі 1.6. Архітектура функціональної частини комплексної інформаційної системи кредитної спілки.


•  номер і дата договору;

•  суб'єкт, з яким укладено договір;

•  цільове призначення кредиту для кредитних угод;

•  сума договору;

•  процент по договору;

•  дата закінчення договору;

•  забезпечення для кредитних угод;

•  умови та порядок розрахунків по договору;

•  графік платежів;

•  інформація про пролонгацію договору (за наявності);

•  номер та дата рішення Кредитного комітету про видачу кредиту
(для кредитних договорів).

Підсистема "Облік фізичних осіб" - призначена для введення та обліку інформації про фізичних осіб з якими кредитна спілка вступає в певні відносини, надаючи фінансові послуги, з обов'язковим збереженням наступної інформації:

•  прізвище, ім'я, по-батькові;
•кодЄДРПОУ;

•  дата народження;

•  стать;

•  паспортні дані;.

•  адреса реєстрації;

 

•  дата та номер рішення Спостережної Ради, яким фізичну особу прийнято до членів кредитної спілки;

•  членство у громадській організації або профспілці, якщо кредитна спілка створена на їх базі;

•  інформація про суми обов'язкових та додаткових внесків і дати їх внесення;

•  інформація про кредитні та депозитні договори, що містить номер, дату укладення та суму договору;

•  інші додаткові відомості, визначені внутрішніми положеннями кредитної спілки.

Підсистема "Облік юридичних осіб" - призначена для ідентифікації в системі інформації про клієнтів, що здійснюють діяльність із створенням юридичної особи, з обов'язковим збереженням наступної інформації:

•  повна назва юридичної особи;
•кодЄДРПОУ;

•  банківські реквізити;

• адреса реєстрації;

• інформація про укладені депозитні або кредитні договори, що містить
номер, дату укладення та суму договору;

• інші додаткові відомості, визначені внутрішніми положеннями
кредитної спілки;

• облік історії проведених операцій за кредитними та депозитними
договорами.

Підсистема "Облік членських внесків" - призначена для авто­матизації обліку всіх видів членських внесків, ведення історії операцій їх надходження та витрат.

Підсистема "Автоматизований розрахунок відсотків" -призначена для проведення автоматизованого нарахування відсотків, згідно прийнятих методів фінансової математики, за депозитними та кредитними угодами. Підсистема має задовольняти вимоги нарахування відсотків в різних ракурсах, за різні періоди з можливістю прогнозування доходів чи витрат за відсотками тощо.

Підсистема "Контроль погашення кредитів" - призначена для формування та складання графіків погашення кредитів і відсотків з контролем фактичного виконання погашення в зазначений термін. Про факти виникнення просрочено! заборгованості, підсистема інформує управлінський персонал для прийняття рішень.

Підсистема "Аналіз доходів, витрат та результатів діяль­ності - призначена для автоматизації визначення поточного результату діяльності кредитної спілки.

Підсистема "Автоматизоване складання звітності" -призначена для автоматизації складання форм бухгалтерської та статистичної звітності для надання внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.

Забезпечувальна частина комплексної інформаційної системи складається з підсистем технічного, організаційного, інформаційного, лінгвістичного, програмного, правового забезпечення.

Склад та структуру підсистеми технічного забезпечення кредитна спілка визначає самостійно, виходячи з власних можливостей щодо здійснення операцій технологічного процесу надання фінансових послуг. Обчислювальна потужність комп'ютерів, серверів та іншого обладнання, що використовуються кредитною спілкою для надання фінансових послуг, має бути достатньою для роботи програмного забезпечення, засобів технічного захисту інформації та обробки і зберігання необхідного обсягу інформації. Серверне, комп'ютерне та мережне обладнання повинне бути оснащене джерелами безперебійного живлення, що забезпечують мінімальний час роботи не менше 15 хвилин.

Підсистема організаційного забезпечення має забезпечити порядок призначення паролів при роботі з інформаційною системою, термін їх дії та делегування повноважень користувачам. Список осіб, які мають доступ до технічного комплексу, та регламент доступу визначається відповідним наказом керівника кредитної спілки. Всі обов'язки та відповідальність цих осіб повинні бути регламентовані в посадових інструкціях та відповідних наказах кредитної спілки. Наказом керівника кредитної спілки має бути призначена особа, відповідальна за комплекс ■організаційних заходів, тобто адміністратор системи. В посадових обов'язках адміністратора системи повинно бути передбачено:

<^> контроль за виконанням процесу щоденного збереження інформації на змінні носії; ,   *=> контроль за своєчасним оновленням антивірусних баз;

& контроль наявності ліцензій на встановлене програмне забезпечення;

і=> контроль за дотриманням регламенту доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної системи.

Підсистема інформаційного забезпечення призначена для зберігання не тільки конкретних даних, але і узагальненої інформації про дані які використовуються, що дозволяє здійснювати якісно кращий пошук та аналіз інформації. Для цього доцільно використовувати професійні СУБД та логічно організувати базу даних, що забезпечує:

>   опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації;

>   кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис;

>   реалізацію простого механізму розширення описових можли­востей з точки зору користувача;

>   побудову кінцевим користувачем складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів;

>   запит складається з можливістю використання узагальнень і логічних операцій;

>   побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем - фахівцем фінансистом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+