Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.5. Біржовий ринок акцій

12.5. Біржовий ринок акцій

Значення ринку акцій для розвитку економіки

Ринок акцій посідає особливе місце на ринку капіталів, на ньому перебувають в обігу майнові права — «дублікати реального капіталу». Ринок акцій ділиться на первинний і вторинний. Первинний — це ринок нових емісій (розглядається докладно в розд. 13 «Емісія та розміщення корпоративних цінних паперів»). Вторинний — ринок раніше випущених акцій. Співвідношення між першим і другим у середньому в країнах з ринковою економікою становить у процентах 10 до 90. Співвідношення між доходами від обслуговування первинного розміщення цінних паперів і комісійними від операцій на вторинних ринках в інвестиційних інституціях США становить приблизно 4 до 10[1].

Основними показниками, що характеризують роль ринку акцій в економічному розвитку, є:

його капіталізація, тобто поточна вартість акцій на ринку капіталів та її відношення у процентах до ВВП, або кое­фіцієнт капіталізації, який визначається за показниками вторинного ринку;

частка емісії акцій у фінансуванні капітальних вкладень.

Розглянемо ці показники на прикладі країн «сімки».

Таблиця 12.2

КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІЙ У СЕМИ ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТу [2]

Країна

1996 р.

2000 р.

ВВП,
млрд дол.

Капіталізація акцій,
млрд дол.

 % до ВВП

ВВП,
млрд дол.

Капіталізація акцій,
млрд дол.

 % до ВВП

США

7576

8452

111,6

9963

15 214

152,7

Японія

4600

3106

67,5

4749

3194

67,3

Німеччина

2353

665

28,3

1873

1270

67,8

Франція

1538

587

38,2

1295

1447

111,7

Італія

1214

257

21,2

1074

768

71,5

Великобританія

1151

1643

142,7

1418

2612

184,2

Канада

585

487

83,3

711

770

108,3

На підставі даних про капіталізацію акцій у семи провідних країнах світу можна зробити такі висновки (табл. 12.2).

По-перше, за п’ять років (1996—2000 рр.) капіталізація акцій зросла внаслідок збільшення випуску акцій, а також підвищення їх поточних цін на ринку капіталів.

По-друге, у всіх країнах, які розглядаються, підвищився коефіцієнт капіталізація/ВВП.

По-третє, капіталізація акцій і її відношення у процентах до ВВП традиційно вище в англосаксонських країнах і Японії. Після Другої світової війни в Японії за рекомендаціями американської військової адміністрації була реформована економічна система і введена акціонерна форма капіталу.

По-четверте, у континентальних країнах Західної Європи коефіцієнт капіталізації нижчий.

Важливою проблемою у вивченні ринку акцій є визначення їх ролі у фінансуванні валових інвестицій. Як свідчать дані табл. 12.3, частка нових емісій у фінансуванні капітальних вкладень незначна. Найбільша ця частка традиційно в англосаксонських країнах: у Великобританії, США і Канаді. Проте вона зменшилася відповідно з 19,4 % у 1996 р. до 12,5 % у 2000 р. у США і з 18,0 % до 14,2 % у Великобританії, що відбило кризовий стан економіки в 2000 р. Мінімальна частка фінансування інвестицій через випуск акцій характерна для Японії — 1,4 %.

 

На підставі наведеної інформації можна зробити висновок про те, що ринок акцій не є основним джерелом формування фінансових фондів для нагромадження капіталу. Ринок акцій виконує іншу, також дуже важливу функцію: організацію руху капіталу з галузей менш привабливих в інвестиційному аспекті до більш привабливих. Цим можна пояснити швидке зростання галузей із принципово новими технологіями. Нові галузі мають широкий доступ до джерел фінансування.

Незначна частка емісій акцій у фінансуванні капітальних вкладень пояснює також той факт, що повторні випуски акцій перевищують первинний випуск (тобто емісію під час створення акціонерного товариства) тільки в англосаксонських країнах. На європейському континенті, як правило, вони не перевищують пер­винних емісій[3].

Капіталізація акцій

Фондові біржі ввели показник «ринкова капіталізація акцій» і подають щодо нього щорічну звітність. Відповідно до визначення, яке дає словник Світової федерації фондових бірж, під ринковою капіталізацією акції слід розуміти загальну кількість акцій національних компаній (включаючи всі різновиди), помножену на відповідні сьогоднішні ринкові ціни.

Ринкова капіталізація включає:

тільки акції національних компаній;

звичайні та привілейовані акції;

акції без права голосування.

Ринкова капіталізація не включає:

інвестиційні фонди;

права, варанти, конвертовані фінансові інструменти;

опціони, ф’ючерси;

лістингові іноземні акції;

фінансові інструменти компаній, єдина мета підприємництва яких полягає в триманні акцій, включених у списки (тобто лістин­гованих) іншими компаніями.

Отже, капіталізація акцій показує, як фінансове співтовариство оцінює «титули власності» на певний момент. Але цей «момент» може бути наповнений трагізмом: біржовою панікою, падінням курсів акцій, унаслідок чого акціонерний капітал знецінюється. У таких випадках інвестор, котрий вклав кошти навіть у «блакит­ні фішки», може втратити свій капітал.

Прикладом раптових крахів був «чорний понеділок» — 19 жов­тня 1987 р., коли індекс Доу-Джонса за день знизився на 23 %, акціонерний капітал «випарувався» за шість із половиною годин на 500 млрд дол. У період піднесення поточні ціни на акції зростають, тобто капіталізація акцій підвищується.

Таблиця 12.4

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
НА 10 НАЙБІЛЬШИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ СВІТУ (ГОЛОВНІ
І ПАРАЛЕЛЬНІ РИНКИ) у 1996—2001 рр. (на кінець року), млрд дол. [4]

Фондова біржа

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

1. Нью-Йоркська фондова біржа

6842

8880

10 278

11 494

11 584

11 027

2. НАСДАК

1511

1737

2244

5205

3597

2740

3. Токійська фондова біржа

3011

2161

2440

4455

3157

2265

4. Лондонська фондова біржа

1643

1996

2273

2855

2612

2165

5. Німецька фондова біржа

667

825

1087

1432

1270

1072

6. Швейцарська фондова біржа

401

575

689

693

792

527

7. Італійський фондовий ринок

566

728

768

527

8. Фондова біржа Торонто

487

567

543

789

766

612

9. Фондова біржа Гонконгу

449

418

623

508

10а. Амстердамський фондовий ринок[5]

376

469

600

695

10б. Паризький фондовий ринок2

587

676

985

1502

10в. Брюссельський фондовий ринок2

119

139

224

184

10г. Євронекст[6]

2272

1843

Капіталізація за 10 найбільшими фондовими ринками

16 093

18 443

21 929

30 032

27 441

23 286

Капіталізація у процентах до всіх бірж Світової федерації бірж

82,4

85,1

86,1

85,8

88,2

87,5

Останнє десятиліття минулого сторіччя характеризувалося швидким економічним зростанням, значними капітальними вкладеннями, збільшувались емісії акцій. Це визначило швидкі темпи ринкової капіталізації акцій національних компаній. За 1991—1999 рр. у Північній Америці капіталізація зросла майже в 5 разів,
у країнах ЄС — більше ніж у 3 рази. Проте з 1999 р. починається економічна криза, що негайно відбилося на капіталізації акцій — у всіх регіонах світу вона стрімко падає.

Розглянемо рух ринкової капіталізації акцій національних кор­порацій на 10 найбільших фондових біржах світу.

На підставі наведених у табл. 12.4 даних можна зробити такі висновки:

По-перше, зниження капіталізації починається з 2000 р., коли на всіх найбільших фондових біржах світу курс акцій знижувався, устояла тільки Нью-Йоркська фондова біржа, на якій спостерігалося деяке зростання, але в 2001 р. обсяг капіталізації знизився нижче рівня 1998 р.

По-друге, капіталізація на 10 найбільших фондових біржах світу за три роки (1999—2001 рр.) зменшилася з 30 до 23,3 трлн дол.

По-третє, капіталізація акцій характеризується високою концентрацією на 10 найбільших фондових біржах світу, що свідчить про концентрацію акціонерного капіталу в країнах Північної Америки і Європейського Союзу.

Підвищення/зниження капіталізації завжди відбувається нерів­номірно по біржах, регіонах, материках. Унаслідок біржових потрясінь відбувається перерозподіл акціонерного капіталу.

На рис. 12.3 показана структура світової капіталізації в 1990, 1997 і 2001 рр. Зміни в розподілі світової капіталізації акцій показують зростання її концентрації. Багатшими стали Північна Америка і Західна Європа, втратив свої позиції Азіатсько-тихо­океанський регіон, частка Південної Америки незначна, ресурсів для розвитку в регіоні немає, звідси виникають економічні і фінансові потрясіння. Про африканський континент навіть не йдеться.

Висока концентрація капіталізації спостерігається на найбільших фондових біржах світу. Так, у 2001 р. на п’ять найбільших національних корпорацій припадало від 64 до 85 % усієї капіталізації на світових фондових біржах:

Нью-Йоркська фондова біржа — 63,8 %;

НАСДАК — 71,9 %;

Німецька біржа — 66,1 %;

Лондонська фондова біржа — 83,6 %;

Швейцарська фондова біржа — 82,7 %;

Токійська фондова біржа — 62,5 %;

Фондова біржа Гонконгу — 85,7 %.

Рис. 12.3. Зміни в розподілі світової капіталізації акцій, %[7]

Глобалізація фінансових ринків прискорює процеси концентрації і централізації акціонерного капіталу.

У зв’язку з цим важливо з’ясувати, як відбивається на реальному капіталі зміна капіталізації акцій, насамперед її зниження. Ринкова оцінка «титулів власності» знижується, а чи зменшується вартість «власності»?

В американській літературі висловлюється думка, що «здорова» економіка підвищує вартість корпорації, кризова — знижує. Ця теза підтверджується рухом показника капіталізації акцій, який ми аналізували вище. Реальний капітал корпорації фізично може не змінитися після глибокого спаду. Але якщо після кризи корпорація вироблятиме ту саму продукцію, що й до кризи, а її конкуренти — принципово нові товари, то грошові потоки, вироблені активами корпорації, знижуються. Ринок капіталів негайно реагує на такі зміни, курс акцій корпорації впаде. Якщо в даному випадку фінансові менеджери корпорації негайно складуть плани реструк­туризації активів, широко проінформують про це фінансову пресу, то становище можна врятувати. Очікування інвесторів щодо майбутнього розвитку корпорації значною мірою визначають ціну (курс) її акцій на фінансовому ринку.[1] Мирнин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, … . — С. 114.

[2] Таблиця складена за даними: World Federation of Exchanges. Annual Report and Statistics. — 2001, III. 4; FIBV, 1997, III. 4.

[3] Див.: Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 20.

[4] Таблиця складена за даними World Federation of Exchanges. Annual Report and Statistics. — 1997, 1.3.В; 1999, 1.3.В; 2001, 1.3.В.

[5] До об’єднання в одну західноєвропейську біржу Євронекст.

[6] Біржа Євронекст функціонує з 2000 р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+