Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2. Нормативно-правове забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі

Нагадаємо читачеві, що Генеральна угода з тарифів і торгівлі бу­ла укладена 23 країнами світу у 1947 р. Угода набула чинності на­ступного року. Колишній СРСР одержав у ГАТТ статус спостерігача у 1990 р. Такий статус у ГАТТ незалежна Україна має з липня 1992 р.

28 березня 1994 р. Президент України підписав Указ № 115 "Про призначення спеціального представника Уряду України при Гене­ральній угоді з тарифів і торгівлі". Невдовзі, 29 червня 1994 р., Пре­зидент України підписав Указ № 338 "Про призначення заступників спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі".

4 червня 1999 р. був підписаний Указ Президента України № 619
"Про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової ор­
ганізації торгівлі". До цього указу згодом були внесені зміни відпо­
відно до Указу Президента України від 1 червня 2000 р. № 714 і від
5 вересня 2001р. №797.

Ознайомимося з офіційними текстами двох указів Президента України і одного розпорядження Кабінету Міністрів України щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

5 вересня 2001 р. Президент України підписав Указ "Про додатко­
ві заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації
торгівлі" № 797/2001 такого змісту.

"З метою забезпечення реалізації стратегічного напряму зовніш­ньоекономічної політики щодо інтеграції України у світову економі­ку, комплексного реформування зовнішньоторговельного режиму та послідовного забезпечення дальшої гармонізації законодавства України з нормами і принципами Світової організації торгівлі (СОТ) постановляю:

1. Визначити забезпечення завершення вступу України до Світо­
вої організації торгівлі протягом 2001-2002 років одним із пріори­
тетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України та централь­
них органів виконавчої влади у сфері реалізації зовнішньоекономіч­
ної політики.

2. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк:

розробити та подати на затвердження в установленому порядку проект Програми заходів щодо завершення вступу України до Сві­тової організації торгівлі;

вжити заходів до підвищення ефективності діяльності Міжвідом­чої комісії з питань вступу України до Світової організації торгівлі, зокрема щодо забезпечення координації діяльності органів виконав­чої влади з питань прискорення вступу України до СОТ та завершен­ня двосторонніх переговорів з доступу до ринків товарів і послуг з делегаціями держав — членів Робочої групи з розгляду заявки Укра­їни про вступ до Світової організації торгівлі;

розглянути питання щодо збільшення граничної чисельності пра­цівників Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також Постійного представництва України при відділен­ні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві (Швейцарія) для забезпечення впровадження комплексу робіт щодо співробіт­ництва з СОТ та вступу України до цієї організації;

розглянути на розширеному засіданні Кабінету Міністрів Украї­ни питання щодо застосування, загрози застосування органами іно­земних держав, економічними угрупованнями або митними союзами дискримінаційних обмежувальних заходів стосовно товарів поход­женням з України, захисту вітчизняного товаровиробника від недоб­росовісного та масованого імпорту;

ініціювати в установленому порядку проведення парламентських слухань з питання вступу України до СОТ;

розробити з урахуванням світового досвіду та забезпечити впро­вадження системи ефективного інформаційного забезпечення проце­су вступу України до СОТ, передбачивши з метою створення пози­тивного міжнародного іміджу України заходи щодо широкомас­штабного висвітлення в засобах масової інформації, в тому числі іноземних, досягнень України в цій сфері;

2) до 2002 року:

вивчити разом з Національною академією наук України, апара­том Ради національної безпеки і оборони України із залученням між­народних експертів питання щодо можливих наслідків вступу Укра­їни до СОТ з позицій національної безпеки та за результатами вив­чення розробити заходи щодо підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати негативних наслідків у зв'яз­ку зі вступом України до СОТ;

забезпечити в установленому порядку трансформацію внутріш­ньої державної підтримки сільського господарства відповідно до норм та принципів системи угод СОТ;

внести в установленому порядку пропозиції щодо запровадження стосовно товарів, які імпортуються в Україну, порядку підтверджен­ня відповідності згідно з вимогами Угоди про технічні бар'єри в тор­гівлі СОТ;

продовжити роботу щодо гармонізації національних стандартів з вимогами міжнародної та європейської систем стандартизації та сертифікації та забезпечити щорічне розроблення та прийняття не менш як 500 гармонізованих стандартів;

вжити заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги для підготовки українських спеціалістів з питань діяльності Світової організації торгівлі, а також для видання відповідної навчальної лі­тератури;

3)завершити до жовтня 2002 року двосторонні переговори з дос­
тупу до ринків товарів і послуг з делегаціями держав — членів Робо­
чої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організа­
ції торгівлі;

4)вжити заходів до прискорення прийняття законів, спрямованих
на гармонізацію законодавства України з вимогами та нормами сис­
теми угод Світової організації торгівлі, зокрема:

 

-   Податкового кодексу України;

-   Митного кодексу України;

-   про внесення змін і доповнень до Закону України "Про страху­
вання" щодо скасування обмеження участі іноземних юридичних
осіб та іноземних громадян у статутному фонді страховиків;

-   про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіо­
мовлення" стосовно збільшення розміру іноземних інвестицій, який
допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України;

-   про внесення змін та доповнень до деяких законів України з пи­
тань ветеринарної медицини щодо посилення державного ветери­
нарного нагляду і контролю з урахуванням норм та вимог Міжна­
родного епізоотичного бюро;

-   про внесення змін до Закону України "Про забезпечення сані­
тарного та епідемічного благополуччя населення" стосовно вдоско­
налення правового регулювання діяльності державної санітарно-
епідеміологічної служби України;

-   про приєднання України до Міжнародної конвенції про охоро­
ну інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлен­
ня;

-   про приєднання України до Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право;

-   про приєднання України до Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про виконання і фонограми;

-   про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості;

- про особливості підприємницької діяльності у сфері виробниц­тва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, —

забезпечивши при цьому безумовне виконання вимог частини другої статті 93 Конституції України;

5) розробити з урахуванням міжнародних вимог та стандартів, директив Європейського Союзу у сфері регулювання якості та безпе­ки харчових продуктів і продовольчої сировини законопроект про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" та внести його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

3. Внести до Указу Президента України від 4 червня 1999 року № 619 "Про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світо­вої організації торгівлі" (із змінами, внесеними Указом Президента України від 1 червня 2000 року № 741) такі зміни:

а) частини другу і третю статті 2 викласти в такій редакції:

"Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України, заступниками голови Комісії — Перший заступник або заступник Голови Верхов­ної Ради України (за згодою), а також державні секретарі Міністерс­тва економіки та з питань європейської інтеграції України та Мініс­терства закордонних справ України або їх перші заступники чи зас­тупники.

До складу Комісії входять: заступник Глави Адміністрації Пре­зидента України, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, перші заступники або заступники державних секретарів Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства промислової політики України, Міністерства тран­спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства юс­тиції України, перші заступники або заступники керівників Анти­монопольного комітету України, Державної митної служби Украї­ни, Державної податкової адміністрації України, Фонду державно­го майна України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету стандартизації, метрології та серти­фікації України, Державного комітету статистики України, а також за згодою перший заступник або заступник Голови Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України та народ­ні депутати України, президент Українського союзу промисловців і підприємців";

б) у статті 3 друге речення частини першої та частину другу вик­лючити.

4.  Призначити РОГОВОГО Василя Васильовича — Віце-прем'єр-
міністра України — головою Міжвідомчої комісії з питань вступу
України до Світової організації торгівлі.

5.  Установити, що проекти нормативно-правових актів з питань
реформування зовнішньоторговельного режиму України підляга­
ють обов'язковому погодженню з Міжвідомчою комісією з питань
вступу України до Світової організації торгівлі з метою їх перевірки
на відповідність нормам та принципам системи угод Світової орга­
нізації торгівлі.

6.  Затвердити главою делегації України на переговорах зі вступу
України до Світової організації торгівлі ГОНЧАРУКА Андрія Іва­
новича — першого заступника Державного секретаря Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України.

Главі делегації України на переговорах зі вступу України до Сві­тової організації торгівлі:

внести пропозиції щодо персонального складу делегації України;

надавати щоквартальну інформацію про результати переговорів зі вступу України до СОТ.

Надати главі делегації України право залучати для забезпечення роботи щодо проведення переговорів зі вступу України до СОТ пра­цівників Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, дипломатичних пред­ставництв України у Швейцарській Конфедерації та інших інозем­них державах.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 28 березня 1994 року № 115 "Про призначення спеціального представника Уряду України при Гене­ральній угоді з тарифів і торгівлі";

Указ Президента України від 29 червня 1994 року № 338 "Про призначення заступників спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі".

8. Міністерству закордонних справ України забезпечити органі­
зацію політичної підтримки державами — членами Робочої групи з
розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі
реалізації заходів щодо вступу України до СОТ.

9.  Раді національної безпеки і оборони України розглянути за
підсумками 2001 року питання про ситуацію щодо вступу України до
Світової організації торгівлі.

10. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповід­
ність із цим Указом".

Указом Президента України від 5 лютого 2002 р. №104/2002 була затверджена "Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі". Наведемо її текст повністю.

"На сьогодні Світова організація торгівлі (СОТ) визначає прави­ла багатосторонньої системи торгівлі у світі. Її нормами та правила­ми регулюється понад 92 відсотки обсягів світової торгівлі. Членами COT є 144 держави, до її складу також входять як спостерігачі дер­жави, що бажають приєднатися до СОТ, та міжнародні фінансово-економічні організації та угруповання.

Система багатосторонніх угод СОТ є надійною гарантією захис­ту інтересів підприємств-експортерів на ринках держав — членів Ор­ганізації. В існуванні такої системи правил заінтересовані як уряди розвинутих держав, так і уряди держав, що розвиваються, які прово­дять політику ринкової орієнтації, відкривають власні ринки.

Україна розпочала процес приєднання до системи ГАТТ/СОТ у 1994 році.

За станом на кінець 2001 року відбулося вісім засідань Робочої гру­пи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгів­лі (далі — Робоча група), останнє з яких — 13-14 червня 2001 року.

Україна перебуває в стані двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг, що є однією з основних складових процесу набуття членства у СОТ, з 24 державами — членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ.

Підписано двосторонні протоколи з Мексиканськими Сполуче­ними Штатами, Східною Республікою Уругвай та Новою Зеландією. Досягнуто принципових домовленостей з доступу до ринку товарів та послуг ще з низкою держав — членів Робочої групи.

Ключовими етапами завершення Україною процедури вступу до COT є:

укладення протоколів з доступу до ринку товарів та послуг з дер­жавами — членами Робочої групи;

взяття Україною зобов'язань щодо трансформації державної під­тримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;

гармонізація національного законодавства з нормами та вимога­ми СОТ.

Ця Програма визначає шляхи ефективного розв'язання завдання щодо найскорішого набуття Україною членства у СОТ. Реалізація заходів, передбачених її розділами, дозволить:

завершити двосторонні переговори в рамках Робочої групи з пи­тань доступу до ринку товарів та послуг України і підписати двосто­ронні протоколи;

забезпечити гармонізацію національного законодавства з норма­ми та вимогами угод СОТ, визначення обсягу зобов'язань, які ввій­дуть до проекту Протоколу про вступ України до СОТ;

підготувати та надати державам — членам Робочої групи проект Протоколу про вступ України до СОТ.

1.    Економічні чинники вступу України до СОТ

Як свідчить економічний розвиток держав, у тому числі держав Центральної та Східної Європи, які останнім часом вступили до СОТ, з набуттям членства у СОТ Україна матиме такі економічні пе­реваги:

поліпшення умов доступу українських виробників та експортерів на основні міжнародні ринки;

збільшення іноземних інвестицій в економіку держави;

лібералізація режиму торгівлі між Україною та ЄС, започатку­вання переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгів­лю між Україною та ЄС;

зменшення тарифних і нетарифних обмежень на експорт до ЄС українських товарів — металургійної, текстильної та швейної про­дукції;

отримання можливості захисту національного товаровиробника в антидемпінгових, спеціальних розслідуваннях у рамках процедури розгляду торговельних спорів СОТ;

запобігання торговельно-економічній ізоляції України від дер­жав Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Єв­ропи та Балтії;

створення ефективної системи захисту національного товарови­робника від недобросовісного імпорту.

2.    Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є створення та реалізація умов для завер­шення відповідних переговорів та вступу України до СОТ.

Для досягнення зазначеної мети Програма передбачає вирішення таких завдань:

забезпечення координації заходів міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади, пов'язаних із завершенням процесу набуття Україною членства у СОТ, що полягає, передусім, у досяг­ненні спільної узгодженої позиції щодо тарифної політики, лібералі­зації доступу іноземних підприємств до ринку послуг України, пос­тупової трансформації державної підтримки сільського господарс­тва відповідно до норм СОТ;

проведення комплексного аналізу законодавства та законопроек­тів на відповідність нормам і вимогам угод СОТ та гармонізація за­конодавства з вимогами системи угод СОТ;

підготовка прогнозу наслідків вступу України до СОТ, розроб­лення і реалізація заходів щодо підвищення конкурентоспроможнос­ті галузей економіки, які можуть зазнати негативного впливу у зв'яз­ку зі вступом України до СОТ.

3. Законодавче забезпечення вступу України до СОТ

Однією з основних складових процесу вступу України до СОТ є гармонізація національного законодавства з нормами та вимогами угод СОТ.

Законодавче забезпечення цього процесу передбачає невідкладне прийняття законів України, спрямованих на приведення національ­ного торговельного законодавства у відповідність із нормами та ви­могами угод СОТ і виконання обов'язків, узятих на себе Українською Стороною перед державами — членами Робочої групи, зокрема: Податкового кодексу України;

закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо збільшення розміру іноземних інвестицій, який допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України;

закону про внесення змін до Закону України "Про державне регу­лювання імпорту сільськогосподарської продукції" щодо усунення кількісних обмежень на імпорт продукції тваринництва;

закону про внесення змін до Закону України "Про якість та без­пеку харчових продуктів і продовольчої сировини" щодо приведен­ня національного законодавства у відповідність із міжнародними вимогами та стандартами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Проекти цих законів підготовлено з урахуванням основних вимог угод Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів — Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Угоди про пов'язані з торгів­лею інвестиційні заходи, Угоди про застосування статті VII Генераль­ної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про застосування са­нітарних та фітосанітарних заходів, Угоди про сільське господарс­тво, Генеральної угоди про торгівлю послугами. Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади ма­ють уживати заходів до прискорення прийняття цих законів.

Кабінету Міністрів України необхідно також забезпечити усунен­ня невідповідності інших актів законодавства нормам та вимогам угод СОТ, для чого:

а) вирішити питання щодо скасування вимоги про необхідність
шестимісячної перерви після закінчення чотирирічного періоду пос­
тійного перебування іноземців в Україні для поновлення їх професій­
ної діяльності;

Строк — I квартал 2002 року

б)  розробити та внести в установленому порядку на розгляд Вер­
ховної Ради України такі законопроекти:

—  про внесення змін до законів України щодо запровадження сто­
совно товарів, які імпортуються в Україну, порядку підтвердження від­
повідності згідно з вимогами Угоди про технічні бар'єри в торгівлі;

—  про внесення змін до законів України "Про забезпечення сані­
тарного та епідемічного благополуччя населення", "Про якість та
безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про захист
населення від інфекційних хвороб", "Про пестициди і агрохімікати",
"Про бджільництво", "Про карантин рослин", "Про рослинний
світ", "Про насіння" щодо їх приведення у відповідність із міжнарод­
ними стандартами в санітарній та фітосанітарній сфері;

Строк — I квартал 2002 року

—   про внесення змін до Закону України "Про інформаційні
агентства" стосовно скасування обмежень для іноземних громадян
та юридичних осіб іноземних держав щодо заснування інформацій­
них агентств, обмежень обсягу іноземних інвестицій у статутному
фонді таких агентств;

— про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" щодо надання іноземним банкам права відкриття філій
на території України;

— про внесення змін до Закону України "Про стимулювання роз­
витку сільського господарства на період 2001-2004 років" стосовно
скасування вимоги щодо обов'язкового використання підприємства­
ми — виробниками тютюнової продукції вирощеної і ферментованої
в Україні тютюнової сировини;

Строк — II квартал 2002 року

— про внесення змін до Закону України "Про електроенергети­
ку" щодо скасування пріоритету вітчизняних виробників при прове­
денні тендерів для оснащення об'єктів електроенергетики;

— про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" щодо
скасування вимоги про належність до громадянства України для
зайняття адвокатською діяльністю;

— про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоеконо­
мічну діяльність" щодо визначення процедури ліцензування імпор­
ту, передбачивши застосування механізмів автоматичного і неавто­
матичного ліцензування, граничні строки розгляду заявок про вида­
чу ліцензій, механізм інформування іноземних держав щодо проце­
дури ліцензування;

Строк — III квартал 2002 року

забезпечувати супроводження зазначених у цьому пункті зако­нопроектів під час опрацювання у парламенті;

Постійно, до прийняття відповідних законів

в) забезпечити супроводження під час опрацювання у парламенті проекту закону про внесення змін до Закону України "Про аудитор­ську діяльність" щодо скасування вимоги про належність до грома­дянства України для зайняття аудиторською діяльністю.

Постійно, до прийняття відповідного закону

Міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади має бути здійснено комплексний аналіз законодавства у сфе­рах, що регулюються угодами СОТ, підготовку таблиць відповід­ності законодавства України нормам та вимогам угод СОТ:

у сфері захисту прав інтелектуальної власності — Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України;

Строк — I квартал 2002 року

у митній сфері — Державною митною службою України, Мініс­терством економіки та з питань європейської інтеграції України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації Ук­раїни;

у сфері нетарифного регулювання — Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Мініс­терством промислової політики України, Міністерством фінансів України, Державною митною службою України, Міністерством юс­тиції України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством закордонних справ Ук­раїни за участю Національного банку України;

в інвестиційній сфері — Міністерством промислової політики Ук­раїни, Міністерством юстиції України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Антимонопольним коміте­том України, Міністерством палива та енергетики України, Мініс­терством транспорту України, Міністерством аграрної політики Ук­раїни;

у сфері сільського господарства — Міністерством аграрної полі­тики України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерс­твом економіки та з питань європейської інтеграції України, Держав­ним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України;

Строк — II квартал 2002 року

у податковій сфері — Міністерством фінансів України, Держав­ною податковою адміністрацією України;

у сфері санітарних та фітосанітарних заходів — Міністерством аг­рарної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації Ук­раїни;

у сфері торгівлі послугами — Міністерством фінансів України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіо­мовлення України, Міністерством транспорту України, Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, Міністерством охоро­ни здоров'я України за участю Національного банку України;

у сфері технічних бар'єрів торгівлі — Державним комітетом стан­дартизації, метрології та сертифікації України, Міністерством аграр­ної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Мі­ністерством промислової політики України, Міністерством тран­спорту України.

Строк — III квартал 2002 року

На базі підготовлених порівняльних таблиць відповідності зако­нодавства України нормам та вимогам угод СОТ Кабінетом Мініс-

трів України має бути забезпечено підготовку проектів та прийнят­тя в установленому порядку відповідних нормативно-правових ак­тів, внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо остаточного усунення невідповіднос­ті законів України нормам та вимогам СОТ:

- у сфері захисту прав інтелектуальної власності;

Строк — II квартал 2002 року

-   у митній сфері,

-   у сфері нетарифного регулювання,

-   в інвестиційній сфері,

-   у сфері сільського господарства;

Строк — III квартал 2002 року

-   у податковій сфері,

-   у сфері санітарних та фітосанітарних заходів,

-   у сфері торгівлі послугами,

-   у сфері технічних бар'єрів торгівлі.

Строк — IV квартал 2002 року

Іншим напрямом діяльності щодо гармонізації законодавства з нормами та вимогами СОТ є здійснення низки заходів, спрямованих на вдосконалення механізму реалізації відповідних нормативно-пра­вових актів. У цьому напрямі Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення заходів:

у сфері технічного регулювання торгівлі:

щодо включення до проекту Плану державної стандартизації на 2002 рік завдань із розроблення проектів не менш як 500 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами;

Строк — I квартал 2002 року

щодо затвердження технічних регламентів з підтвердження відпо­відності на основі директив Нового підходу ЄС:

-   Про електромагнітну сумісність;

-   Про безпеку низьконапружного обладнання;

-   Про безпеку іграшок;

-   Про модулі оцінки відповідності, що використовуються в тех­
нічних директивах з гармонізації, та правила нанесення і викорис­
тання маркування відповідності;

-   Про безпеку простих посудин високого тиску;

-   Про безпеку ліфтів;

-   Про неавтоматичні зважувальні прилади;

-   Про безпеку газових приладів;

-   Про безпеку водогрійних котлів;

-   Про безпеку холодильних пристроїв;

-   Про безпеку обладнання, що працює під тиском;

Строк — I півріччя 2002 року

щодо розроблення п'яти технічних регламентів з підтвердження відповідності;

Строк — I півріччя 2002 року

щодо затвердження п'яти технічних регламентів з підтвердження відповідності та розроблення шести технічних регламентів з підтвер­дження відповідності;

Строк — II півріччя 2002 року

у сфері захисту прав інтелектуальної власності:

щодо встановлення мінімальних ставок авторської винагороди постановникам за публічне виконання створених для сценічного по­казу творів, режисерам-постановникам за публічну демонстрацію аудіовізуального твору, а також винагороди виробникам і виконав­цям фонограм і відеограм за використання об'єктів суміжних прав;

Строк — лютий 2002 року

у сфері санітарії та фітосанітарії:

щодо внесення змін до переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року № 12, з метою при­ведення його у відповідність із міжнародними вимогами та стандар­тами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки харчо­вих продуктів і продовольчої сировини.

Строк — травень 2002 року

У рамках Робочої групи має бути протягом IV кварталу 2002 ро­ку узгоджено обсяг зобов'язань, виконання яких передбачатиметься проектом Протоколу про вступ до СОТ і які становитимуть не­від'ємну частину Протоколу.

Для відслідковування невідповідностей законодавства України нормам та вимогам угод СОТ і запобігання виникненню нових не­відповідностей є доцільним проведення постійного аналізу законо­давства, що прийматиметься. Такий постійний моніторинг відповід­ності законодавства України нормам та вимогам угод СОТ потріб­но здійснювати і після вступу України до СОТ.

Виконання завдань цього розділу Програми надасть змогу усуну­ти невідповідність національного законодавства нормам та вимогам угод СОТ, завершити підготовку Протоколу про вступ України до СОТ у частині обсягів зобов'язань з гармонізації законодавства.

4. Забезпечення збалансованого доступу до ринку товарів

Основним питанням завершення переговорів з доступу до ринку товарів є узгодження тарифних знижок з державами — членами Ро­бочої групи. 24 із 42 держав — членів Робочої групи подали свої за­пити стосовно зниження тарифів більш як на 5 тисяч товарних пози­цій. На цей час у ході переговорів досягнуто згоди стосовно 80 від­сотків зазначеної кількості товарних позицій.

У червні 2001 року членам Робочої групи Україною було подано інформацію про результати переговорів за станом на 1 червня 2001 року. В наступному планується подання Україною членам СОТ оновленої консолідованої тарифної пропозиції, яка ґрунтуватиметь­ся на первісній пропозиції та результатах переговорів на момент по­дачі пропозиції.

Тарифні поступки на продукцію, в якій заінтересовані держави — члени СОТ, надаються згідно з Концепцією трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ, затвердженою Указом Президента України від 6 квітня 1996 року № 255. На сьогодні близько 80 відсотків ставок ввізного мита не перевищують граничних рівнів, визначених Концепцією, з них близько 64 відсотків є меншими за граничні рівні, а близько 15,5 відсотка відповідають їм.

З метою прискорення переговорного процесу про доступ імпорт­них товарів до національного ринку Україна заявила про приєднання до шістнадцяти з дев'ятнадцяти запропонованих США, Канадою, ЄС, Японією секторальних угод та ініціатив щодо промислової продукції.

Планується приєднання України до секторальних угод та ініціа­тив стосовно:

хімічної гармонізації, сталі, іграшок, деревини, текстилю та одя­гу, кольорових металів, фармацевтичних препаратів, інформаційних технологій — у 2004 році;

паперу, сільськогосподарської техніки, меблів — у 2005 році;

наукового обладнання, будівельної техніки, медичного облад­нання — у 2006 році;

цивільної авіації — у 2010 році.

Також планується приєднання України до секторальної угоди стосовно дистильованих спиртів (через 3 роки після вступу до СОТ), пива, насіння олійних, риби.

Для завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринку то­варів з державами — членами Робочої групи Кабінету Міністрів Ук­раїни необхідно забезпечити:

затвердження протягом 2002 року плану заходів з підготовки та проведення чергового раунду переговорів за підсумками кожного раунду двосторонніх переговорів з доступу до ринків товарів та пос­луг України з державами — членами Робочої групи;

внесення за підсумками двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів з державами — членами Робочої групи в установлено­му порядку на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" та за­безпечення його супроводження під час опрацювання у парламенті.

Виконання завдань, передбачених цим розділом Програми, доз­волить завершити двосторонні переговори і підписати двосторонні протоколи з доступу до ринку товарів з державами — членами Робо­чої групи.

5. Забезпечення збалансованого доступу до ринку послуг

Переговори про гарантований доступ держав — членів СОТ до ринку послуг України ведуться відповідно до графіка зобов'язань з лібералізації в секторі послуг і переліку вилучень із режиму найбіль­шого сприяння. Проект такого графіка містить зобов'язання за 139 підсекторами (з 155 можливих).

На цей час узгоджено зобов'язання з лібералізації в таких секто­рах ринку послуг, як юридичні, комп'ютерні, дослідницькі послуги, послуги з ренти та лізингу, будівельні, дистриб'юторські, освітні послуги, послуги з охорони довкілля, туристичні послуги та послу­ги, пов'язані з організацією відпочинку, культури та спорту. Законо­давче регулювання діяльності у цих секторах послуг забезпечує над­ходження інвестицій та надання послуг іноземними постачальника­ми на території України.

Секторами ринку послуг, які потребують узгодження, є страху­вання, банківські, телекомунікаційні, поштові, транспортні та ме­дичні послуги.

У процесі двосторонніх переговорів з доступу до ринку послуг із державами — членами Робочої групи має бути узгоджено умови лібе-

ралізації доступу іноземних постачальників послуг до національного ринку, зокрема до ринку фінансових послуг, послуг зв'язку та телеко-мунікацій, транспортних послуг, послуг з переміщення фізичних осіб.

З цією метою Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити:

сформування протягом IV кварталу 2002 року остаточної редак­ції зобов'язань України з доступу до ринку послуг України;

поступову лібералізацію доступу до ринку послуг з урахуванням зобов'язань України із вступу до СОТ.

Виконання заходів, передбачених цим розділом Програми, доз­волить підписати двосторонні протоколи з доступу до ринку послуг з державами — членами Робочої групи; забезпечення зваженого під­ходу до лібералізації доступу до ринку послуг створить умови для збільшення обсягу надходження іноземних інвестицій у 2,5-3 рази.

6. Трансформація державної підтримки сільського господарства

Згідно з Угодою про сільське господарство внутрішня підтримка, що надається виробникам сільськогосподарської продукції, повинна регламентуватися правилами СОТ.

З урахуванням вимог СОТ трансформація державної підтримки сільського господарства має забезпечувати поступове її зменшення шляхом узяття зобов'язань із зменшення внутрішньої підтримки, яка не справляє належного впливу на торгівлю чи на виробництво, особ­ливо внаслідок надання цінової підтримки виробникам.

Протягом періоду вступу до СОТ в Україні істотно зменшилося використання коштів державного бюджету на цінову підтримку ви­робників сільськогосподарської продукції, а з початку 2000 року припинено забезпечення сільськогосподарських підприємств матері­ально-технічними ресурсами.

У новому раунді переговорів СОТ, започаткованому конферен­цією міністрів СОТ ум. Доха (Держава Катар, 9-13 листопада 2001 ро­ку), передбачається, що переговори про торгівлю сільськогосподар­ською продукцією мають бути спрямовані на лібералізацію доступу до ринків, скорочення з метою поетапного скасування всіх форм екс­портних субсидій та істотне скорочення державної підтримки.

Завершення процесу набуття Україною членства в СОТ залежить від остаточного погодження рівня державної підтримки сільського господарства, формування позиції щодо зобов'язань із скорочення підтримки, а також додержання принципу, за яким сукупний рівень заходів підтримки, що в майбутньому підлягатимуть зобов'язанням

щодо їх скорочення, не може бути збільшений. Виконання прийня­тих зобов'язань має забезпечуватися шляхом створення ринково орі­єнтованої системи торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Для України як традиційного експортера сільськогосподарської продукції особливе значення мають переговори з питань скасування експортних субсидій і державної підтримки в сільськогосподарсько­му секторі.

Згідно з вимогами СОТ надання державної підтримки не повин­но негативно впливати на конкуренцію у торгівлі.

Міністерству аграрної політики України необхідно остаточно по­годити рівень загального сукупного виміру внутрішньої підтримки сільського господарства та сформувати зобов'язання щодо його ско­рочення.

Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення протягом другого кварталу 2002 року аналізу відповідності системи підтримки сільського господарства нормам і вимогам СОТ та в разі потреби розроблення і реалізацію відповідних пропозицій щодо гар­монізації такої системи.

Виконання завдань цього розділу Програми дозволить заверши­ти двосторонні переговори з державами — членами Робочої групи щодо трансформації державної підтримки сільського господарства.

7. Залучення та реалізація міжнародної технічної допомоги для вступу України до СОТ

Процес вступу України до СОТ потребує залучення вітчизняних та іноземних експертів до визначення економічно обґрунтованої по­зиції на переговорах, здійснення аналізу та розроблення пропозицій щодо гармонізації національного законодавства.

Для запобігання залученню та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у сфері торговельно-економічних відносин, що не відповідають потребам України, не спрямовані на досягнення ре­альних конкретних результатів або дублюють діяльність інших про­ектів, Кабінет Міністрів України повинен здійснювати заходи з удос­коналення механізму координації міжнародної технічної допомоги, що надається Україні для сприяння вступу до СОТ. Протягом 2002 ро­ку така міжнародна технічна допомога має в установленому поряд­ку спрямовуватися на:

забезпечення експертно-аналітичної підтримки процесу вступу України до СОТ;

інформаційну підтримку вступу України до СОТ; організаційну підтримку вступу України до СОТ; підготовку фахівців з питань приєднання та функціонування СОТ.

8. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів Державно­го бюджету України, передбачених на утримання відповідних мініс­терств та інших центральних органів виконавчої влади. Для забезпе­чення експертно-аналітичної та організаційної підтримки процесу набуття Україною членства в СОТ планується також залучення в ус­тановленому порядку міжнародної технічної допомоги".

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 16 травня 2002 р. № 248-р затвердив "Заходи щодо інформаційного забезпечення проце­су вступу України до Світової організації торгівлі". Наведемо їх.ЗАХОДИ

щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі


201


 


Цілком ймовірно, що і після публікації цього навчального посіб­ника з'являтимуться нові нормативні акти щодо вступу України до Світової організації торгівлі. Рекомендуємо читачеві слідкувати за подальшим розвитком вітчизняної нормативної бази у цій сфері, ви­користовуючи "Офіційний вісник України" та інші джерела.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+